*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOpiniowanie podziału nieruchomości jedynie częściowo objętej mpzp.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2010r. sygn. II SA/Bd 930/09 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W przedmiotowej sprawie występuje dość szczególna sytuacja, polegająca na tym, że nieruchomość objęta projektem podziału, położona jest częściowo w granicach obowiązywania planu miejscowego, a częściowo poza jego granicami. Okoliczność ta obligowała organy do zbadania przesłanek dopuszczalności podziału nieruchomości zarówno w oparciu o przepis art.93 u.g.n., jak i art.94 tej ustawy.

Przepis art.93 u.g.n. stanowi, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w razie braku tego planu stosuje się przepisy art.94. Z kolei przepis art.94 u.g.n., wynika, że w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli: - nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo - jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z treścią wskazanych przepisów, jak też biorąc pod uwagę fakt, że brak jest uregulowań prawnych, które odnoszą się do możliwość podziału nieruchomości, która częściowo jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a częściowo nie jest nim objęta, należało uznać, że organy winny były dokonać oceny możliwości proponowanego podziału nieruchomości, z jednej strony, na podstawie art.93 u.g.n., co do tej części nieruchomości, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, z drugiej zaś strony, na podstawie art.94 u.g.n., co do tej części nieruchomości, która nie jest objęta tym planem.

Obowiązek taki nakłada zresztą wprost przepis art.93 ust.4 u.g.n., który stanowi, że zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95, tej ustawy, które nie występują w omawianej sprawie), opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta; w przypadku zaś podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art.94 ust.1 u.g.n.


(...)

Organy nie wykazały niezgodności planowanego podziału nieruchomości z planem miejscowym.

O niezgodności tej nie może świadczyć fakt, że plan nie obejmuje całej nieruchomości, ponieważ żaden przepis prawa nie wyłącza możliwości podziału z uwagi na tą jedynie okoliczność. Nie ma jakichkolwiek przeszkód prawnych by do części nieruchomości nieobjętej planem zagospodarowania stosować przepis art.94 §1 u.g.n., który stanowi, że w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli: 1) nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo 2) jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

O niezgodności planowanego podziału nieruchomości z planem miejscowym, nie może również świadczyć przebieg przez tę nieruchomość granicy planu oraz biegnącej równolegle do niej linii oddzielającej tereny przeznaczone pod budownictwo."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *