*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneBrak postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia nie uzasadnia zawieszenia postępowania administracyjnego

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim  z dnia 10 września 2014r.  sygn. II SA/Go 563/14 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W orzecznictwie sądów administracyjnych i literaturze prawniczej jednolicie wyrażony jest pogląd, że zawieszenie prowadzonego postępowania administracyjnego, ze względu na śmierć strony może nastąpić tylko w przypadku gdy strona zmarła w czasie tego postępowania. (…) Skoro kontrolowane postępowanie zostało wszczęte po śmierci W.D. i J.D. zatem żadne z nich nie mogło stać się stroną tego postępowania. Skoro ustawodawca przewidział obligatoryjne zawieszenie postępowania administracyjnego wyłącznie w przypadku śmierci strony, która nastąpiła w toku postępowania i to tylko w sytuacji gdy wezwanie spadkobierców nie jest możliwe, znaczy to, że w pozostałych przypadkach nie ma podstaw do wstrzymywania biegu postępowania, a rolą organu jest podjęcie próby ustalenia spadkobierców zmarłej strony i to bez względu czy krąg spadkobierców został już wyznaczony na podstawie orzeczenia sądu bądź innego organu (…)

Faktycznie organ nie może być bezczynny i biernie oczekiwać na działania innych osób, skoro jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest wyrażona w art. 12 k.p.a., zasada szybkości postępowania. W świetle wykładni przepisów art. 97 § 1 pkt 4 i art. 30 § 4 k.p.a. organy prowadzące przedmiotowe postępowanie administracyjne władne są do rozstrzygnięcia kto jest spadkobiercą tych osób. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem wszczynanym przez sąd powszechny na wniosek spadkobiercy lub innej osoby zainteresowanej, tj. takiej której praw dotyczy wynik postępowania spadkowego (art. 506 i 510 § 1 k.p.c.) Organ administracji publicznej jakim jest starosta nie spełnia tych wymogów, a zatem nie ma uprawnień by skutecznie wystąpić do sądu spadku z takim wnioskiem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2007 roku, w spr. l SA/Wa 1444/2006). Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 czerwca 2000 roku, w spr. IV CKN 470/00, opub. w LEX nr 52484 wyraził pogląd, że "przyznanie zbyt szerokiemu kręgowi osób uprawnienia do składania wniosków o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku pociągałoby za sobą dopuszczenie do ingerowania w układy rodzinno-osobiste i majątkowe osób trzecich - obcych, bez należytego usprawiedliwienia w kategoriach obiektywnego interesu. Takie uprawnienie procesowe służy w obecnym stanie prawnym prokuratorowi, jako strażnikowi porządku prawnego".

Jednak dla przyjęcia tego, kto jest następcą prawnym zmarłego w postępowaniu administracyjnym, nie jest potrzebne oficjalne tego stwierdzenie postanowieniem o nabyciu spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia (choć oczywiście jest to najwłaściwsze). Stwierdzić należy dlatego, że brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych nie uniemożliwia organowi prowadzenia postępowania. Organ może poczynić ustalenia czy osobami uprawnionymi do uczestniczenia w postępowaniu, jako następcy prawni wymienionych zmarłych są osoby zajmujące się ich nieruchomościami, aktualnie jako zarządcy masy spadkowej, albo kuratorzy (art. 30 § 5 k.p.a.) ewentualni posiadacze nieruchomości. Wskazań osób, które organ może uznać za następców prawnych, mogą udzielić inne przykładowo osoby uczestniczące jako strony w postępowaniu.

Gdyby okazało się, iż organ administracji dokonał niewłaściwych ustaleń, wskutek czego spadkobiercy nie braliby czynnego udziału w postępowaniu w sprawie w charakterze stron bez własnej winy, to przysługiwałoby im uprawnienie (a nie obowiązek) do złożenia (w terminie zakreślonym w art. 148 § 2 k.p.a.) wniosku o wznowienie postępowania w oparciu o art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. "

Artykuły w « Orzeczenia_Inne »

Komentarze *