*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWyłaczenie upoważnionego geodety z administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 marca 2007r. sygn. III SA/Łd 462/06 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Zgodnie z art.24 §3 k.p.a. bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w §1, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika.

Żądanie strony powinno więc być uwzględnione, gdy zostaną uprawdopodobnione okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

Geodeta uprawniony nie jest wprawdzie pracownikiem organu administracji , ale dokonując czynności rozgraniczenia działa z upoważnienia organu administracji pełniąc rolę quasi biegłego i dlatego, z mocy art.84 §2 k.p.a. ma do niego zastosowanie art.24 k.p.a. Również w piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że do geodety upoważnionego do wykonywania czynności ustalania przebiegu granic na podstawie art.31 ust.1 ustawy mają zastosowanie art.24 i 25 k.p.a. Niezależnie od tego czy instytucję wyłączenia od udziału w sprawie rozstrzygać w płaszczyźnie analogii do pracownika organu administracyjnego (art.24 i 25 k.p.a.), czy też biegłego (art.84 §3 k.p.a.) - zaistnienie przesłanek wyłączenia powinno doprowadzić do powstrzymania się od podejmowania czynności. ( patrz E. Mzyk "Podział i rozgraniczenie nieruchomości" Wydanie II Warszawa- Zielona Góra 1997 ZCO) . Pogląd ten Wojewódzki Sąd Administracyjny w obecnym składzie w pełni podziela.

Na postanowienie w sprawie wyłączenia lub odmowy wyłączenia pracownika (biegłego) zażalenie nie przysługuje, co wynika z art.141 §1 k.p.a. W myśl bowiem art.141 §1 k.p.a. na wydane w toku postępowania postanowienie służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. W przypadku postanowienia o wyłączeniu lub odmowie wyłączenia pracownika (biegłego) kodeks nie przewiduje zażalenia (kwestia ta stanowiła przedmiot rozstrzygnięcia w sprawie III SA/Łd 463/06). Strona niezadowolona z takiego postanowienia może podnosić swoje zarzuty w postępowaniu odwoławczym od decyzji wydanej w danej sprawie. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi i zarazem kontroli przeprowadzonej przez sąd jest decyzja wydana po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, w trakcie którego kwestionowane było stanowisko organu I instancji odmawiające wyłączenia geodety. Zarzuty powtórzone zostały także w skardze skierowanej do sądu. Ocena prawidłowości stanowiska organów I i II instancji w przedmiocie wyłączenia geodety ma podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Odmowa wyłączenia pracownika (biegłego) , w sytuacji gdy zachodziły przesłanki do uwzględnienia wniosku, stanowi bowiem o wadliwości prowadzonego postępowania i prowadzi do istotnej wadliwości decyzji wydanej w takim postępowaniu ( patrz uzasadnienie wyroku NSA z 29 maja 1990 r SA/Po 1555/89 ONSA 1990/2-3/44)."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *