*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePTG negatywnie o projekcie nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego przedstawia opinię Stowarzyszenia, sporządzoną w ramach konsultacji społecznych dot. projektu zmian przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokonana przez nas analiza proponowanych zmian wykazała, że projekt w swojej istocie nie eliminuje istniejących wadliwych procedur, a wręcz utrwala dotychczasową filozofię funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niezdrowe stosunki pomiędzy organami administracji a wykonawcami prac. Polskie Towarzystwo Geodezyjne nie wyraża zgody na tak sformułowane propozycje. Uważamy, że skoro projekt nie załatwia właściwie żadnego z istotnych problemów, to zasadnym jest nawet pozostawienie obecnego stanu prawnego bez zmian.

W ramach przedmiotowych konsultacji, mając na uwadze że ramy czasowe nie pozwalają na dokonanie kompleksowych regulacji, Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednakże wniosło o dokonanie kilku zmian w obowiązującej ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegających w swojej istocie na wykreśleniu z tekstu obowiązującej ustawy niektórych wadliwych przepisów, co w naszej ocenie w sposób radykalny przyczyni się do poprawy działania poszczególnych podmiotów w dziedzinie geodezji, przyniesie po obu stronach (administracji i wykonawców) wymierne oszczędności finansowe oraz w sposób znaczący skróci procedury, a tym samym terminy, wykonywania prac, a mianowicie:

1.   skreślenie instytucji zgłaszania prac;
2.   skreślenie instytucji weryfikacji materiałów przekazywanych do zasobu;
3.   skreślenie instytucji urzędowego klauzulowania dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego;
4.   skreślenie przepisów dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednocześnie dopuszcza możliwość zawarcia kompromisu, polegającego - z naszej strony - na zaakceptowaniu proponowanych wysokości opłat ryczałtowych, jednakże przy jednoczesnym zaakceptowaniu - ze strony projektodawcy - naszych postulatów wyrażonych w w/w punktach.


Opina PTG<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019_04_30_Opinia_PTG.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019_04_30_Opinia_PTG.pdf</a>

Załącznik do opinii - Pismo PTG z 2016r.
<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2016-06-07_Pismo_PTG_do_MIB_ws._propozycji_zmian_Prawa_geodezyjnego.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2016-06-07_Pismo_PTG_do_MIB_ws._propozycji_zmian_Prawa_geodezyjnego.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *