*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOrgan ewidencyjny nie ma uprawnienia do podważania treści dokumentów włączonych do pzgik.

Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2011r. sygn. I OSK 452/10 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

o"Procedura aktualizacji ewidencji gruntów i budynków ma zatem charakter sformalizowany w zakresie określenia dokumentów stanowiących podstawę zmienionego wpisu. Uszczegółowienia rodzaju tych dokumentów dokonano w § 46 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), w którym wymieniono: prawomocne orzeczenia sądów, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjne kartograficzne, przyjęte od państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian ewidencyjnych, dokumentację architektoniczno – budowlaną gromadzoną i przechowywaną przez organy administracji publicznej, ewidencje publiczne prowadzone na podstawie innych przepisów. Zatem podstawą wprowadzenia żądanej przez skarżącą zmiany mógłby być tylko dokument, który należy do jednej z wyżej wymienionej kategorii. Natomiast z akt postępowania administracyjnego wynika, że obecne zapisy ewidencyjne, w tym powierzchnia działki nr [...] ustalona jako 0,0327 ha, odpowiadają wynikom pomiarów dokonanych w trakcie odnowienia operatu ewidencji gruntów miasta Ł. z lat 1978 – 1981 r. i dokumenty, które wówczas powstały, zostały złożone oraz przyjęte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, co świadczy o ich sporządzeniu zgodnie z prawem i określonymi standardami, a organ ewidencyjny nie posiada kompetencji do podważania ich treści."

Artykuły w « Orzeczenia_Aktualizacja ewidencji »

Komentarze *