*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać podziałów nieruchomości.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 maja 2009r. sygn.II SA/Kr 1314/08 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Powyższy przepis uchwały w zakresie słów: "zakaz podziału terenu na działki" jest niezgodny z ww. przepisami u.p.z.p. oraz ustawą o gospodarce nieruchomościami, bowiem na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podziału działek można dokonać jeśli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego w zakresie zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Za trafny należy uznać pogląd, zgodnie z którym brak jest wystarczających podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu podziału nieruchomości ustaleniami planu miejscowego, a taki zapis wykracza poza materię planu, określoną w przywołanych przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *