*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInformacja ze Zjazdu PTG - jesień 2014r.

W dniach 24 - 26 października 2014r. w miejscowości Księże Młyny (woj. łódzkie) odbył się Zjazd Członków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji 5-lecia powstania PTG.

W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się szkolenie oraz warsztaty, prowadzone przez Radcę Prawnego Pana mec. Roberta OSTROWSKIEGO, nt. "Formalne i praktyczne aspekty wzywania i zawiadamiania stron do udziału w planowanych czynnościach geodezyjnych oraz stosowania ogólnych przepisów KPA". Przeprowadzone szkolenie okazało się być niezwykle interesujące: zarówno jego zakres, a także przebieg dyskusji, daleko wykroczyły bowiem poza jego wcześniej zaplanowane ramy. Znaczna jego część poświęcona została aspektom związanym z ustawą o gospodarce nieruchomościami, specustawom drogowym, a także dotyczyła praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych. Uczestnicy mieli możliwość przede wszystkim odświeżenia swojej wiedzy z zakresu zasad wszczynania i prowadzenia postępowań administracyjnych, przesłanek do ich wznowienia i unieważnienia, a także zapoznania się z ostatnimi nowelizacjami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ożywiona dyskusja koncentrowała się jednakże na aspektach doręczania wezwań i zawiadomień w czynnościach geodezyjnych oraz zakresie stosowania przepisów k.p.a i k.p.c w typowej działalności wykonawców prac gik. Omówiono przy tym skutki nieprawidłowego doręczania wezwań oraz zawiadomień na podstawie obowiązującego orzecznictwa sądów administracyjnych. Pan mecenas podkreślał wagę należytej staranności, z jaką geodeta powinien wykonywać swoje czynności.Z pewnością uczestnicy szkolenia odpowiedzi na nurtujące ich pytania otrzymali od wysokiej klasy profesjonalisty.

W zjeździe PTG uczestniczył dr inż. Adam KLIMEK, Kierownik Biura Programu Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (SAGiK) z Wejherowa, współautor książki  „Administracja publiczna. Poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru” oraz artykułu zamieszczonego w ostatnich dniach w dzienniku Rzeczpospolita „Rewolucja w geodezji a ład prawny gruntów”. Na naszym spotkaniu przedstawił referat nt „Przesłanki zmian strukturalnych w geodezji. Koncepcja instytucji katastru” (prezentację zamieszczamy poniżej).

Z satysfakcją odebraliśmy od dr inż. KLIMKA jego bardzo pozytywną ocenę działań podejmowanych przez PTG, wyrazem czego było samo zainicjowanie wzajemnych kontaktów, a następnie wyrażonych deklaracji obu stron co do dalszej współpracy. Już bowiem dotychczasowe, kilkumiesięczne kontakty wykazały, że w wielu nurtujących problemach zachodzi duża zbieżność co do samej ich oceny, ale także co do diagnozy sytuacji i kierunków działań, których podjęcie jest zasadne i wręcz konieczne. Z pewnością ten pierwszy osobisty kontakt znacząco wpłynie na formy oraz zakres przyszłej współpracy. Polskie Towarzystwo Geodezyjne pragnie wyrazić uznanie dla dr KLIMKA zarówno co do jego osobistego zaangażowania w zakresie podjęcia publicznej dyskusji dotyczącej kondycji oraz problemów stojących przed polską geodezją, ale także za podejmowanie lokalnych, realnych działań w województwie pomorskim w ramach programu SAGiK. Naszym zdaniem jest to przykład pozytywnego i konstruktywnego podejścia do rozwiązywania palących problemów, przy czym odbywa się to z korzyścią zarówno dla powiatowych organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ale także z korzyścią dla wykonawców prac. Przykład SAGiK dowodzi, że działania administracji wcale nie muszą być nakierowane przeciwko geodetom. Przeciwnie. Wizyta na naszym Zjeździe jest dowodem, że niektóre samorządy powiatowe są w pełni otwarte na podejmowanie merytorycznych dyskusji ze środowiskiem wykonawców, a wyniki rozmów i kontaktów będą służyć ułatwianiu załatwiania spraw, ulepszenia organizacji działania organów administracji, przy pełnym poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa.

Kierownik Biura SAGiK zauważył, że w swoich postulatach zmian geodeci powinni wyraźnie podkreślić, jakie rozwiązania konieczne są w chwili obecnej jako doraźna naprawa prawa  (w trybie pilnym) oraz jakie rozwiązania docelowe (zmiany systemowe) należy przeprowadzić w dalszej perspektywie.

Kolejny gość Zjazdu PTG -dr hab. inż. Waldemar IZDEBSKI (pracownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskie, Prezes firmy GEO-SYSTEM z Warszawy)  – także wyraził poparcie dla dotychczasowych działań podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie oraz zapoznał zebranych ze swoją inicjatywą, dotyczącą skierowania petycji do Głównego Geodety Kraju w sprawie rezygnacji z instytucji licencji oraz uproszczenia zasad naliczania opłat za udostępniane materiały zasobu.

Prezes firmy GEO-SYSTEM stwierdził, że do Głównego Geodety Kraju przekazano już kilkaset deklaracji poparcia  dla wniosków z konferencji w Jachrance 8-9 września 2014.  Jest to z całą pewnością znak jednomyślności w środowisku geodetów. Uczestnicy Zjazdu także przyłączyli się licznie do tej inicjatywy, wyrazem czego było podpisanie kolejnych deklaracji poparcia.

W potkaniu ponadto wzięli udział:
1.   Kol. Krzysztof SZCZEPANIK (prezes), kol. Rafał SZULEJKO (wiceprezes), kol. Sławomir BARASIŃSKI (skarbnik) oraz 4 innych członków  „Stowarzyszenia Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”;
2.   Kol. Zbigniew KRAJEWSKI – przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Bełchatowskiej;
3.   Kol. Daniel KARP (prezes) i kol. Paweł GRAD (także członek PTG) ze Stowarzyszenia Geodetów z Tomaszowa Mazowieckiego.

Kol. Krzysztof SZCZEPANIK Prezes Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej” przedstawił cele działania oraz dokonania kierowanego przez niego od 3 i pół roku Stowarzyszenia. Priorytetem SGZP – podobnie jak pozostałych Stowarzyszeń uczestniczących w spotkaniu – jest przede wszystkim rozwiązywanie spraw na szczeblu lokalnym. Wizytówką członków tych Stowarzyszeń ma być wysoka jakość i solidność wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że taka formuła przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Doraźne kontakty robocze Stowarzyszeń z powiatowymi organami administracji, a także przyjęte formy funkcjonowania, w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości działania ośrodków dokumentacji, a także w znaczący sposób oddziałują na lokalny rynek. W Piotrkowie  Trybunalskim na bieżąco są wydawane licencje( 3 dni ) oraz przeprowadzone weryfikacje (6 dni). Geodeci z tych stowarzyszeń dążą do tego, aby jednoznacznie rozróżnić przedsiębiorcę od urzędnika geodezyjnego, geodetę uprawnionego  od  geodety. Nie może być tak, że urzędnik geodezyjny zgłasza 150 prac geodezyjnych, a przedsiębiorcy nie stać na składkę ZUS.  Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej” stało się swego rodzaju pierwowzorem do zawiązania się szeregu innych lokalnych stowarzyszeń, już obecnie działających np. w Tomaszowie Mazowieckim, Koluszkach-Brzezinach, Bełchatowie, Radomsku.  Kol. Krzysztof SZCZEPANIK w swoim wystąpieniu jednoznacznie poparł inicjatywę PTG dotyczącą powołania Samorządu Zawodowego Geodetów, zastrzegając: ” Tylko żeby był to samorząd aktywny, który ma wpływ na tworzenie przepisów prawa z zakresu geodezji, myślał o Nas, czyli geodetach oraz eliminował nie uczciwych i nie solidnych wykonawców”.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne dziękuje uczestnikom spotkania za przybycie i za konstruktywną dyskusję. Wyrażamy przekonanie, że tego rodzaju bezpośrednie kontakty w znaczący sposób przyczyniają się zarówno do zdefiniowania, jaki i do skutecznego rozwiązywania nurtujących nas problemów.


Prezentacja dr inż. Adama KLIMKA Przesłanki zmian strukturalnych w geodezji. Koncepcja instytucji katastru

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *