Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Zjazd PTG - jesień 2014. Propozycje tematów dla warsztatów z KPA.  (Przeczytany 4355 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 32.0 Firefox 32.0
Witam.

W dniach 24-26 października br. został zorganizowany Zjazd PTG, w programie którego zaplanowano m.in. szkolenie z KPA oraz warsztaty na temat "Formalne i praktyczne aspekty wzywania i zawiadamiania stron do udziału w planowanych czynnościach geodezyjnych oraz stosowania ogólnych przepisów KPA."

Poniżej przedstawiam zagadnienia, jakie już zostały zgłoszone do prowadzącego warsztaty, a dotyczące takich aspektów jak:

1. Strona postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta, a strona uprawniona do udziału w czynnościach ustalenia granic wykonywanych przez geodetę. Czy każda osoba posiadająca interes prawny w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym, zawiadomiona przez organ administracji o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, jest jednocześnie uprawniona do uczestnictwa w czynnościach ustalenia przebiegu granic, w szczególności do składania oświadczeń woli oraz podpisywania protokołu granicznego lub aktu ugody?

2. Wezwania (zawiadomienia), doręczane w trybie art.32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a KPA i Prawo pocztowe. Czy geodeta (wykonawca) ma prawną możliwość osobistego doręczania wezwań (zawiadomień)? Jak winien postąpić wykonawca, jeżeli na zwrotnym poświadczeniu odbioru doręczyciel zawarł informację, że „Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem”, „Adresat nie żyje” itp.? Czy w takich sytuacjach doręczenie należy uznać za skuteczne, czy też wykonawca winien podjąć wówczas dodatkowe czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistych adresów (stron) planowanych do wykonania czynności geodezyjnych?

3. Zasady ustalania adresów stron przez wykonawców prac geodezyjnych i prac kartograficznych. Czy geodeta winien opierać się wyłącznie na urzędowych danych, ujawnionych w rejestrze ewidencji gruntów, czy też ma prawny obowiązek ustalania adresów stron w inny sposób?

4. Formalne wymagania w przypadku wzywania (zawiadomienia) o planowanych czynnościach geodezyjnych małżeństwa. Czy dopuszczalnym jest kierowanie jednego pisma adresowanego do obu małżonków, niezbędne jest sporządzenie dwóch niezależnych pism przesłanych w jednej kopercie, czy też każdy z małżonków winien być wzywany (zawiadamiany) całkowicie odrębnie i niezależnie?

5. Usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona nieobecność wezwanych (zawiadomionych) stron do udziału w planowanych czynnościach geodezyjnych. Jakie są formalne przesłanki do stwierdzenia, że nieobecność strony jest (będzie) usprawiedliwiona?

6. Formalne aspekty „domniemania doręczenia” zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w przypadku, kiedy adres strony nie jest znany, a zawiadomienie o czynnościach zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa powiatowego. Obowiązki wykonawcy pracy geodezyjnej i obowiązki organu administracji.

7. Wykonawca pracy geodezyjnej jako strona postępowania administracyjnego w przedmiocie odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu (w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentacji przekazywanej do przyjęcia do zasobu).

8. Uprawnienia wykonawcy pracy (geodety) do obliczenia należnej opłaty za czynności geodezyjne (udostępnione materiały zasobu) w drodze wydania decyzji administracyjnej. Tryb i zasady postępowania.


Na naszym, ale także na innych forach internetowych, bardzo wiele zakładanych wątków dotyczy właśnie takich typowych spraw proceduralnych, z jakimi spotykają się na codzień geodeci - wykonawcy. I sporo już na te tematy napisaliśmy, ale tak naprawdę, to nadal wiele z tych spraw nie została do końca wyjaśniona. Może podczas naszego spotkania uda się uzyskać nie nie odpowiedzi? Jak to w zasadzie jest z tym KPA? Czy przepisy tej ustawy faktycznie mają bezpośrednie zastosowanie w typowych czynnościach geodezyjnych, czy należy je stosować wyłącznie pomocniczo i "zastępczo"? W mojej ocenie KPA - za wyjątkiem gdzie geodeta ewidentnie jest stroną postępowania administracyjnego - przepisy KPA bezpośredniego zastosowania nie mają... Ale chętnie poznam w tej sprawie opinię prawnika...

A może i Wy macie jakieś pytania i wątpliwości, na które chcielibyście porozmawiać? Proszę o zgłaszanie ew. tematów do omówienia, które postaramy się przekazać osobie prowadzącej szkolenie i warsztaty...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Zjazd PTG - jesień 2014. Propozycje tematów dla warsztatów z KPA.
« Odpowiedź #1 dnia: 3 Października 2014, 17:19 »
Cytuj
W mojej ocenie KPA - za wyjątkiem gdzie geodeta ewidentnie jest stroną postępowania administracyjnego - przepisy KPA bezpośredniego zastosowania nie mają... Ale chętnie poznam w tej sprawie opinię prawnika...

Moja ocena jest identyczna...

 Art. 1. KPA
Cytuj
Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych;
2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;
3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;
4) w sprawach wydawania zaświadczeń.

Toż my- geodeci- przecież nie jesteśmy ani organem administracji publicznej, ani innym organem państwowym, ani innym podmiotem powołanym z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, ani zaświadczeń nie wydajemy....

Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 32.0 Firefox 32.0
Odp: Zjazd PTG - jesień 2014. Propozycje tematów dla warsztatów z KPA.
« Odpowiedź #2 dnia: 5 Października 2014, 06:46 »
Geodeci nie występują w roli organu, nie mniej jednak występują w charakterze strony postępowania administracyjnego (np. przy odmowie przyjęcia dokumentacji do zasobu, czy też w przypadku ustalenia opłaty w drodze decyzji administracyjnej). Sporo jest też spraw, gdzie geodeta winien posiadać znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dla przykładu jest to chociażby wprowadzanie zmian do operatu ewidencyjnego, postępowanie w sprawie rozgraniczania nieruchomości albo postępowanie podziałowe.

W mojej ocenie zbyt często wykonawcy nie rozróżniają tych odrębnych ról, albo nie rozumieją różnic, jakie występują pomiędzy różnymi trybami działania organów administracji. Sądzę, że takie szkolenie, a zwłaszcza warsztaty, pozwolą na wyjaśnienie wielu aspektów działania wykonawców prac geodezyjnych.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Zjazd PTG - jesień 2014. Propozycje tematów dla warsztatów z KPA.
« Odpowiedź #3 dnia: 5 Października 2014, 15:25 »
Zgadzam się Adamie, ale moim zdaniem takie warsztaty przydałyby się najbardziej urzędnikom, bo z doświadczenia wiem, że mają  problem...

Mam w takim razie propozycję, żeby w ramach warsztatów spróbować rozwiązać zagadkę  tego magicznego słowa „ niezwłocznie”, co ono tak naprawdę oznacza i co w nim jest takiego, że wprowadzone do ustawy PGiK  spowodowało znaczne wydłużenie czasu weryfikacji w stosunku do wcześniejszych kontroli.

Czy wprowadzenie słowa „ niezwłocznie” do PGiK , z racji tego, że identyczne słowo znalazło się w art.35 kpa, oznacza że do terminów weryfikacji mają zastosowanie przepisy art. 35 kpa ?

No i trzeba wyjaśnić, czy zgodnie z art. 35 kpa – jak twierdzi wielu znanych mi urzędników – „niezwłocznie” oznacza miesiąc albo też dwa miesiące, z czym ja nie mogę się absolutnie zgodzić.

I tak :
Cytuj
Art. 35.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W moim rozumieniu tego przepisu ogólną zasadą działania urzędu jest załatwianie spraw „ bez zbędnej zwłoki” (§ 1).
Przy czym kpa precyzuje że:
1.   Niezwłocznie maja być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, albo o dowody powszechnie znane z urzędu organowi  albo tez możliwe do ustalenia na podstawie danych , którymi rozporządza ten organ.

2.   W terminie nie później niż jednego miesiąca ( czyli już nie niezwłocznie) powinny być załatwione sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego .
 
3.   W terminie do dwóch miesięcy  powinny być załatwiane sprawy szczególnie skomplikowane.

Z powyższego wyraźnie wynika, że „ niezwłocznie” to wcale nie jest miesiąc,  a jeżeli jakiś urzędnik tak twierdzi, to - moim zdaniem-  to jakiś chyba „ nieuk” jest albo nie zna kpa.

Może jeszcze należy wyjaśnić jakie sprawy wymagają  postępowania wyjaśniającego, bo - znowu moim zdaniem- nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  sprawy, o których pisze w § 2 kpa, czyli te,  które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody dostarczone przez stronę albo znane z urzędu organowi...

Czy w takim razie zwłoka spowodowana niepotrzebnym postępowaniem wyjaśniającym, bo organy, czy trzeba czy nie trzeba,  takie postępowania przeprowadzają, nie jest przypadkiem zwłoką „ zbędną”   i dochodzi do łamania art. 35 § 1 k.p.a.?

No i analogicznie, czy zwłoka dotycząca weryfikacji wynikająca np. z nie załatwiania spraw po kolei, czy też przekraczania zakresu kontroli wynikającego z art.12b ust. 1 pkt 1 i 2 nie jest też zwłoką zbędną  i dochodzi tym samym do łamania art.12b. ust. 1 ?

Pozdrawiam, Ula :)
« Ostatnia zmiana: 5 Października 2014, 16:10 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 32.0 Firefox 32.0
Odp: Zjazd PTG - jesień 2014. Propozycje tematów dla warsztatów z KPA.
« Odpowiedź #4 dnia: 5 Października 2014, 19:08 »
Ula... Nie bądźmy dziećmi... Albo - nie bądźmy naiwni, jak dzieci...

To, co oznacza słowo (ustawowy termin) "niezwłocznie", to wszyscy doskonale "czują"... Niezwłocznie, to właściwie odpowiednik terminu "natychmiast", a w języku prawnym (a może w języku prawniczym, bo to podobno jest różnica) - to działanie bez zbędnej zwłoki...

Jeżeli już, to proponowałbym "drążyć" raczej kwestię, jak prawnie wyegzekwować takie "niezwłoczne" działanie organu? W jaki sposób, jakimi metodami, albo też co zrobić, aby organ tak właśnie postępował?

Zresztą o czym tu "gadać"? Ustawodawca (czytaj GUGiK) w pełni świadomie (i z premedytacją), wbrew protestom zgłaszanym przez organizacje zawodowe, dokonał zmiany w dotychczasowych zasadach: terminy określone w dniach zamienił właśnie na "niezwłocznie". Skutek (w praktyce) jest dokładnie taki, jaki wszyscy mogli się go spodziewać (i się nie pomyliły): teraz możemy pocałować organ w d... I podziękujmy za to GUGiK-owi i Panu Bujakowskiemu, który stoi na czele tej szacownej instytucji, a za którego przyczyną do takich zmian doszło ...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Zjazd PTG - jesień 2014. Propozycje tematów dla warsztatów z KPA.
« Odpowiedź #5 dnia: 5 Października 2014, 19:59 »
No i co... mamy patrzeć bezczynnie na samowole starostów?...To może Adamie lepiej sprawdźmy, czy rzeczywiście jest tak źle. Mam pomysł.... Zarzućmy lawiną skarg WINGiK-i  na niedotrzymywanie terminów weryfikacji przez starostów.   Zobaczymy  co na temat terminu " bezzwłocznie" mają do powiedzenia WINGiK-i....

Kiedyś ( jeszcze przed wejściem nowych przepisów) przeczytałam protokół kontroli sporządzony przez naszego WINGiK-a, który znalazłam gdzieś w internecie. Kontrolą objęto m.in. terminy wprowadzania zmian do operatu EGIB. I powiem Ci Adamie, że byłam pozytywnie zaskoczona stanowiskiem naszego WING-a, który stwierdził, że bezzwłocznie załatwiono sprawy tylko te, gdy zmiana wprowadzona była w tym samym dniu, w którym wpłynął dokument, reszta spraw nie była załatwiona niezwłocznie...

W każdym razie ja obiecuję, że skargi złożę i zobaczymy, czy naprawdę jest tak źle i czy rzeczywiście nie da się nic z tym zrobić....

Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Staszek

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 125
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 37.0.2062.124 Chrome 37.0.2062.124
Odp: Zjazd PTG - jesień 2014. Propozycje tematów dla warsztatów z KPA.
« Odpowiedź #6 dnia: 5 Października 2014, 21:38 »
Zauważcie, że w Faqach GUGIKU jakie ukazały się na temat nowelizacji nie ma  odpowiedzi na  temat  "niezwłocznie", Z tego co wiadomo GUGIK dostał i dostaje setki pytań  po zmianie przepisów,  przecież nie jest możliwe, że takie pytanie co oznacza termin "niezwłocznie" nie padło.    :o

No cóż nie mają czasu na odpowiedzi bo wspólnie z SGP szkolą http://zarzadglowny.sgpgeodezja.nazwa.pl/images/aktualnosci/Spala_16_18_102014/spala_2014_program.pdf
« Ostatnia zmiana: 5 Października 2014, 21:42 przez Staszek »