*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSpotkanie przedstawicieli organizacji geodezyjnych i kartograficznych z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich 05.09.2018 r.Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Inwestycji Rozwoju dnia 5 września 2018 r.

W spotkaniu uczestniczyli:

1. Grzegorz Wojciechowski (Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - PiS),
2. Waldemar Izdebski (Prezes GUGiK),
3. Karol Koss (Z-ca Prezesa GUGiK),
4. Agnieszka Zabłocka - Gasek (Sekretarz Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego),
5. Krzysztof Szczepanik (Prezes Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego),
6. Anna Kowalewska (wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich),
7. Agnieszka Buczek (z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kartografów
    Polskich),  
8. Robert Rachwał (Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej),
9. Krzysztof Lichończak (Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej),
10. Sławomir Czyrnek (przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów),
11. Tadeusz Keliński (Lokalne Stowarzyszenie Kartuzy),
12. Maciej Kozielczyk (Lokalne Stowarzyszenie Kartuzy),
13. Radosław Ciągło (Lokalne Stowarzyszenie Nowy Sącz),
14. Karol Ziółkowski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju),
15. Anita Grabowska-Wlaź (Dyrektor Departamentu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju),
16. Aneta Adamska (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju),
17. Grzegorz P. Kubalski  (Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich),
18: Ewa Janczar  (Z-ca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu
      Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

W imieniu Ministra spotkanie prowadził Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Waldemar Izdebski.
Głównym tematem spotkania było prowadzenie działalności gospodarczej przez urzędników samorządu terytorialnego (szczególnie pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), czyli wykonywanie przez nich dodatkowej pracy w geodezji oraz wpływ tego zjawiska na terminy weryfikacji dokumentacji geodezyjnej.  
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich stwierdzili, że nie wyrażają zgody na takie złe praktyki, ale nie widzą skutecznego rozwiązania, które wyleczyłoby tą przypadłość środowiska geodezyjnego. Jednocześnie zaznaczyli, że zakazy prowadzenia działalności dla urzędników uregulowane w przepisach nie rozwiążą problemu. Według ZPP jest to związane z niskimi zarobkami w administracji, a co za tym idzie z problemami kadrowymi.
Główny Geodeta Kraju prosił obecnych na spotkaniu o propozycje rozwiązania tej sytuacji.
Podkreślił przy tym, że nie we wszystkich Starostwach Powiatowych takie naganne zjawiska występują i zachęcał przy tym, aby obecni na spotkaniu podali przykłady urzędów, w których prowadzenie działalności przez urzędników nie ma miejsca.
Ustalono, że rejestr kancelaryjny będzie jawny tak aby geodeci mieli możliwość podglądu, co, kiedy, przez kogo i w jakim terminie jest robione w Starostwie.
Główny Geodeta Kraju w sposób ogólnikowy zapowiedział, że w najbliższym czasie (w terminie do dwóch tygodni) będzie przedstawiony projekt nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Oprócz zmian dotyczących licencji oraz przywrócenia opłat ryczałtowych dla geodetów ma być określony termin weryfikacji dokumentacji geodezyjnej oraz wprowadzona zostanie zasada „milczącej zgody” dla weryfikacji. Dodatkowo mówił o zautomatyzowaniu wielu spraw w Starostwie między innymi, że jest możliwe by zastąpić czynnik ludzki
w PODGiK. Była to odpowiedź na brak pracowników w administracji. Odnośnie czynności weryfikacji stwierdził, że w chwili obecnej nie widzi możliwości jej zautomatyzowania.
Ponadto Prezes GUGiK poinformował, że chce mieć wpływ na Wydziały Geodezji w Starostwach Powiatowych, ale to już będzie się wiązało z zmianą struktury w/w wydziałów tak, aby tworzyły pion administracji państwowej.
Taki pogląd podziela obecny na spotkaniu poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS), który stwierdził, że warto pomyśleć o strukturze pionowej w organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ponieważ Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w tej chwili nie mają żadnego wpływu na Wydziały Geodezji w Starostwach Powiatowych.
Te propozycje wzburzyły przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, którzy otwarcie wyrazili sprzeciw wobec wszelkich prób odbierania jakichkolwiek kompetencji Starostwom.
Na koniec jednak wyrazili chęć organizowania kolejnych spotkań w celu omawiania poruszonych trudnych tematów, ale już po wyborach samorządowych.
Z uwagi na sztywne ramy czasowe Główny Geodeta Kraju zakończył spotkanie pozostawiając wiele zagadnień do omówienia w przyszłości.A. Zabłocka - Gasek
Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *