*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneUzasadnienie odmowy przyjęcia dokumentacji do pzgik winno być precyzyjne i profesjonale. Teoretycznie rzecz biorąc...

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 23 stycznia 2013r. sygn. II SA/Ke 800/12 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Z przytoczonych przepisów wynika, iż podstawowym normatywnym warunkiem niewadliwej odmowy włączenia przedkładanych materiałów (dokumentów) do zasobu jest wykazanie przez organy, iż nie odpowiadają one któremukolwiek z kryteriów kontroli dokonywanej na podstawie §9 ww. rozporządzenia. Z protokołu kontroli dokumentacji geodezyjnej z dnia [...] wynika min że, "w niektórych zawiadomieniach zawiadamia się więcej niż 1 osobę, wadliwie podano podstawę prawną, brak jednoznacznych stwierdzeń, z protokołu nie wynika które punkty odnaleziono a które zastabilizowano i czym, brak zapisu o stabilizacji i, że odbyło się to w obecności stron". Ponadto znalazły się w protokole pytania stawiane przez kontrolującego a nie stwierdzenia błędów lub usterek. Adnotacje te sporządzone są lakonicznie, mało precyzyjnie i nieprofesjonalnie i treść tego protokołu nie spełnia wymagań określonych w §12 ust1 w związku z §9 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz.837). a w dalszej kolejności §30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz.1572).

Również uzasadnienie do protokołu sporządzone w dniu 10 października 2012r. w ocenie Sądu jest mało precyzyjne zawierające w większości przepisanie luźnych uwag z protokołu kontroli. Nieprofesjonalna treść tego rozstrzygnięcia nie spełnia wymagań §12 ust.1 w związku z §9 rozporządzenia. W świetle tych przepisów organ ma obowiązek wskazać prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego z punktu widzenia zakresu kontroli wynikającego z §9 ww. rozporządzenia. Przepisy prawa wymagają jednoznacznego stwierdzenia jakie konkretnie usterki są przyczyną odmowy oraz nakładają obowiązek wskazania prawnych i technicznych przyczyn odmowy. Wnioski płynące z przeprowadzonej kontroli, która ostatecznie zadecydowała o odmowie przyjęcia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego, sformułowane w formie sugestii i nieprecyzyjnych twierdzeń, nie pozwalają zorientować się Sądowi co jest w istocie wadą zgłoszonej pracy geodezyjnej stanowiącą podstawę odmowy jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego, a co nieistotną usterką nie mającą wpływu na fakt odmowy. Brak wskazania konkretnych prawnych podstaw odmowy (z powołaniem się na akt prawny i enumeratywnie wskazany przepis) kierowanych do konkretnych usterek, ze wskazaniem w jakim kryterium kontroli wynikającym z §9 usterki się mieszczą powoduje, że takie rozstrzygnięcie organu nie poddaje się w zasadzie kontroli Sądu. Ogólne stwierdzenie, ze geodeta nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa bez wskazania konkretnych przepisów prawa, ich artykułów i paragrafów nie spełnia wymagań odmowy, o której mowa w §12 ust.1 ww. rozporządzenia.

Jak wskazano na wstępie sądy administracyjne kontrolują zaskarżone do nich akty i czynności z punktu widzenia ich zgodności z prawem, materialnym i procesowym. Tym bardziej więc brak wskazania w odmowie przyjęcia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego w sposób jasny i czytelny przyczyn odmowy z podaniem podstaw prawnych kwalifikuje tę czynność jako wadliwą. Odmowa, która jest poddana kontroli Sądu musi być więc przedstawiona w sposób czytelny, spełniający wymagania §12 ust.1 ww. rozporządzenia. Dopiero tak przedstawione stanowisko organu może zostać zweryfikowane.

Należy również wskazać, że zgodnie z § 9 ust. 4 przedmiotowego rozporządzenia czynności kontrolne wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli, natomiast w niniejszej sprawie dokumentacja techniczna została złożona do ośrodka w dniu 19 lipca 2012r. a organ przystąpił do kontroli operatu dopiero w dniu 16 sierpnia 2012r. co stanowi kolejne uchybienie organu w tej sprawie."

Artykuły w « Orzeczenia_Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik »

Komentarze *