* *

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
87 1140 2004 0000 3602 7749 1738

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneużytkowników
  • Użytkowników w sumie: 925
  • Najnowszy: mariuszo
Statystyki
  • Wiadomości w sumie: 23600
  • Wątków w sumie: 2019
  • Dziś online: 46
  • Najwięcej online: 275
  • ( 7 Luty 2017, 00:41)
Użytkownicy online
Użytkowników: 0
Gości: 46
W sumie: 46

Nowe tematy

AzurRTNCzłowiek roku 2018 w dzie...My tu "gadu gadu", a skła...Czy protokół graniczny po...Podział nieruchomości zab...Podział budynku mieszkaln...

Strony: 1 ... 22 23 [24] 25

Faktyczne ustanowienie służebności dopiero przy zbyciu nieruchomości, a nie na etapie wydawania decyzji zatwierdzającej podział.

"(...) na etapie ewidencyjnego podziału nieruchomości należy zatem określić jedynie faktyczną możliwość zapewnienia tego dostępu do drogi publicznej poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej z zastrzeżeniem w decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości warunku ustanowienia określonej służebności drogowej lub zbycia udziału w prawie do działki drogi wewnętrznej albo też poprzez zastrzeżenie w omawianej decyzji ustanowienia służebności drogi koniecznej na innych działkach gruntu, jeżeli nie wydzielono drogi wewnętrznej. Zastrzeżeń tych dokonuje się w decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 99 u.g.n. (...)

Jednakże opis ten nie jest wiążący przy zbywaniu wydzielonych działek gruntu na odrębną własność lub w odrębne prawo użytkowania wieczystego, skoro w chwili zbywania wydzielonych działek gruntu ich właściciel lub użytkownik wieczysty może postanowić o innym sposobie zapewnienia dostępu tym działkom do drogi publicznej aniżeli sposób opisany we wstępnym projekcie podziału nieruchomości."

Czytaj więcej...

Błędne oznaczenie strony postępowania skutkuje obarczeniem wadą kwalifikowaną wydanej decyzji

"W przypadku, gdy jako stronę oznaczono podmiot, który nie był i nie może być stroną postępowania, bowiem postępowanie nie dotyczyło jego interesu prawnego lub obowiązku, to taka decyzja jest obarczona wadą, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. W przypadku zaś wielości stron postępowania oznaczenie jako strony osoby, która nie jest i nie może być stroną powoduje kwalifikowaną wadę decyzji także wówczas, gdy pozostałe strony są oznaczone prawidłowo."

Czytaj więcej...

Sąsiad nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym aktualizacji ewidencji.

"(...) stroną postępowania dotyczącego zmiany danych ewidencyjnych jest tylko właściciel lub inne podmioty władające konkretną działką ewidencyjną. Przymiot strony nie przysługuje natomiast właścicielowi lub współwłaścicielom sąsiedniej nieruchomości."

Czytaj więcej...

Organ ewidencyjny nie jest uprawniony do oceny technicznej dokumentacji pomiarowej.

"(...) w ramach procedury wprowadzania zmian do ewidencji gruntów, organy nie są uprawnione do oceny technicznej dokumentacji pomiarowej, stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji, a także prowadzenia pomiarów kontrolnych istniejących punktów granicznych w stosunku do osnowy geodezyjnej."

Czytaj więcej...

Istota pojęcia - aktualizacja ewidencji gruntów.

"W pojęciu aktualizacji danych ewidencyjnych mieści się wymiana (uaktualnienie) danych ewidencyjnych polegająca na wprowadzeniu nowych informacji wynikających z dokumentów źródłowych, o których mowa w § 12 ust. 1 i §46 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) oraz usuwanie (prostowanie) błędnych wpisów znajdujących się w bazie danych ewidencyjnych, ale tylko takich, które mają charakter oczywistych - w świetle złożonych dokumentów - pomyłek."

Czytaj więcej...

To aktualna powierzchnia wykazana w egib, a nie powierzchnia wykazana w AWZ, przesądza o powierzchni jaka ma być wpisana w KW.

"(...) w ewidencji gruntów wykazuje się powierzchnię gruntów obowiązującą aktualnie. Jeżeli powierzchnia działki obliczona za pomocą dokładniejszej metody różni się od powierzchni działki wykazanej w akcie własności działki, to nie ma podstaw do utrzymania nieaktualnego już zapisu."

Czytaj więcej...

Organ ewidencyjny nie ma uprawnienia do podważania treści dokumentów włączonych do pzgik.

"(...) obecne zapisy ewidencyjne, odpowiadają wynikom pomiarów dokonanych w trakcie odnowienia operatu ewidencji gruntów (...) i dokumenty, które wówczas powstały, zostały złożone oraz przyjęte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, co świadczy o ich sporządzeniu zgodnie z prawem i określonymi standardami, a organ ewidencyjny nie posiada kompetencji do podważania ich treści."

Czytaj więcej...

Dział I-O KW nieobjęty rękojmią wiary publicznej.

"Powszechnie jest przyjęte w orzecznictwie Sądu Najwyższego (...) jak i w piśmiennictwie (...), że elementy oznaczenia nieruchomości nie są objęte domniemaniem prawdziwości wpisanego prawa (art.3), ani nie są chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych (art.5) statuowanymi tą ustawą. Przeciwnie, podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej zgodnie z art.26 ust.1 wyżej powołanej ustawy są dane z ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)."

Czytaj więcej...

Sąd może podważyć AWZ wyłącznie na wniosek organu administracji w odrębnym postępowaniu.

"Przedstawione względy nie pozwalają na dokonanie takiej wykładni art.8 §2 ustawy z dnia 26 marca 1982r., która dopuszczałaby kontrolę sądową decyzji administracyjnej, jaką jest w omawianym wypadku akt własności ziemi z punktu widzenia jej prawidłowości i ostateczności, a więc ocenę, jakie skutki wywołuje naruszenie art.109 §1 i art.110 k.p.a. Prowadzi to do wniosku, że sąd jest związany aktem własności ziemi, jeżeli został on uznany przez właściwy organ administracyjny za ostateczny"

Czytaj więcej...

Kpa nie przewiduje odrębnego trybu doręczania decyzji administracyjnej 'do wiadomości'.

"Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje odrębnego trybu doręczania decyzji administracyjnej "do wiadomości". Natomiast przepis art.109 §1 kpa daje organowi prawo doręczenia decyzji administracyjnej na piśmie jedynie stronom postępowania zakończonego tą decyzją. Z doręczeniem decyzji administracyjnej wiążą się bowiem przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego skutki prawne (...). Skoro zapadła w postępowaniu decyzja została skutecznie doręczona wymienionym w niej osobom, oznacza to, że były one przez organ I instancji uznane za strony postępowania."

Czytaj więcej...

To ewidencja gruntów jest podstawą oznaczenia nieruchomości w KW, a nie odwrotnie.

"To dane z ewidencji stanowią podstawę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, a nie dane z księgi wieczystej decydują o rzeczywistym obszarze nieruchomości."

Czytaj więcej...

Ocena operatu technicznego przyjętego do pzgik w postępowaniu ewidencyjnym.

"Treść przepisu § 46 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia nie zwalnia jednak organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków od obowiązku dokonania oceny dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Ocena ta musi polegać na dokonaniu kontroli, czy dokumentacja taka stanowi wystarczającą podstawę wprowadzenia zmian z uwagi na ich przedmiot (...)”

Czytaj więcej...

Istota wznowienia znaków granicznych.

"Istotą wznowienia znaków granicznych jest ich fizyczne odtworzenie, a więc przywrócenie stanu, jaki istniał przed ich przesunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Tak pojmowanego przez ustawodawcę wznowienia znaków granicznych nie dokonuje się w postępowaniu administracyjnym, lecz w wyniku czynności materialno – technicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych – na zlecenie, a więc i na koszt zainteresowanych osób. W razie istnienia sporu co do położenia znaków przed ich przesunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, spór taki nie jest rozstrzygany w postępowaniu administracyjnym lecz sądowym."

Czytaj więcej...

Strony: 1 ... 22 23 [24] 25