*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePrzebieg granicy winien być ustalony przede wszystkim w oparciu o stan prawny nieruchomości, wynikający z tytułów prawa własności.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 19 października 2007r. sygn. II SA/Ke 425/07 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Skoro istotą postępowania rozgraniczeniowego jest ustalenie do jakich granic sięga prawo właściciela - to geodeta w pierwszej kolejności winien ustalić przebieg granicy prawnej przede wszystkim w oparciu o stan prawny nieruchomości wynikający z tytułów prawa własności. Należy podkreślić, że granice prawne nieruchomości to granice, których przebieg można odtworzyć na gruncie w oparciu o istniejące na tę okoliczność dokumenty, przy czym dokumenty te winny odpowiadać technicznym standardom geodezyjno- kartograficznym (por. Magdalena Durzyńska, Podziały, rozgraniczenia i scalenia nieruchomości, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000r., str.130 i nast.).

Wymaga wskazania, że w oparciu o delegację wynikającą z art.32 ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zostało wydane Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14.04.1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Przepis §3 tego rozporządzenia wprowadza rozróżnienie dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic na dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości i dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *