*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneCzyżby PTG otrzymało upoważnienie Ministra Inwestycji i Rozwoju do przeprowadzenia konsultacji publicznych..

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że w  dniu  24  lipca  2019  r.  otrzymaliśmy  odpowiedź  na  nasz  list  otwarty  skierowany  do  Pana  Mateusza  Morawieckiego – Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  28  czerwca  2019 r. LIST  OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW

W  celu  osiągnięcia  konsensusu  i  jedności  stanowisk, Pan  Minister  zaproponował, aby  Polskie  Towarzystwo  Geodezyjne  poddało  swoje  propozycje  rozwiązań  wzajemnemu  opiniowaniu  przez  pozostałe  organizacje działające  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii… Czyżby  Pan  Minister  upoważnił  nasze  Stowarzyszenie  do  przeprowadzenia  konsultacji  publicznych  wśród  wszystkich  organizacji  i  innych  zainteresowanych  podmiotów…?
Jeśli  tak, to  oczekujemy  na  oficjalne  upoważnienie  i  zapewniamy, że dochowamy  należytej  staranności  przy  wykonywaniu  powierzonego  zadania.

Z  treści  pisma  wynika, że  Pan  Minister  oczekuje  wspólnego  stanowiska  wszystkich  organizacji  i  stowarzyszeń  działających  w  obszarze  geodezji  i  kartografii  jako  warunku  koniecznego  do  ewentualnej  dalszej  merytorycznej  dyskusji  na  temat  projektu  ustawy  prawo  geodezyjne  i  kartograficzne.  

Z  tego  można  wysnuć  wniosek, że  poszczególne  organizacje  i  stowarzyszenia  nie  mają  racji  bytu  jako  samodzielne  jednostki, muszą  się  zjednoczyć  i  „ mówić  wspólnym  głosem”. W  związku  z  tym   można    mieć  uzasadnione  wątpliwości  co  do  celowości  przesyłania  uwag  i  propozycji, między  innymi  przez  nasze  Stowarzyszenie, w  ramach  konsultacji  publicznych  jakie  zostały  przeprowadzone  w  kwietniu  br. gdyż  nie  zostały  one wzajemnie  „uzgodnione”. Skoro  nie  zostały  uzgodnione, to  w  ocenie  Pana  Ministra, brak  jest  podstaw  do  merytorycznej  oceny  zgłoszonych  uwag  i  propozycji  przez  poszczególne  organizacje. Czyli  mamy  wyjaśnienie  dlaczego  w  raporcie  z  konsultacji  brak  jest  jakiegokolwiek  odniesienia  się  do  propozycji składanych  przez  poszczególne  społeczne  stowarzyszenia  i  organizacje  działające  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii.


LIST  OTWARTY odpowiedź <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/List_otwarty_odpowiedz.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/List_otwarty_odpowiedz.pdf</a>[/center


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *