*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePostulatywny, a nie wiążący, charakter dróg wewnętrznych określonych w mpzp.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007r. sygn. IV SA/Wa 1855/07 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, stosownie do art.4 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, należy do zadań własnych gminy. Powołane uprawnienie planistyczne nie stanowi jednak samo w sobie podstawy prawnej do naruszania interesu prawnego podmiotów praw przysługujących do nieruchomości objętych projektem planu miejscowego, jako instrumentem kształtowania sposobu gospodarowania przestrzenią. Uprawnienie to może być realizowane jedynie w granicach wyznaczonych przepisami prawa dotyczącymi problematyki projektowanej w planie miejscowym, co wynika z art.2 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zaskarżona uchwała z dnia [...] czerwca 2007r. Nr [...] nie spełnia ustawowego warunku jej prawnego uzasadnienia w sposób przekonywujący wobec zarzutów, oznaczonych w tej uchwale jako pkt 1) i 2).

W niewystarczający bowiem sposób wyjaśniono w zaskarżonej uchwale, dlaczego istnieje konieczność przeprowadzenia przez nieruchomość skarżącej, oznaczonej działką nr ew. [...], drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KD. O ile bowiem droga ta ma stanowić drogę publiczną, to sam fakt takiego jej charakteru nie wyjaśnia jeszcze jej niezbędności w tym miejscu, zwłaszcza gdy pod publiczny układ komunikacyjny przeznacza się z działki skarżącej i tak już znaczną jej część powierzchni jako pod drogi publiczne o symbolach 2KD i 3KL oraz pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej o symbolu 1KL.

Niezbędność tą wytłumaczono bowiem w zaskarżonej uchwale koniecznością zapewnienia dojazdu i poprowadzeniem infrastruktury technicznej nowo projektowanym działkom na tym terenie mogącym powstać w ramach podziałów nieruchomości z dotychczasowej ich powierzchni. Nieracjonalne jest natomiast - zdaniem Rady Gminy - zapewnienie takiego dojazdu kilkusetmetrowymi drogami wewnętrznymi.

Takie uzasadnienie, w ocenie Sądu, nie jest jednak wystarczające, ponieważ wbrew przedstawionej argumentacji, w najbliższym otoczeniu działki skarżącej o nr ew. [...] zaprojektowano układ komunikacyjny dróg wewnętrznych o symbolach 1 KDw, 3KDw, 4KDw, 7 KDw i 8KDw, których długość każdej z nich, według skali mapy, przekracza długość odcinka drogi o symbolu 3KD projektowanego jako połączenie istniejącej ul. [...] z projektowaną drogą o symbolu 2KD, który przecina także nieruchomość skarżącej. Wprawdzie, wskazane odcinki dróg wewnętrznych nie są w projekcie planu wiążącymi wytycznymi, lecz mają jedynie charakter postulatywny (jak wszystkie projektowane drogi wewnętrzne w projekcie planu miejscowego), to jednak mają stanowić jedyny sposób zapewnienia dojazdu tym obszarom do dróg publicznych, gdzie wielkość tych obszarów i ich układ przestrzenny tak samo umożliwia powstawanie nowych działek w ramach podziałów, jak w obszarze o symbolu 5MN przylegającym do projektowanej drogi o symbolu 3KD. Niezrealizowanie zaś postulowanych dróg wewnętrznych wykluczy zapewnienie dojazdu przyszłym działkom (powstałym w ramach podziałów dotychczasowych nieruchomości) w sposób zamierzony przez Radę Gminy, jako uzasadniający konieczność zaprojektowania drogi o symbolu 3KD przez nieruchomość skarżącej."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *