*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAkta sprawy w sądzie powszechnym - to nie powód, aby SKO nie orzekało o nieważności decyzji rozgraniczeniowej

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2013r. sygn. II SAB/Rz 85/13 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Zauważyć należy, że orzecznictwo sądowe nie traktuje okresu pozostawania akt w sądzie powszechnym jako przyczynę zwalniającą organ administracji publicznej od obowiązku dołożenia starań w kierunku podjęcia wymaganego rozstrzygnięcia albo podjęcia czynności zmierzających do pozyskania wymaganej do rozpoznania sprawy dokumentacji w postaci choćby kopii niezbędnych dokumentów (zob. m.in. uzasadnienia postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 48/11 – Lex nr 741648, czy wyroku NSA z dnia 8 grudnia 1999 r., sygn. akt I SAB 155/99, Lex nr 47244). Sąd orzekający w niniejszej sprawie podziela wyżej przedstawione stanowisko, a konsekwencją powyższego jest stwierdzenie, iż Kolegium nie dołożyło należytych starań w celu uzyskania akt, których dotyczy podanie o stwierdzenie nieważności.

Nie ulega wątpliwości, że sprawa (sprawy), której (których) dotyczy podanie skarżących powinna być rozstrzygnięta decyzją administracyjną. Podstawy, w oparciu o które skarżący domagają się stwierdzenia nieważności wymienionych przez siebie aktów to przepisy art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. – decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz pkt 7 – decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Jak się podkreśla w doktrynie i orzecznictwie, to na organie ciąży powinność podjęcia czynności zmierzających do uzyskania wymaganej w sprawie dokumentacji. W niniejszej sprawie wyżej przedstawione sporadyczne działania organu ukierunkowane na pozyskanie akt, w których zostały podjęte akty, których dotyczy podanie trudno uznać za wystarczające, a co za tym idzie, że niedotrzymanie określonych w art. 35 k.p.a. terminów jest wywołane przyczynami niezależnymi od organu. Zauważyć należy, iż wszczęte postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji o rozgraniczeniu, po której strona zażądała przekazania sprawy do sądu jest uznawane za przyczynę zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego przed sądem powszechnym. Ewentualna wada dająca podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji tkwi bowiem w samej decyzji i ma skutek ex tunc – a więc od momentu jej wydania (zob. uzasadnienie wyroku NSA z dnia 22 maja 2003 r., sygn. akt II SA 2678/1 – Lex nr 148847). Oczywistym jest, że SKO nie posiada instrumentów prawnych, które mogą wpływać na bieg postępowania sądowego w sprawie o rozgraniczenie. Jednakże w niniejszej sprawie nie wyczerpało możliwości, aby uzyskać dostęp do akt, w których zapadły kwestionowane orzeczenia Burmistrza [...]. Mogło bowiem wezwać Burmistrza do uzyskania i przedłożenia stosownie potwierdzonych odpisów z tych akt, mogło prosić Sąd o udostępnienie akt na krótki okres czasu, bądź w siedzibie Sądu, wreszcie mogło wykorzystać nadzór administracyjny Prezesa Sądu Rejonowego [...] interweniując u niego w celu uzyskania akt i wskazując na zaistniałą praktykę dołączania akt sprawy administracyjnej przedłożonych do konkretnej sprawy, która została prawomocnie zakończona przez ten Sąd do innej sprawy cywilnej będącej w toku, mimo że zostało wszczęte postępowanie nadzwyczajne dotyczące stwierdzenia nieważności postanowień i decyzji wydanych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Kolegium nie zwróciło nawet uwagi na okoliczność, że organ ten sam zwracał się do Sądu Rejonowego [...] o nadesłanie konkretnych akt administracyjnych, a otrzymał odpowiedź o niemożności udostępnienia akt sprawy sądowej o sygn. [...], do której zostały przedstawione."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *