*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneDość patologii przy rozpatrywaniu skarg na geodetów oraz kontroli przedsiębiorców. Wystąpienie PTG do Głównego Geodety Kraju

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego realizując cele statutowe, na bieżąco analizuje wnioski i informacje członków dotyczące problemów istotnych dla naszego środowiska oraz w miarę możliwości podejmuje działania w celu ich rozwiązywania. Jedną z kwestii nad którymi ostatnio pochyliliśmy się jest problem, sygnalizowanych coraz częściej, nieprawidłowości w działaniach niektórych wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w obszarze rozpatrywania skarg obywateli na geodetów oraz działań kontrolnych podejmowanych wobec wykonawców prac geodezyjnych. Zebrane od członków PTG informacje oraz ich analiza posłużyły nam do przygotowania wniosku skierowanego do Głównego Geodety Kraju w którym wskazaliśmy na zaistniałe nieprawidłowości, przedstawiliśmy naszą ocenę działań oraz wnieśliśmy o podjęcie stosownych działań nadzorczych.

W szczególności nasz wniosek dotyczył przeprowadzenia pilnej kontroli kilku podległych wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (woj. mazowieckie, lubelskie i śląskie) w zakresie :
1.   bezprawnego rozpatrywania skarg obywateli na działalność geodetów - wykonawców prac geodezyjnych;
2.   wadliwości przyjętego trybu kontroli przedsiębiorców;
3.   wadliwości określania zakresu przedmiotowego kontroli przedsiębiorców;
4. pozaprawnego przekształcania procedury weryfikacji dokumentacji technicznej przekazywanej do zasobu powiatowego w procedurę kontroli przedsiębiorcy, w tym dokonywanie kontroli terenowych.
5.  pozaprawnego  dokonywania  kontroli  terenowej  w  ramach  kontroli  przedsiębiorcy.

Do naszego pisma załączyliśmy konkretne dokumenty otrzymane od naszych członków, potwierdzające stawiane przez nas zarzuty.

Ponadto, z powodu wystąpienia rażącego naruszenia prawa, wnioskowaliśmy o uchylenie czynności materialno-technicznej Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie z listopada 2018r. w przedmiocie dokonania kontroli przedsiębiorcy – geodety będącego członkiem PTG. Liczyliśmy, że Główny Geodeta Kraju w trybie pilnym zajmie się wskazanymi przez nas problemami i podejmie odpowiednie działania naprawcze.

Odpowiedź którą otrzymaliśmy od Głównego Geodety Kraju wywołała u nas jednakże niemałą konsternację. Adresat, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym do spraw geodezji i kartografii, uznał się za właściwy jedynie do analizy naszego pisma na poziomie kompetencji biura podawczego. Jedynym problemem, z którym zresztą organ sobie w rezultacie nie poradził, była wątpliwość natury semantycznej – jak należy nazwać nasze wystąpienie. Otrzymaliśmy kuriozalne ultimatum, że jeśli  nasze  pismo  nie  zostanie  odpowiednio  zatytułowane to zostanie ono zignorowane (pozostawione bez rozpatrzenia)…

W tej sytuacji właściwie to nie wiemy, jak Główny Geodeta Kraju wyobraża sobie realizowanie ustawowego obowiązku prowadzenia nadzoru nad działaniem wojewódzkich inspektorów nadzoru ale zrozumieliśmy, że chyba jest mu na rękę ignorowanie niewygodnych faktów i krytycznych ocen formułowanych przez zwykłych geodetów wobec działania podległych organów. Nadzór ten wydaje się być bowiem jedynie fasadowym. Odnosimy wrażenie, że GUGiK nasze sygnały o występujących nieprawidłowościach chce po prostu „zamieść pod dywan”. Odczytujemy to jako lekceważenie zgłaszanych problemów, lekceważenie środowiska geodetów – wykonawców i kompletny brak woli współpracy wynikający ze zwykłej biurokracji i przedkładania sformalizowanych procedur nad przestrzeganiem prawa. No bo jak inaczej mamy potraktować reakcję GUGiK na nasze wystąpienie?

Niniejszym bardzo dziękujemy Panu Adolfowi Jankowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK – autorowi odpowiedzi na nasze pismo, działającemu w imieniu Głównego Geodety Kraju -  za wyczerpujący wykład na temat czym różni się wniosek od skargi, bądź petycji. Z pewnością – już wkrótce - nie omieszkamy skorzystać z tej cennej wiedzy.

Na marginesie, z dużą dozą sarkazmu, chcemy przywołać „Plan działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na rok 2019”, Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019, gdzie zapisano, że dla poprawy przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii przewiduje się przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z pewnością te kontrole będą skierowane wobec wykonawców prac, a w żadnym razie nie wobec podległych organów administracji i nadzoru geodezyjnego… Bo jak widać „taki mamy klimat”…

Poniżej przedstawiamy nasz wniosek skierowany do GGK oraz odpowiedź którą otrzymaliśmy.

Informujemy jednocześnie, że tej sprawy w żadnym razie nie odpuszczamy i w najbliższych dniach wystosujemy nasze kolejne wystąpienie do GGK.


Wystąpienie PTG z dnia 11 lutego 2019r.<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-02-11_Wniosek_do_GGK.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-02-11_Wniosek_do_GGK.pdf</a>

Odpowiedź GUGiK z dnia 27 lutego 2019r.<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-02-27_Odpowiedz_GGK_na wniosek_PTG.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-02-27_Odpowiedz_GGK_na wniosek_PTG.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *