*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOcena operatu technicznego przyjętego do pzgik w postępowaniu ewidencyjnym.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 marca 2013r. sygn. III SA/Kr 684/12 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Treść przepisu § 46 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia nie zwalnia jednak organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków od obowiązku dokonania oceny dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Ocena ta musi polegać na dokonaniu kontroli, czy dokumentacja taka stanowi wystarczającą podstawę wprowadzenia zmian z uwagi na ich przedmiot (por. wyrok WSA w Krakowie, z dnia 16.04.2008r, III SA/Kr 119/08, ONSAiWSA 2010/2/26). Istnienie tego obowiązku zostało słusznie zauważone przez organy orzekające w sprawie. Wynikiem przeprowadzonej przez organy kontroli operatu KERG [...] było uznanie, że nie może on stanowić podstawy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.  (...)

Prawidłowo zatem uznały organy, że treść operatu KERG [...] nie może stanowić wystarczającej podstawy do dokonania aktualizacji ewidencji polegającej na "wykreśleniu" z mapy ewidencyjnej działki nr [...]. Zmiana taka byłaby bowiem zmianą podmiotową, której podstawą nie może być treść opracowania geodezyjno-kartograficznego.”

Artykuły w « Orzeczenia_Aktualizacja ewidencji »

Komentarze *