*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjne104. pytanie do Ministra Administracji i Cyfryzacji

Znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne – w Rozdziale 8 „Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna” określa nowy tryb ponoszenia odpowiedzialności przez geodetów uprawnionych i kartografów.  W tym celu mają być powołane wojewódzkie komisje dyscyplinarne (działające przy wojewodach) oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna (działająca przy Głównym Geodecie Kraju).

Jednakże jakie przepisy, w sprawach nieuregulowanych w znowelizowanej ustawie Pgik, w zakresie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed komisjami dyscyplinarnymi, będą miały zastosowanie po dniu 1 lipca 2015r.?

Ustawa w art. 46w stanowi, że: „Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.14) dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej.”

Ale okazje się, że z dniem 1 lipca 2015 roku - za sprawą ustawy z dnia 25 września 2013r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. Poz.1247) - uchylony zostaje Rozdział 51 k.p.k. "Postępowanie uproszczone"...

Prosimy w tej sytuacji Pana Ministra o wyjaśnienie, dlaczego w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zawarto bezsensowne odesłanie, które utraci moc po pół roku od wejścia w życie przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne geodetów uprawnionych i kartografów? Zwłaszcza, że nowelizacja k.p.k. z 25 września 2013r. przewidziała zmiany takich ustaw jak ustawa z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich oraz ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (gdzie ustawodawca przewidział i uwzględnił, że przepisy Kodeksu postępowania karnego definitywnie rezygnują z instytucji postępowania uproszczonego).

Panie Ministrze: o co tutaj chodzi?

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *