*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInformacje z Walnego Zebrania Członków PTG z dnia 22 października 2011r.

W dniu 22 października br. w Łodzi odbyło się II Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Członkowie PTG w pierwszej części Zebrania jednogłośnie przyjęli przedłożone sprawozdania merytoryczne z minionej dwuletniej działalności organów statutowych oraz o stanie finansów stowarzyszenia. Następnie, zgodnie z postanowieniami Statutu, Walne Zebranie wybrało nowe władze Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję, tj na lata 2011 – 2013.

Zarząd:
Prezes – Jarosław Formalewicz
Sekretarz – Leszek Piszczek
Skarbnik – Jacek Dubas
Członek – Radosław Smyk
Członek – Adam Wójcik.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Stanisław Krypczyk
Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Miłek
Członek – Mateusz Radziwołek

Sąd Koleżeński:
Przewodnicząca – Marta Wójcik
Członek – Grzegorz Smrek
Członek – Tomasz Kryca

Walne Zgromadzenie Członków po przeprowadzonej dyskusji ustaliło następujące priorytety w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata:

1. ujednolicenie zasad funkcjonowania geodezji w całym kraju;

2. dążenie w swych działaniach do sprokurowania właściwego nadzoru odpowiedzialnych służb nad działalnością starostw powiatowych w odniesieniu do zadań i obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów;

3. wspieranie członków PTG wobec bezprawnych działań administracji geodezyjnej  wynikającej z nie stosowania prawa, jego lekceważenia i niewłaściwych interpretacji;

4. zacieśnianie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest dobrze pojęty interes społeczności geodezyjnej;

5. przywrócenie odpowiedniej rangi zawodu geodety w oczach społeczeństwa i dążenie do zaufania publicznego w tym zakresie;

6. propagowanie znajomości prawa dotyczącego geodezji, jego właściwych interpretacji, wymiany doświadczeń zawodowych i rozpowszechnianie ich w dążeniu do wykonywania zawodu wykonawcy zgodnego z najwyższą sztuka geodezyjną, wypracowaną przez  wieloletnie tradycje związane z naszą branżą;

7. dążenie do ścisłej współpracy z administracją geodezyjna różnych szczebli w celu  wypracowania właściwych, bezkolizyjnych i skutecznych relacji zawodowych w odniesieniu do oczekiwań zleceniodawców prac geodezyjnych i zadań związanych z administrowaniem, prowadzeniem i nadzorem działalności geodezyjnej.

8. nawiązywanie współpracy z środowiskami naukowymi i autorytetami w dziedzinie geodezji;

9. współpraca z ogólnie pojętymi mediami w celu propagowania właściwych zasad funkcjonowania geodezji zarówno wśród wykonawców prac geodezyjnych jak i administracji geodezyjnej;

10. dążenie do powstania Samorządu Zawodowego Geodetów, organizacji harmonizującej  zasady funkcjonowania całej społeczności geodezyjnej.

Jedna z istotnych uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków dotyczyła upoważnienia (i zobowiązania) Zarządu do wystosowania listu do Redakcji miesięcznika geoinformacyjnego „Geodeta”, wyrażającego pełne poparcie Stowarzyszenia dla działań podjętych przez Redakcję, dotyczących pospiesznego procedowania nad projektami rozporządzeń do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w artykule „Letni wysyp”, a które spotkały się z ostrą i nieuzasadnioną krytyką Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W ocenie Członków krytyka ta godzi bowiem w podstawową zasadę funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jakim jest wolność prasy. (Treść wystosowanego listu Zarządu do Redakcji „Geodety” zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia).

Kolejnymi ustaleniami podjętymi w Łodzi - jako skutek wnoszonych postulatów i propozycji zgłaszanych przez Członków - było zobowiązanie Zarządu do podjęcia niezbędnych działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia, w szczególności:

1. określenia nowych i skutecznych form i metod działania Stowarzyszenia;

2. rozważenia możliwości i zasadności wydawania NewsLetter’a PTG;

3. określenia docelowego wyglądu i funkcjonalności strony internetowej;

4. określenia nowego logo Stowarzyszenia.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *