*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWójt gminy związany wnioskiem w przedmiocie rozgraniczenia.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2011r. sygn. III SA/Kr 994/09 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Stwierdzić trzeba, że interpretacja przepisu art. 29 ust. 2 ustawy, przedstawiona przez skarżącą jest błędna i prowadzi do nieprawidłowego stanowiska. Wynika ona z przyjęcia poglądu, iż to organ administracji powinien ustalać, które granice nieruchomości podlegają rozgraniczeniu, a ustalenia te czynić rozważając istnienie interesu prawnego do udziału w postępowaniu o rozgraniczenie, po stronie poszczególnych właścicieli wszystkich nieruchomości, z którymi graniczy nieruchomość właściciela składającego wniosek o rozgraniczenie. Bierze się to z błędnego odczytania treści art. 29 ust.2 ustawy, iż rozgraniczeniu podlegają w miarę potrzeby wszystkie albo tylko niektóre granice określonej nieruchomości. Użycie przez ustawodawcę zwrotu "w miarę potrzeby" nie oznacza, że złożenie wniosku o rozgraniczenie uprawnia organ administracji do decydowania o tym, że istnieje potrzeba rozgraniczenia nieruchomości wnioskującego z innymi nieruchomościami, nie wskazanymi we wniosku. Takie rozumienie zwrotu "w miarę potrzeby" oznaczałoby, że to organ a nie właściciele sąsiadujących nieruchomości, decydowałby o potrzebie dokonania rozgraniczenia, tym samym o istnieniu sporu co do przebiegu granicy, a w konsekwencji sporu co do zasięgu prawa własności, co pozostaje w sprzeczności z istotą rozgraniczenia. Określenie przez ustawodawcę, że rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami oznacza tyle, że postępowaniem rozgraniczeniowym mogą być objęte tylko niektóre granice nieruchomości, jeżeli istnieje taka tylko potrzeba. Potrzeba ta wynika natomiast z istnienia sporu co do przebiegu granicy. Stan sporu co do przebiegu granicy determinuje treść złożonego wniosku o rozgraniczenie. Organ administracji jest związany treścią wniosku i nie ma podstawy prawnej do rozszerzania przedmiotu postępowania o dokonywanie rozgraniczenia w zakresie, co do którego wniosek nie został złożony."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *