*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWydanie decyzji o warunkach zabudowy powoduje zniesienie statusu gruntu jako rolny.

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 lipca 2009r. sygn. II SA/Go 279/09 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"W uchwale z dnia 29 października 2004 r., III CZP 61/04 (Biul. SN 2004 nr 10, poz. 8 ) Sąd Najwyższy sformułował tezę, iż jeżeli brak jest planu miejscowego, a zarazem nie ustalono dla nieruchomości warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, to de legę lata o charakterze podlegających podziałowi nieruchomości jako wykorzystywanych na cele rolne i leśne rozstrzyga obecnie treść wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Uchwała ta nie rozstrzyga jednoznacznie wątpliwości czy decyzja o warunkach zabudowy pozbawia grunty charakteru rolnego. Interpretując jednak tę tezę a contrario, należy przyjąć, że wydanie takiej decyzji powoduje, iż grunt może być przeznaczony na inne cele aniżeli tylko rolne.

Dla nieruchomości skarżącego, którą planuje on podzielić, została wydana decyzja o warunkach zabudowy . Powstaje zatem rozważyć czy w świetle powołanych przepisów wydanie, w odniesieniu do nieruchomości określonej w rejestrze gruntów jako wykorzystywane na cele rolne, decyzji o warunkach zabudowy powoduje, że nieruchomość ta nie zostanie uznana za nieruchomość wykorzystywaną na takie cele tj. rolne i leśne w rozumieniu art. 92 ust. 2 u.g.n.

Stosownie do treści art. 94 ust. 1 u.g.n. w przypadku braku planu miejscowego -jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis ten pozostaje w powiązaniu z art.4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r.,Nr 80, poz. 717 ), który w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów nakazuje dokonać w drodze decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu, przy czym:
1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W sytuacji zatem, gdy dla konkretnej nieruchomości ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, to takie nowe ustalenia są wiążące. Jednocześnie nieruchomości takich nie można uznawać za wykorzystywane na cele rolne w rozumieniu art. 92 u.g.n.. To oznacza, iż w stosunku do takich nieruchomości nie ma zastosowania regulacja wynikająca z art. 93 ust. 2a tej ustawy."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *