Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Dorota.P.Baszak Wątek: Przepisy przejściowe - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Przeczytany 449 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Dorota.P.Baszak

  • Zarząd PTG
  • *****
  • Wiadomości: 1943
  • Jedna prosta idea
  • System:
  • Windows 10 Windows 10
  • Przeglądarka:
  • Chrome 84.0.4147.105 Chrome 84.0.4147.105
Oto wyciąg z przepisów przejściowych dotyczących stosowania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 10. 1. Do spraw dotyczących obsługi:

1) wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
2) wniosków o wydanie dziennika praktyki zawodowej,
3) wniosków dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
4) zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, z uwzględnieniem ust. 2,
5) wniosków o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych dotyczącego wyłącznie tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu, dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w odniesieniu do którego wykonawca tych prac nie zawiadomił organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zakończeniu tych prac:
1) zgłoszenie to nie podlega uzupełnieniu;
2) nie stosuje się przepisu art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;
3) z upływem 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zamyka to zgłoszenie, zamieszczając stosowną informację w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1.


3. Za dzień wszczęcia sprawy uznaje się odpowiednio dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, oraz dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Za dzień zakończenia sprawy uznaje się, z uwzględnieniem ust. 5, odpowiednio dzień:

1) udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania dziennika praktyki zawo-dowej, zakończenia koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe albo dzień, w którym decyzja o odmowie nadania uprawnień zawo-dowych stała się ostateczna;

2) przyjęcia zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo dzień, w którym decyzja o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tych zbiorów danych lub dokumentów stała się ostateczna.
(…)


Art. 11. Dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, na wniosek wykonawcy tych prac, nie dłużej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.