Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: eljotp Wątek: Problemy z  (Przeczytany 2705 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline eljotp

 • goście
 • *
 • Wiadomości: 2390
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • http://wbgsc.pl
Problemy z
« dnia: 13 Listopada 2013, 12:00 »
Od razu wyjaśniam, że to nie dotyczy mojego interesu. Od znajomego z Internetu dostałem mailową prośbę a ponieważ jest to kwestia omawiana przez nas wielokrotnie postanowiłem ją przenieść na forum bo ma nowe aspekty... Prosiłbym o pomoc Koledze.

Cytuj
Szanowni Koledzy

Jak zwykle mam problem z naszym PODGiKiem.
W dniu dzisiejszym (12.11) wysłałem pismo do Starosty.
Wiem, że sprawa trafi do WINGiKA . Na rozpatrzenie tego nie chcę czekać.
Moim zdaniem WINGiK powinien się z tego „wymigać”, podstawę prawną znajdzie łatwo
- no chyba że wszyscy pracownicy PODGiK-u się wyłączą ze sprawy.
Nie chcę przegapić kolejnych terminów.
W jakim czasie od upłynięcia terminu muszę wnieść sprawę do WSA?

Jeszcze tylko kilka informacji:
1.       Robota polega na inwentaryzacji budynku mieszkalnego z przyłączami położonego na działce o pow. ok. 0,35 ha.
2.       Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej nie było na etapie decyzji pozwolenia na budowę.
3.       Na działkę pobierane są  z ARIMR dopłaty do produkcji rolnej (oczywiście bez obszaru zajętego pod budowę).

Z poważaniem
WG
[/size]

Treść wezwania:

Cytuj
KERG: xxx-xxx/2013                         xxxx, 08.11.2013r


Starosta xxxx                              W E Z W A N I E
                           do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 52 § 3 w związku z art.3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153 poz.1270 z późn. zm.)
niniejszym wzywam do usunięcia naruszenia prawa polegającego na:

Bezzasadnej odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej, zgłoszonej pod numerem KERG: : xxx-xxx/2013, dotyczącej wykonania mapy z inwentaryzacją budynku - dla działki nr ewidencyjny xxx/xxx położonej w jednostce ewidencyjnej: Gmina xxx, w obrębie ewidencyjnym: xxxx   - poprzez uchylenie przedmiotowej czynności materialno technicznej i przyjęcie wnioskowanej dokumentacji do ww. zasobu  -w ciągu 6 dni.

Uzasadnienie:  Jako przyczynę odmowy wymieniono ogólnikowo, że „wykaz zmian gruntowych jest  niezgodny z załącznikiem Nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”. Podnieść należy fakt, że zaskarżona czynność jest wadliwa, gdyż organ nie uzasadnił wystarczająco prawnych i technicznych przyczyn odmowy włączenia dokumentacji do zasobu, jak stanowi § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz.837),  że organ odmawiając włączenia prac do zasobu geodezyjnego ma obowiązek wskazać prawne i techniczne przyczyny odmowy z punktu widzenia zakresu kontroli wynikającego z § 9 ww. rozporządzenia. Ponieważ pisemne uzasadnienie odmowy (tym bardziej, że nie stwierdzono żadnych usterek technicznych leżących po stronie wykonawcy – wymieniono w protokole kontroli usterkę, która była spowodowana nieudostępnieniem przez Starostwo Powiatowe w xxxx wycinka z numerycznej bazy terenu do czego organ był zobowiązany przepisami § 5 ust. 3 ww.  rozporządzenia) są lakoniczne i nie zawierają precyzyjnych podstaw, na czym polega ta niezgodność, Nie uwzględniono, że przez działalność rolnicza to nie tylko zabudowa zagrodowa ale również działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej, itd.
Ponadto nie odnosi się do przytoczonych przeze mnie przepisów prawnych oraz innych istniejących
i ogólnie znanych np.:
Na podstawie przepisu art. 553 k.c. za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. 

Brak któregokolwiek ze składników gospodarstwa rolnego (na przykład inwentarza żywego, narzędzi, budynków itp.), wymienionych w art. 553 kodeksu cywilnego, nie świadczy o tym, że pozostałe składniki (na przykład grunty) nie stanowią gospodarstwa rolnego (Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 września 1991 r., II SA 669/91).
 
Natomiast nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 461 k.c.).
 
Wchodzące w skład gospodarstwa rolnego grunty pod budynkami mieszkalnymi i grunty niezbędne do korzystania z tych budynków są nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) w rozumieniu art. 461 k.c. i art. 1058 k.c. (Uchwała SN z dnia 30 maja 1996 r., III CZP 47/96).

Obowiązująca definicja budynku jednorodzinnego pochodzi z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.) – jest to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;

Nie ma więc ograniczeń ustawowych co do profesji jego mieszkańców. Rolnik też może wybudować dom mieszkalny w postaci budynku jednorodzinnego, nie powoduje to konieczności wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisem art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Ponadto w protokole kontroli nie zawarto pouczenia o możliwości i sposobie odwołania.
Z uwagi na powyższe, wobec oczywistej wadliwości wydanej odmowy, wnoszę o uchylenie przedmiotowej czynności materialno - technicznej i przyjęcie opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Mając na uwadze interes Zleceniodawcy –wnoszę o uchylenie przedmiotowej czynności materialno technicznej i przyjęcie wnioskowanej dokumentacji do ww. zasobu -w ciągu 6 dni.

W załączeniu: operat techniczny + kopia protokołu kontroli.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2013, 15:10 przez Leszek »
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
Odp: Problemy z
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2013, 14:38 »
Po zapoznaniu się z przedstawioną sprawą mam kilka spostrzeżeń:

1. Złożenie "Wezwania do usunięcia naruszenia prawa" nie podlega rozparzeniu przez WINGiK-a.

Wniosek "o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu", który podlega rozpatrzeniu przez WINGiK-a, wynika wprost z §12 ust.2 rozporządzenia ws. zgłaszania prac. Wniosek taki Wykonawca może złożyć, ale wcale nie musi. Organ (starosta) w żadnym razie nie ma prawa traktować złożonego "Wezwania do usunięcia naruszenia prawa", jako żądanie przekazania sprawy do rozpatrzenia przez WINGiK-a.

2. Terminy.

Ustawa "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" jest tutaj lekko nieprecyzyjne, ponieważ stanowi, że:

<<
Art. 53.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art.52 §3 i 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.
>>

Pojawia się pytanie: czy skarga jest dopuszczalna, jeżeli organ w ciągu 60 dni odpowiedzi od wniesienia "Wezwania" odpowiedzi nie udzielił, i... nie udzieli? Moim zdaniem, z formalnego punktu widzenia, skarga wówczas jest niedopuszczalna. Z tego też powodu sugerowałbym, aby skargę do WSA wnosić bezzwłocznie po upływie 31 dni od daty złożenia Wezwania... Organ - zgodnie z przepisami kpa - na rozpatrzenie sprawy ma miesiąc, skoro zatem tego obowiązku nie realizuje, to Wykonawca nie ma też obowiązku oczekiwania na załatwienie sprawy... Powiem tak: ten temat przerabialiśmy: wezwaliśmy starostę do usunięcia naruszenia prawa, starosta zwlekał z odpowiedzią na wezwanie, to złożyliśmy skargę do WSA. Okazało się, że "w międzyczasie" starosta na nasze "Wezwanie" odpowiedział... Nie miało to jednakże wpływy na dopuszczalność skargi. W wyjaśnieniach złożonych do WSA wskazaliśmy, że Wykonawca nie może biernie oczekiwać na udzielenie odpowiedzi, gdzyż w przypadku gdyby starosta tej odpowiedzi nie udzielił, skarga byłaby niedopuszalna z uwagi na upływ 60 dniowego terminu.

Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...