*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneMożliwe sposoby zakończenia postępowania rozgraniczeniowego, wwszczętego przez organ administracji z wniosku strony.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 maja 2010r. sygn. I OSK 1009/09 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"(...) postępowanie wszczęte wnioskiem stron mogło zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów: po pierwsze zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego na podstawie art.105 §1 K.p.a. w zw. z art.32 ust 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, po drugie wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art.33 ust.1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, po trzecie umorzeniem postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego na podstawie art.34 ust.2 tej ustawy oraz po czwarte – umorzeniem postępowania administracyjnego na podstawie art.105 K.p.a."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *