Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: luci Wątek: zmiana użytku RVI na Ls  (Przeczytany 279 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline luci

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 44
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 120.0.0.0 Chrome 120.0.0.0
zmiana użytku RVI na Ls
« dnia: 30 Grudnia 2023, 09:46 »
Cześć Wam

Na zlecenie Lasów Państwowych wykonuje zmianę użytku z roli V, VI na Ls.
Dwa ośrodki przyjęły operaty a w jednym protokół negatywny , że zmianę powinien wykonać klasyfikator.
Prosiłbym o słowo pomocy.Offline kubisz

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 120.0.0.0 Chrome 120.0.0.0
Odp: zmiana użytku RVI na Ls
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2023, 11:41 »
Jaki przepis przywołany jako naruszony?

Offline luci

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 44
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 120.0.0.0 Chrome 120.0.0.0
Odp: zmiana użytku RVI na Ls
« Odpowiedź #2 dnia: 2 Stycznia 2024, 20:09 »
Kubisz, uwaga w protokole :

Prace związane z klasyfikacją przeprowadza
klasyfikator
§ 5 ust.2 Rozporzązenia
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów (Dz.U.2012.1246)

Odpisałem ,że lasy państwowe  nie podlegają  klasyfikacji . Zmieniłem tylko na "Ls"
« Ostatnia zmiana: 2 Stycznia 2024, 22:02 przez luci »

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 105.0.0.0 Opera 105.0.0.0
Odp: zmiana użytku RVI na Ls
« Odpowiedź #3 dnia: 5 Stycznia 2024, 16:47 »
Znawcą nie jestem ale może naświetlę temat:
A zmiana Ls na Lz? tak samo klasyfikator. i mało tego żeby zmienić musi być takowa możliwość. Pamiętać trzeba że klas rolnych jest więcej niż leśnych i np klasa IVa czy IVb może odpowiadać innej klasie lasu. Poza tym przy Ls masz podaną klasę gleby. Przy innych zmianach jej nie zmieniasz nie jest ona usuwana (zmiana na dr, B, Bi Bp likwiduje defacto klasę - geodeta nie może operować klasami a jedynie je pozostawiać bez zmian. Dla gruntów rolnych wstawiamy tylko przedrostek Br bez zmian klasy i użytku dalej zostaje np RIV czyli Br-RIV. przy usunięciu roli na grunt nierolny trzeba miec decyzję wyłączeniową.

Przepisy o zalesieniu gruntów rolnych:
Art. 3
1. Grunt rolny będący częścią gospodarstwa rolnego lub stanowiący jego całość może być przeznaczony do zalesienia, jeżeli spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) jest gruntem klasy VIz, VI i V, a także klasy IV, jeżeli jego powierzchnia w łącznej powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia nie przekracza 10%,
2) jest gruntem położonym na stoku o średnim nachyleniu powyżej 15%,
3) jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),
i jeżeli jest przewidziany do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia nie może być mniejsza niż 0,4 ha i nie może przekraczać 30 ha, przy czym minimalna powierzchnia wydzielenia musi wynosić co najmniej 0,10 ha.
3. Do łącznej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zalicza się także grunt należący do najwyżej trzech gospodarstw rolnych, pod warunkiem istnienia wspólnej granicy pomiędzy co najmniej dwoma parcelami stanowiącymi grunt przeznaczony do zalesienia, a należącymi do odrębnych gospodarstw rolnych.
4. Właściciel gruntu może złożyć pisemny wniosek do starosty, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia.
5. W przypadku gruntów, o których mowa w ust. 3, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, występują wspólnie właściciele gruntów.
6. 3 Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów,
2) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zalesiania.
7. 4 Starosta rozpatruje wnioski według kolejności ich wpływu i wydaje decyzje w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Starosta prowadzi rejestr wniosków uwzględniający terminy ich wpływu. O otrzymanych wnioskach starosta informuje właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, występując z prośbą o wyrażenie przez radę gminy opinii w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny. Brak stanowiska w terminie 45 dni uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
8. Jeżeli zgłoszone wnioski przekraczają roczny limit zalesienia, starosta powiadamia właścicieli gruntów, których wnioski nie zostały rozpatrzone, o terminie ich rozpatrzenia oraz planowanym rozpoczęciu zalesienia w kolejnych latach.
9. Decyzja starosty o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia przekazywana jest do wiadomości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwemu ze względu na położenie gruntu nadleśniczemu, a także zarządowi wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Art.  3a. 5
Za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które jego właściciel lub spadkodawca lub darczyńca prowadził lub prowadzi osobiście co najmniej od 5 lat - co jest potwierdzone przez urząd gminy, na którego terenie gospodarstwo się znajduje, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.).

Art.  4.
1. Zalesienie gruntu rolnego jest dokonywane na podstawie planu zalesienia, a uprawa leśna jest prowadzona przez właściciela gruntu zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. Przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268) stosuje się odpowiednio.

Ponadto zmiana może być wykonana jeśli faktycznie już jest las (rosły lub zasadzony)
Zgodnie z rozporządzenie ws EGiB (załącznik 6):

"Do lasów zalicza się grunty określone jako „las” w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach."

A w tejże ustawie art. 3 mówi, że:

"Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządze-nia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne."

oraz
Art. 14. 1. Powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesienia
gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu w sposób określony w planie
urządzenia lasu.
2. Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne
do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty
nadające się do zalesienia, a w szczególności:
1) grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż
brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych;
2) lotne piaski i wydmy piaszczyste;
3) strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;
4) hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie.
2a. Wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji określa
krajowy program zwiększania lesistości opracowany przez ministra właściwego do
spraw środowiska, zatwierdzony przez Radę Ministrów.
3. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przez wyznaczenie terenu lasu lub decyzja
o warunkach zabudowy.
4. Obowiązek zalesiania gruntów ciąży na nadleśniczych w odniesieniu do
gruntów w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach lub
użytkownikach wieczystych pozostałych gruntów.


Oraz
§ 3. Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo
innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków, zwanych dalej „właścicielem”.
§ 4. Z urzędu klasyfikację przeprowadza się:
1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
2) na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
3) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
4) na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej
weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
5) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto jest wiele wytycznych które muszą być spełnione aby rolę zmienić na las.
1. Żeby zmienić użytek rolny należy mieć decyzję o możliwości wyłączenia z produkcji rolnej. Lub jesli zmiana decyzji nie wymaga informację ze starostwa o zaliczeniu gruntów do klas nie podlegających wyłączeniu w formie decyzji lub jak wyżej decyzję o zalesieniu wydaną przez Starostę. To samo jeśliby las zmieniać na coś innego trzeba decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej. Z warunkiem że jeśli grunt jest objęty planem urządzania lasu i tam widnieje jako las zmiany tej dokonać nie można. Dopiero przy ponownym sporządzaniu planu urządzania lasu należy taki wniosek skierować (jak przy mpzp) że np na gruncie las nie występuje od bardzo dawna a zapis jest z lat 60 kiedy np był mały zagajnik czy coś w ten deseń.
2. Żeby wykonać zmianę na Ls dobrze aby teren był objęty uproszczonym planem urządzania lasu (jeśli tam nie widnieje że ten grunt jest zaznaczony jako las lub do zalesienia) to decyzję o zalesieniu, a jeśli las już istnieje od dawna to klasyfikator to stwierdza na gruncie w zgodnie z zapisami ustawy o lasach co lasem jest a co nie? Samosiejki przy lesie które wrastają w działkę rolną też nie zmienisz na las tak po prostu może to być zadrzewienie na roli Lz-RIV czy coś co nie jest lasem, geodeta tego nie ocenia.

Sprawy z tymi użytkami lesnymi rolnymi lekkie nie są. Ale weryfikator ma rację że potrzebny klasyfikator upoważniony przez Starostę bo przy lesie masz klasę gruntu która nie musi się równać klasie gruntu rolnego z uwagi na różne zasady przyznawania klas. Do tego sama zmiana przez klasyfikatora też musi być uwarunkowana odpowiednimi decyzjami czy zapisami w planie urządzania lasu.
« Ostatnia zmiana: 5 Stycznia 2024, 17:18 przez mxw »

Offline maciekwu

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 296
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 105.0.0.0 Opera 105.0.0.0
Odp: zmiana użytku RVI na Ls
« Odpowiedź #4 dnia: 6 Stycznia 2024, 10:32 »
Czy aby na terenie Lasów Państwowych nie wykazuje się lasu jako nieklasyfikowanego? Wtedy wg. mnie jest to zmiana użytku, którą ma prawo wykonać geodeta. Jeżeli jest tak jak myślę (na szybko nie podam przepisu) to jaka tu rola klasyfikatora?

Offline mxw

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 91
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 105.0.0.0 Opera 105.0.0.0