*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneTelefoniczny sposób zawiadomiena stron o kontynuowaniu zawieszonych czynności ustalenia granic - OK.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 listopada 2010r. sygn. III SA/Kr 26/10 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Zdaniem Wojewódzkiego Sądu wstrzymanie czynności na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc oznacza, że ta sama czynność jest następnie kontynuowana w innym terminie. Dlatego też jeżeli w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa jednej ze stron geodeta wstrzymuje czynność na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, to dla ustalenia terminu w którym czynność będzie kontynuowana nie ma zastosowania art. 32 ust.1. Gdyby termin wstrzymania czynności był dłuższy niż jeden miesiąc wówczas ustalenie nowego terminu powinno nastąpić zgodnie z wymogami art.32 ust.1. Taką wykładnię art. 32 ust. 4 ustawy potwierdza Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz.U Nr 45, poz. 453 ) który w § 20 ust.2 stanowi, że protokół graniczny sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. W protokole granicznym w pkt 1 podaje się dzień w którym rozpoczęto (podjęto w nowo wyznaczonym terminie) czynności ustalenia przebiegu granic... , w pkt 7 podaje się że z powodu usprawiedliwionej nieobecności ... wstrzymano czynności ustalenia granic, zaś pkt 8 stanowi " Nowy termin podjęcia czynności ustalania granic wyznaczono na dzień ...o czym strony obecne poinformowano".

Tym samym w przypadku wstrzymania czynności przez geodetę – zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy - do zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu nie stosuje się art. 32 ust. 1, zawiadomienie może nastąpić w każdej formie w tym również telefonicznej. "

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *