*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneTryb zaskarżenia: wezwanie starosty do usunięcia naruszenia prawa.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 września 2009r. sygn. III SA/Łd 187/09 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że postępowanie w sprawie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych(...) (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz.837) jest postępowaniem z zakresu administracji publicznej. Zdaniem Sądu, w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, powyższe stanowisko Starosty [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do zasobu geodezyjnego sporządzonej przez skarżącego dokumentacji geodezyjnej z rozgraniczenia działki nr 645 położonej w obrębie G. oraz dokumentacji rozgraniczeniowej działek nr 102 i 103 z działkami 100, 101, i 104 położonymi w obrębie 30 m. S. jest czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą obowiązków wynikających z przepisów prawa. W ramach bowiem prowadzonego postępowania wszczętego wnioskiem skarżącego o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego organ podjął czynność, która była skierowana do zindywidualizowanego podmiotu i wyznaczył określoną sytuację prawną tego podmiotu w zakresie jego obowiązków. Czynność taka z zakresu administracji publicznej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na mocy przepisu art.3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153, poz.1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.). Zgodnie jednak z art.52 §1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Natomiast jeżeli ustawa nie przewidywała środków odwoławczych w sprawie będącej przedmiotem skargi, należało przed wniesieniem skargi zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, stosownie do treści art.52 §3 p.p.s.a.

Skargę do sądu w powyższym przypadku, zgodnie z treścią art.53 §2 p.p.s.a., wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.


W sprawie niniejszej skarżącemu nie przysługiwał środek odwoławczy od będących przedmiotem skargi pism Starosty [...] z dnia 23 października 2006 roku. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ustanawiając obowiązek zgłaszania przez wykonawcę (geodetę) prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego( art.12), nie uregulowała szczegółowej procedury w tym zakresie, zaś w art.19 ustawodawca zawarł delegację dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowania systemów informacji o terenie, a także szczegółowych zasad przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz oraz rodzaju prac niepodlegających zgłaszaniu i materiałów niepodlegających przekazywaniu, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości prac przekazywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz danych przed zniszczeniem i utratą. W ocenie Sądu, złożenie, w trybie §12 ust.2 cyt. rozporządzenia wydanego w wykonaniu powyższej delegacji ustawowej, wniosku do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu nie jest środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art.52 §1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jest środkiem przewidzianym w ramach wewnętrznej procedury postępowania w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Skoro zatem obowiązujące przepisy nie przewidują środka odwoławczego od stanowiska organu w przedmiocie odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to zgodnie z art.52 §3 p.p.s.a. skarżący przed wniesieniem skargi do sądu powinien był zwrócić się do Starosty [...] z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Jak wynika z akt sprawy i dodatkowo oświadczenia skarżącego złożonego na rozprawie, nigdy nie występował on do Starosty [...] z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Powyższe oznacza, że skarżący wniósł skargę do Sądu bez uprzedniego wyczerpania trybu określonego w art.52 §3 p.p.s.a. Niezachowanie tego wymogu powoduje, iż skarga B. Z. z dnia 25 lutego 2009r. jest niedopuszczalna i jako taka, stosownie do treści art.58 §1 pkt 6 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

Na marginesie sprawy należy podnieść, że organy orzekające w przedmiotowej sprawie winny pouczyć skarżącego o możliwości oraz o trybie i sposobie wniesienia ewentualnego środka zaskarżenia, czego nie uczyniły. O możliwości zaskarżenia stanowiska Starosty [...] skarżący dowiedział się z pisma Głównego Geodety Kraju z dnia 29 września 2008r., do którego zwrócił się z prośbą o interwencję. Niestety nie zmienia to jednak oceny, że skarga jest niedopuszczalna z uwagi na niezachowanie wymaganego trybu wnoszenia skarg na podstawie art.52 §3 p.p.s.a.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że skargę do sądu w powyższym przypadku, zgodnie z treścią art.53 §2 p.p.s.a., wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Niezachowanie wskazanych terminów również powoduje odrzucenie skargi."

Artykuły w « Orzeczenia_Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik »

Komentarze *