*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAnaliza wykorzystania materiałów pzgik - TAK, pisemne sprawozdanie z tej analizy - NIE

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 października 2015r. sygn. II SA/Wr 504/15 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"(...) przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia [ws. standardów - przyp. PTG] pozostawia wykonawcy decyzję w jakim zakresie wykorzystuje materiały zgromadzone w PZGiK oraz nie precyzuje metodyki przeprowadzanej analizy. Trudno zatem wymagać od wykonawcy pisemnego sprawozdania z tej analizy zwłaszcza, że wzór zgłoszenia prac geodezyjnych – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. oraz wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych – załącznik nr 3 takich pozycji nie przewidują.

W protokole weryfikacji nie powołano się na naruszenie § 71 ust. 7 pkt 6 rozporządzenia z 9 listopada 2011 r., gdzie mowa jest o zakresie wykorzystania materiałów PZGiK. Jest to o tyle istotne, że w/w przepis mówi, co ma zawierać sprawozdanie techniczne jako składnik operatu technicznego, a przecież protokół weryfikacji ocenił pozytywnie przedłożone dokumenty "pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych". To stanowi zasadniczą sprzeczność pomiędzy tymże protokołem a opartych na nim decyzjach organów. Dlatego też Sąd uznał na trafny zarzut skargi, że w skarżonych decyzjach znalazły się nowe ustalenia i zarzuty wobec przedłożonej dokumentacji jakich nie było we wcześniejszym protokole weryfikacji. W związku z powyższym wykonawca prac geodezyjnych został pozbawiony możliwości ustosunkowania się na piśmie do wszystkich zarzutów, co gwarantuje mu art. 126 ust. 6 i 7 przywołanej ustawy. Gdyby protokół był prawidłowy, jak to przedstawiono wyżej, to pomiędzy organem a wykonawcą wywiązałaby się merytoryczna i fachowa polemika (przewidziana w powołanych przepisach), która stanowiłaby szczególne postępowanie wyjaśniające przed podjęciem decyzji przez organ I instancji. W toku takiego postępowania wyjaśniającego wykonawca miałby możliwość przedstawienia organowi fachowemu swoich merytorycznych zastrzeżeń do protokołu, jakie został zmuszony przedkładać dopiero w odwołaniu i w skardze. I to właśnie jest takie postępowanie jakiego zabrakło w toku postępowania w niniejszej sprawie. Dlatego Sąd nie podziela stanowiska organu II instancji, że organy nie naruszyły przepisów art. 7, 77 § 1 i 80 kpa, a to z podanych wyżej przyczyn i treści art. 107 § 3 kpa, na który przecież powołał się sam organ I instancji. Należy zauważyć, że organ II instancji nie rozważył szczegółowo merytorycznych zarzutów odwołania, aczkolwiek organ ten jest zobligowany do powtórnego rozpatrzenia sprawy po raz wtóry w całości i to merytorycznie (art. 15 i 138 kpa). "

Artykuły w « Orzeczenia_Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik »

Komentarze *