*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOstateczna decyzja zatwierdzająca podział nie podlega przyjęciu do pzgiik, a 'wyniesienie' podziału wcale nie jest obligatoryjne.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013r. sygn. II SA/Wr 742/12 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W przekazanych Sądowi przez organ administracji aktach sprawy brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających, że skarżący po przyjęciu do zasobu opisanej wcześniej dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału, występował do ośrodka z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji z utrwalenia i wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi. Potwierdza to również sam skarżący, oświadczając w skardze, że wobec stanowiska właściciela działki który obecnie wręcz nie chce wyznaczenia na gruncie i stabilizacji nowych punktów granicznych znakami granicznymi, nie wykonywał czynności opisanych w §14 ust.2 rozporządzenia i nie występował o przyjęcie ich do zasobu. Natomiast zgłaszał dokumentację już uprzednio złożoną stanowiącą operat geodezyjny wraz z ostateczną decyzją o podziale. Skoro zatem skarżący nie składał wniosku o przyjęcie dokumentacji z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, to brak było podstaw dla odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej z powodu braku protokołu o którym mowa w §15 ust.2 rozporządzenia podziałowego. Powyższe świadczy o przekroczeniu przez Starostę przyznanych mu kompetencji kontrolnych przez nakładanie na wykonawcę prac geodezyjnych obowiązków, które nie pozostają w związku z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji do zasobu. Stanowi też o wadliwości zaskarżonej czynności wyrażonej w piśmie z dnia 19 lipca 2012r. W istocie organ odmówił w nim bowiem skarżącemu przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej która już została przyjęta.

Zdaniem Sądu praktyka ponownej weryfikacji przyjętej już do zasobu dokumentacji jest niezrozumiała i nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli nawet skarżący domagał się ponownie przyjęcia do zasobu tej samej dokumentacji tyle, że wraz z decyzją o podziale, nie zgłaszając jednak wcześniej zamiaru wykonania prac polegających na stabilizacji nowych punktów granicznych, to podstawą odmowy dla przyjęcia tej dokumentacji nie mogły być okoliczności wskazane w piśmie z dnia 19 lipca 2012r. i w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zauważyć też należy, że skarżący jako wykonawca prac geodezyjnych nie był uprawniony do wnioskowania o przyjęcie do zasobu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, gdyż jest to akt administracyjny a nie efekt pracy geodezyjnej. Takie żądanie – o ile oczywiście byłoby złożone, gdyż w przekazanych Sądowi aktach sprawy brak dowodu na potwierdzenie tej okoliczności – nie mogło prowadzić do postępowania kontrolnego określonego w przepisach rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r. Ostateczna decyzja o podziale, przekazywana jest Staroście przez organ który ją wydał celem ujawnienia zmian w operacie ewidencyjnym (§46 w związku z §10 i §11 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Odnotować jednak należy, że zaskarżona odmowa dokonania czynności, dotyczy tylko dokumentacji geodezyjnej i nie odnosi się do decyzji o podziale nieruchomości."

Artykuły w « Orzeczenia_Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik »

Komentarze *