*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneUstawowa gradacja kryteriów rozgraniczenia.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 27 maja 2010r. sygn. II SA/Sz 229/10 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Przepis ten (art.31 ust.2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) bowiem stanowi ustawową gradację dowodów i nie zezwala geodecie na oparcie się na oświadczeniach stron nawet jeśli są zgodne, w sytuacji gdy istnieją takie dowody źródłowe.

W przypadku zatem dowolności działania geodety w zakresie sformułowanej powyższym przepisem dyscypliny dowodowej, mówić należy o rażącym naruszeniu art.31 ust.2 i 3 tej ustawy
, zaś mówić nie można o tym, że zaistniała przesłanka określona w art.145 §1 pkt 5 kpa. Skoro bowiem geodeta naruszył pewien przewidziany tryb postępowania, to nie można mówić, że ujawniła się okoliczność nieznana organowi, która mogła mieć wpływ na wynik sprawy (art.145 §1 pkt 5 kpa).

Burmistrz T. wydając decyzję nie zweryfikował trybu postępowania geodety, a zatem nie dostrzegł i przez to powielił naruszenie art.31 ust.2 i 3 ustawy, które w ocenie Sądu miało postać rażącą, skoro nie wzięto pod uwagę tych dowodów, które obiektywnie istniały – jak wynika to z pisma Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...]r. i których uwzględnienie nakazuje konkretny, i jasny, nie wymagający interpretacji przepis prawa."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *