*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSąsiad nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym aktualizacji ewidencji.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2008r. sygn. I OSK 666/07 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Z powyższych względów zgodzić się należy z autorem rozpatrywanej skargi kasacyjnej, iż stroną postępowania dotyczącego zmiany danych ewidencyjnych jest tylko właściciel lub inne podmioty władające konkretną działką ewidencyjną. Przymiot strony nie przysługuje natomiast właścicielowi lub współwłaścicielom sąsiedniej nieruchomości. (...)

Z żadnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego nie wynikają ponadto uprawnienia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości do skutecznego żądania od organu prowadzącego ewidencję gruntów dokonania lub zaniechania czynności związanych ze zmianą wpisu dotyczącego sąsiedniej działki ewidencyjnej.

Nie może zatem ulegać wątpliwości, że ani M. R. – właściciel, ani A. R. - współwłaściciel nieruchomości sąsiadujących z działką stanowiącą własność M. R. nie mieli – w omawianym znaczeniu - własnego interesu prawnego do udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany wpisu w jednostce rejestrowej skarżącej. Wymienieni, nie będąc stroną tego postępowania, nie byli też uprawnieni do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji. Ten bowiem środek zaskarżenia, zgodnie z art.127 §1 kpa, przysługuje tylko stronie. (...)"

Artykuły w « Orzeczenia_Aktualizacja ewidencji »

Komentarze *