*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSkładki w PTG

UCHWAŁA NR 1
I WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO
z 25 września 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej


Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 1 Statutu POLSKIE TOWARZYSTWO GEODEZYJNE zarejestrowanego pod Nr KRS: 0000333653 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Walne Zebranie Członków uchwalają co następuje:

§ 1.Uchwala się wysokość składki członkowskiej na 5 (pięć) zł miesięcznie. Składka członkowska jest płatna po upływie każdego miesiąca członkostwa. Małżonkowie będący obydwoje członkami Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego płacą tylko jedną składkę miesięczną w wysokości 5 zł.

§ 2.Składkę członkowską w pełnej wysokości uiszcza się poczynając od miesiąca, w którym została podjęta uchwała Zarządu o przyjęciu kandydującej osoby do PTG.

§ 3.Na wniosek członka, z ważnych i istotnych przyczyn, Zarząd może go, w części lub w całości, zwolnić z opłacania składek, lub też umorzyć w części lub w całości zaległości finansowe wynikłe z nie opłacania składek członkowskich.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków
Leszek Piszczek


UWAGA:
Na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego nr 5/2014 z dnia 31 maja 2014r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie opłacania składek członkowskich.:
1. od dnia 1 stycznia 2015 r. ustala się składkę członkowską, o której mowa w §1, w wysokości 10 (dziesięć) zł miesięcznie.
2. składkę członkowską uiszcza się poczynając od następnego miesiąca, w którym została podjęta uchwała Zarządu o przyjęciu kandydującej osoby do PTG.
3. składki wpłacamy na konto: 87 1140 2004 0000 3602 7749 1738 jednorazowo za cały rok, co pół roku, kwartalnie, albo po upływie każdego miesiąca członkostwa.

Informujemy, że nie uległa zmianie dotychczasowa zasada, że małżeństwo wnosi tylko jedną składkę członkowską.

Wszystkie pytania, wyjaśnienia związane z płaceniem składek członkowskich prosimy kierować na zarzad@ptg-org.pl z dopiskiem składki

Artykuły w « Organizacja i struktura »

Komentarze *