*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneO przebiegu służebności decydują zainteresowani, a nie organ administracji.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2007r. sygn. I SA/Wa 486/07 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r., to stosownie do art. 99 tej ustawy, podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną one ustanowione. Oznacza to, jak stwierdził Sąd w powołanym wyroku z dnia 22 listopada 2005 r., że zatwierdzenie podziału nieruchomości dokonuje się z równoczesnym zobowiązaniem właściciela lub użytkownika wieczystego do ustanowienia służebności drogi koniecznej w razie zbycia działek niemających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W sprawie jest bezsporne, że żadna z działek powstałych w wyniku podziału działki nr [...] nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. A zatem decyzja stwierdzająca podział, stosownie do powołanego art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., winna zawierać zobowiązanie właściciela, ze przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostanie dla nich ustanowiona służebności drogowa. Zapis ten ma jedynie charakter informacyjny dla potencjalnych nabywców wydzielonych działek oraz dla notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia tych działek.

Decyzja organu I instancji w punkcie drugim takie zobowiązanie zawiera, jednakże organ ten, z przekroczeniem kompetencji organu administracji publicznej oraz z naruszeniem art. 99 powołanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., orzekł w tym punkcie decyzji, że służebność drogowa dla wydzielonych działek o nr [...] [...] zostanie ustanowiona na działkach sąsiednich o nr [...] i [...].

Organ administracji publicznej nie jest powołany do decydowania jakie nieruchomości ma obciążać służebność drogowa. Służebność drogi koniecznej może zostać ustanowiona wolą zainteresowanych stron w drodze czynności cywilnoprawnej jaką jest zawarcie umowy o stosownej treści bądź też na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego. Organ administracji publicznej uprawnień w tym zakresie nie posiada. Dlatego też niezgodne z prawem jest orzeczenie przez organ I instancji na jakich nieruchomościach zostanie ustanowiona służebność drogowa dla działek nr [...] i [...] przy ich zbywaniu. Warunek zawarty w pkt 2 decyzji organu I instancji winien więc ograniczyć się do stwierdzenia, że przy zbywaniu wydzielonych nieruchomości o nr [...] i [...] zostanie dla tych nieruchomości ustanowiona służebność drogowa."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *