Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneCZAS PANDEMII czyli PRZESTRZEGANIE HIGIENY A PRZEDE WSZYSTKIM PRAWA

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego publikuje fragmenty (dotyczące tylko obowiązku uwierzytelniania map z projektem podziału nieruchomości) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w której organ ten jednoznacznie stwierdza, że:

w zacytowanych przepisach, ani też w jakichkolwiek innych przepisach prawa, nie istnieje rozwiązanie, które zatwierdzenie podziału uzależniałoby od przedstawienia organowi właściwemu w sprawach podziału dokumentacji z klauzulą Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdzającą przyjęcie owej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

oraz, że:
nie sposób uznać za rażące naruszenie prawa zatwierdzenia podziału na podstawie mapy z projektem podziału, na którym klauzule potwierdzającą przyjęcie do zasobu umieścił geodeta uprawniony, który wykonał mapę z projektem podziału.

Czyli jedynym warunkiem dopuszczającym dokumentację z podziału nieruchomości do dalszego obrotu prawnego jest fakt przyjęcia operatu technicznego do zasobu, a nie jakakolwiek urzędowa klauzula.

O tym fakcie wiadomo już było od 2015 roku, co znalazło swoje potwierdzenie w opinii Kancelarii Prawnej Pana prof. dr hab. Marka Chmaja w której konstytucjonalista stwierdza: treść przepisu art. 12b ust. 5 p.g.k. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. nie generuje kompetencji organów prowadzących postępowania administracyjne, ani sądów do żądania od strony złożenia uwierzytelnionego dokumentu.

O ile w przypadku podziałów nieruchomości warunkiem koniecznym do przekazania wyników naszej pracy zamawiającemu jest  przyjęcie sporządzonej w wyniku pracy geodezyjnej dokumentacji do pzgik, o  tyle w przypadku wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa (mapy do celów projektowych, mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych), takiego warunku już nie zawiera.

W tym wypadku jedynym warunkiem koniecznym do spełnienia przez wykonawcę prac geodezyjnych jest wypełnienie obowiązku nałożonego na niego przepisami art. 12a ust 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dla dokumentów geodezyjnych wykonanych na potrzeby budownictwa nie ma również obowiązku ich uwierzytelniania czy też urzędowego potwierdzania przyjęcia wyników pracy geodezyjnej do zasobu.

A jaka jest rzeczywistość, jaka jest powszechna praktyka, to wszyscy wiemy. Oceny prawników, wyroki sądów administracyjnych i chociażby omawiana decyzja, są powszechnie ignorowane zarówno przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej, jak i przez pozostałe organy administracji rządowej i samorządowej.
Urzędy do których trafiają nasze dokumenty nie przyjmują ich bez „czerwonych pieczątek”, tym samym odmawiając im wiarygodności oraz legalności i kompletnie się nie przejmują tym, że ich działania w tym zakresie nie znajdują potwierdzenia w obowiązującym porządku prawnym.

Mamy teraz czas szczególny.

Ograniczenia wprowadzono w każdym starostwie, w szczególności w zakresie odbioru uwierzytelnionych dokumentów, jak również, z uwagi na zmniejszoną obsadę osobową w ośrodkach dokumentacji, wydłużył się czas oczekiwania na wyniki weryfikacji.  Ile niepotrzebnych problemów można byłoby uniknąć, gdyby po prostu odpowiednie urzędy i instytucje stosowały się do istniejących przepisów prawa. Czy to takie trudne przyjąć do wiadomości i stosowania, że od 2015 roku nie ma obowiązku klauzulowania/uwierzytelniania/potwierdzania faktu przyjęcia do zasobu, dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego?
Dokumentacja ta może być przekazana zamawiającemu jedynie z podpisem geodety, który posiada państwowe uprawnienia zawodowe. To geodeta, a nie organ prowadzący pzgik, podejmując się realizacji zamówienia, bierze pełną odpowiedzialność cywilną i karną za prawidłowość i rzetelność wykonanej pracy.

Apelujemy zatem o tak niewiele, bo tylko o przestrzeganie prawa i mamy nadzieję, że w tych szczególnych czasach, nie zadziała dotychczasowa reguła „nie mamy pańskiego płaszcza i co mi pan zrobisz”.

Apelujemy też do Was Koleżanki i Koledzy – nie składajcie wniosków o uwierzytelnienie, bo nie są one konieczne. Po przekazaniu do organu administracji geodezyjnej wyników swojej pracy możecie tego samego dnia sprzedać zamawiającemu opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa, a mapy z projektem podziału nieruchomości w dniu przyjęcia operatu do zasobu, czyli po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji. I życie stanie się prostsze.Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty decyzji SKO w Katowicach. Pogrubienia i wyróznienia tekstu dokonane przez PTG


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2020ROK/Decyzja_SKO_Katowice.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2020ROK/Decyzja_SKO_Katowice.pdf</a>


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *