*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneZasady (naliczania kosztów) rozgraniczenia w fazie postępowania administracyjnego takie same jak w postępowaniu sądowym.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 września 2007r. sygn. I OSK 1356/06 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Początkowo przyjmowano między innymi, że koszty administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego zawsze obciążają wnioskodawcę, gdyż są poniesione w jego interesie (por. między innymi wyrok z dnia 9 stycznia 1998r., sygn. akt II SA 1117/97). Prezentowano jednak także stanowisko, iż pojęcie interesu w poniesieniu kosztów postępowania w rozumieniu przepisu art.262 §1 pkt 2 kpa nie należy ograniczać jedynie do wąsko pojmowanych bezpośrednich korzyści w przeprowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego, wyrażających się w inicjatywie wszczęcia tego postępowania, ale dotyczy ono również interesu prawnego wynikającego z przepisów ustawy, w tym ustalenia stabilnej granicy między sąsiadującymi nieruchomościami dla obu stron - właścicieli tych nieruchomości (wyrok z 3 czerwca 1998r., sygn. akt II SA 479/98). Taki pogląd wyraził też Sąd I instancji i w pełni podziela go również Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w niniejszej sprawie. Podobny kierunek omawianej regulacji wynika ponadto z uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2006r., sygn. akt I OPS 5/06 (ONSAiWSA 2007/2/26). W uchwale tej oraz w jej uzasadnieniu NSA zwrócił uwagę na to, że postępowanie rozgraniczeniowe uregulowane jest kompleksowo w dwóch aktach prawnych, to jest w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Kodeksie cywilnym, a ponadto, że może przebiegać w dwóch stadiach: administracyjnym i sądowym. Nie zmienia to jednak faktu, że sama instytucja prawna "rozgraniczenia nieruchomości" stanowi jedną całość. Nie do przyjęcia byłaby zatem teza, że w postępowaniu administracyjnym rozgraniczenie nieruchomości jest dokonywane według innych kryteriów niż rozgraniczenie nieruchomości, do którego dochodzi w postępowaniu cywilnym, a także, iż w postępowaniu administracyjnym nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego, a w postępowaniu cywilnym - unormowań zawartych w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przeciwnie z analizy porównawczej art.152 i 153 Kodeksu cywilnego i art.31 ust.2-4 i art.34 ust.1 i 2 Pgik wynika, że w obu rodzajach tych postępowań, tak organ administracji publicznej, jak i sąd powszechny są obowiązane stosować te same zasady. Konsekwentnie więc należy przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym ma również zastosowanie norma materialnoprawna wynikająca z art.152 Kodeksu cywilnego, stanowiąca, że koszty rozgraniczenia właściciele nieruchomości ponoszą po połowie, co wynika z zasady, iż właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Powołany art.152 Kodeksu cywilnego stanowi zatem podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia o kosztach rozgraniczenia także wówczas, gdy rozgraniczenie następuje w postępowaniu przed organem administracji publicznej.

Należy jednak mieć także na względzie, że w postępowaniu administracyjnym będzie miał również zastosowanie art.262 §1 pkt 2 kpa, który stanowi, że stronę obciążają te koszty postępowania rozgraniczeniowego, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. Wykładnia gramatyczna tego przepisu skłania do wniosku, że ustala on zasady rozdziału kosztów postępowania pomiędzy stronę (strony) a organ administracji. Oznacza to, że koszty postępowania, których poniesienie nie jest ustawowym obowiązkiem organu, obciążają strony; w wypadku kosztów rozgraniczenia obciążają one strony będące właścicielami wszystkich rozgraniczanych nieruchomości, według zasady wyrażonej w art.152 Kodeksu cywilnego."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *