*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneGmina może realizować swoje uprawnienia planistyczne w mpzp, a nie w decyzji o warunkach zabudowy.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 listopada 2009r. sygn. II SA/Ol 869/09 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W przypadkach, gdy gmina nie uchwala planu trudno mówić o naruszeniu uprawnień planistycznych gminy. W przypadku braku planu bowiem gmina co do zasady nie realizuje uprawnień planistycznych i nie rozstrzyga o przeznaczeniu gruntu, lecz w drodze decyzji administracyjnej orzeka o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach jego zabudowy.

W związku z tym rolą organu orzekającego jest przesądzenie zgodności zamierzonej inwestycji z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z treści art. 56 i art. 61 u.p.z.p. wyraźnie wynika, iż wydania decyzji o warunkach zabudowy ustawodawca nie pozostawił uznaniu organu wykonawczego gminy. Spełnienie warunków określonych w art. 61 obliguje organ do pozytywnego załatwienia sprawy. Dla rozstrzygnięcia mogą mieć zatem znaczenie tylko przesłanki wymienione w tym unormowaniu. Przysługujące gminie, niekwestionowane prawo władztwa planistycznego może być realizowane tylko w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym rada gminy ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 u.p.z.p)."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *