Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOPINIA PTG W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W/S STANDARDÓW

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 06-07-2020 r. do Głównego Geodety Kraju zostały przesłane uwagi zgłoszone w imieniu naszego Stowarzyszenia dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie naszego Stowarzyszenia przyjęty w projekcie rozporządzenia kierunek zmian ,polegający na uproszczeniu i usunięciu przepisów stanowiących wiedzę akademicką , jest krokiem w dobrym kierunku.  
Dobrym również rozwiązaniem jest propozycja, aby o przyjętych technikach i zastosowanych technologiach pomiaru decydował geodeta uprawniony, czyli osoba posiadająca odpowiednią wiedzę fachową potwierdzoną zdobytym wykształceniem kierunkowym i egzaminem państwowym.  O zasadności tego rozwiązania świadczy chociażby  wystąpienie Związku Powiatów Polskich z dnia 20 maja 2020 r. w ramach konsultacji publicznych opiniujących projekt  rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac  , w którym to ZPP stawia ultimatum -  albo zapewnienie odpowiednich środków finansowych „idących” za proponowanym brzmieniem, albo nadanie mu kształtu analogicznego do brzmienia dotychczasowego – w odpowiedzi na propozycję projektodawcy , aby osoby dokonujące weryfikacji posiadały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. A, że pieniędzy brak.. to znaczy tylko jedno- osoby dokonujące weryfikacji opracowań  sporządzanych przez geodetów uprawnionych same geodetami uprawnionymi nie są..

Jesteśmy również przekonani o zasadności propozycji na mocy której dokumenty przeznaczone dla zamawiającego nie będą wchodziły w skład operatu technicznego.
Nie ulega wątpliwości, że materiały, które w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej wykonawca przekazuje swojemu klientowi  są przedmiotem umowy cywilnej zawartej pomiędzy przedsiębiorcą geodezyjnym a jego zamawiającym i nie mają nic wspólnego z jakością i treścią przekazywanych wyników pomiarów do zasobu.
Zmiana ta wyeliminuje bardzo często występujące spory na linii geodeta-organ administracji geodezyjnej wynikające z przeprowadzania oceny przez starostę sporządzonych dokumentów geodezyjnych. Starostę, który wchodził w rolę  głównego odbiorcy map wynikowych, a wręcz w rolę strony zawartej pomiędzy prywatnymi podmiotami umowy cywilnej. Wyeliminuje również coraz powszechniejsze praktyki nieuczciwych klientów przedsiębiorców geodezyjnych, którzy za kilka złotych kupowali z zasobu wynik pracy geodety tym samym nie płacąc mu za jego pracę.

Dokonując oceny przedstawionego projektu, przede wszystkim, skupiliśmy się na doprecyzowaniu niejednoznaczności, które jak wynika z naszego doświadczenia w kontaktach z organem prowadzącym zasób, zawsze interpretowane są na niekorzyść geodety wykonującego pracę geodezyjną,  zmuszanego szantażem  do wykonywania dodatkowych prac li tylko na podstawie tzw. „prawa powiatowego”.

Pragniemy również zwrócić szczególną uwagę na przepis § 39.2 projektu, który wzbudził nasz zdecydowany sprzeciw.
Nie znajdujemy żadnego logicznego wytłumaczenia dla wynikającej z tego przepisu konieczności podpisywania dokumentów tylko i wyłącznie płatnym podpisem kwalifikowanym bez możliwości posługiwania się bezpłatnym podpisem zaufanym. Nałożenie takiego warunku na geodetów uprawnionych  powoduje, że osoby, które chcą się w kontaktach z urzędem posługiwać bezpłatnym podpisem zaufanym są tej możliwości pozbawione i jeśli nie będą posiadały podpisu kwalifikowanego, de facto, nie będą mogły wykonywać swojego zawodu.

Uwagi i propozycje przekazaliśmy do Głównego Geodety Kraju i mamy nadzieję, że tym razem zostaną one rzetelnie rozpatrzone, a odmowa ich uwzględnienia będzie wynikała z ważnych przyczyn merytorycznie uzasadnionych.

Poniżej publikujemy


1.Pismo przewodnie do Głównego Geodety Kraju  

2. Tabela uwag do projektu rozporządzenia w/s standardów

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2020ROK/Pismo_konsultacje_rozporzadzenie.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2020ROK/Pismo_konsultacje_rozporzadzenie.pdf</a>

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2020ROK/Uwagi_tabela.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2020ROK/Uwagi_tabela.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *