*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWyniki ankiety PTG nr 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poniżej przedstawia wyniki ankiety, jaka została przeprowadzona w dniach od 12 do 30 kwietnia 2019 r.

W ankiecie wzięło udział około trzystu osób ze wszystkich województw kraju. Istotnym jest, co poszerza wiarygodność ankiety, że znaczna część udzielonych odpowiedzi dotyczyła sytuacji dotyczących nie tylko powiatu respondenta, ale także powiatów ościennych, na terenie których prowadzi swoją działalność. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom ankiety za przekazane nam informacje, a w szczególności za zaufanie do naszego stowarzyszenia.

Celem naszej ankiety było przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy w zakresie sposobu i zakresu stosowania prawa powszechnie obowiązującego przez podmioty związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Jest to pierwsza wstępnie przeprowadzona diagnoza dla szeroko rozumianego pojęcia – przestrzegania prawa, w szczególności w zakresie:

1. wymiany danych pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych, a organem służby geodezyjnej
2. ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w kontekście sposobu i trybu ujawniania nowych informacji z tym związanych w operacie ewidencji gruntów i budynków
3.podziałów nieruchomości
4.uwierzytelnianiem dokumentacji będącej wynikiem prac geodezyjnych przeznaczonych dla zamawiającego
5. sporządzaniem map do celów prawnych

Wymieniony powyżej zakres tematyczny badanych obszarów stosowania prawa, to tylko niewielka część sygnalizowanych przez członków naszego stowarzyszenia problemów z którymi borykają się w swoje codziennej pracy. W związku z tym w opracowaniu są następne części ankiety, które wkrótce opublikujemy licząc na aktywny udział wszystkich tych, którym nie jest obojętne dobro geodezji.

Wyniki pierwszej części ankiety przede wszystkim świadczą o niejednolitości w stosowaniu zasad i procedur podczas postępowań administracyjnych, sądowych i cywilno-prawnych. Świadczy o tym fakt, że w przy wielu pytaniach odpowiedzi rozłożyły się praktycznie jednakowo (ok. 50% odpowiedzi na tak, a drugie 50% na nie). W świetle generalnej zasady, zgodnie z którą organy rządowe i samorządowe działają na podstawie prawa i w granicach prawa, uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że uznaniowość i swoboda w stosowaniu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów jest zjawiskiem powszechnym i pozbawionym jakiejkolwiek kontroli i nadzoru ze strony organów ustawowo do tego powołanych.

Wątpliwości, co do poprawności postępowania ujawniają się również w zakresie postępowań sądowych oraz cywilno-prawnych, w których wykorzystywana jest odpowiednia dokumentacji geodezyjna. Budzi to szczególny niepokój, gdyż takie instytucje jak sądy czy notariusze, to instytucje zaufania publicznego stojące z definicji na straży szeroko rozumianej praworządności.

Nasze dalsze działania, jakie zamierzamy podjąć w najbliższym czasie, to przede wszystkim wystąpienia do odpowiednich podmiotów i ich organów nadzorczych, w celu wyjaśnienia prawidłowości prowadzonych postępowań i stosowanych praktyk. Naszym celem jest doprowadzenie do powszechności w przestrzeganiu prawa zarówno ze strony organów służby geodezyjnej i kartograficznej, jak i innych jednostek działających w obszarze geodezji i kartografii.
.

Gorąco zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat przedmiotowej ankiety na naszym forum: Skomentuj...


Szczegółowe wyniki ankiety: <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Ankieta1_PTG.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Ankieta1_PTG.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *