* *

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
87 1140 2004 0000 3602 7749 1738

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneużytkowników
  • Użytkowników w sumie: 945
  • Najnowszy: enqpenq
Statystyki
  • Wiadomości w sumie: 24378
  • Wątków w sumie: 2089
  • Dziś online: 38
  • Najwięcej online: 275
  • ( 7 Luty 2017, 00:41)
Użytkownicy online
Użytkowników: 0
Gości: 25
W sumie: 25

Nowe tematy

Wykonawca a Kierownik pra...Odpowiedź MIR na list ...Zakaz narzekaniaLubelskie "PRAWO WOJEWÓDZ...Czy kielecki WING ma racj...dostęp do MSPPMapa z projektem podziału...Wyniki ankiety PTG ws. ni...Legislacyjna "czarna dziu...Rozgraniczenie - wezwanieKraków: Chcą zasiedzieć 2...

Strony: 1 ... 21 22 [23] 24 25

Możliwe sposoby zakończenia postępowania rozgraniczeniowego, wwszczętego przez organ administracji z wniosku strony.

"(...) postępowanie wszczęte wnioskiem stron mogło zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów: po pierwsze zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego na podstawie art.105 §1 K.p.a. w zw. z art.32 ust 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, po drugie wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art.33 ust.1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, po trzecie umorzeniem postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego na podstawie art.34 ust.2 tej ustawy oraz po czwarte – umorzeniem postępowania administracyjnego na podstawie art.105 K.p.a."

Czytaj więcej...

Koszty rozgraniczenia w fazie postępowania administracyjnego.

"W postępowaniu rozgraniczeniowym wójt może zażądać od strony złożenia zaliczki na pokrycie kosztów wynagrodzenia należnego biegłemu. Taką możliwość stwarza art.262 §2 k.p.a. Powołany przepis nie przewiduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji procesowych w wypadku zignorowania przez stronę żądania organu. W szczególności nie uprawnia organu do zwrotu wniosku o rozgraniczenie na podstawie art.261 §2 k.p.a."

Czytaj więcej...

Zasady (naliczania kosztów) rozgraniczenia w fazie postępowania administracyjnego takie same jak w postępowaniu sądowym.

"(...) postępowanie rozgraniczeniowe uregulowane jest kompleksowo w dwóch aktach prawnych, to jest w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Kodeksie cywilnym, a ponadto, że może przebiegać w dwóch stadiach: administracyjnym i sądowym. Nie zmienia to jednak faktu, że sama instytucja prawna "rozgraniczenia nieruchomości" stanowi jedną całość. Nie do przyjęcia byłaby zatem teza, że w postępowaniu administracyjnym rozgraniczenie nieruchomości jest dokonywane według innych kryteriów niż rozgraniczenie nieruchomości, do którego dochodzi w postępowaniu cywilnym, a także, iż w postępowaniu administracyjnym nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego, a w postępowaniu cywilnym - unormowań zawartych w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przeciwnie z analizy porównawczej art.152 i 153 Kodeksu cywilnego i art.31 ust.2-4 i art.34 ust.1 i 2 Pgik wynika, że w obu rodzajach tych postępowań, tak organ administracji publicznej, jak i sąd powszechny są obowiązane stosować te same zasady. Konsekwentnie więc należy przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym ma również zastosowanie norma materialnoprawna wynikająca z art.152 Kodeksu cywilnego, stanowiąca, że koszty rozgraniczenia właściciele nieruchomości ponoszą po połowie, co wynika z zasady, iż właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Powołany art.152 Kodeksu cywilnego stanowi zatem podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia o kosztach rozgraniczenia także wówczas, gdy rozgraniczenie następuje w postępowaniu przed organem administracji publicznej."

Czytaj więcej...

Telefoniczny sposób zawiadomiena stron o kontynuowaniu zawieszonych czynności ustalenia granic - OK.

"(...) wstrzymanie czynności na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc oznacza, że ta sama czynność jest następnie kontynuowana w innym terminie. Dlatego też jeżeli w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa jednej ze stron geodeta wstrzymuje czynność na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, to dla ustalenia terminu w którym czynność będzie kontynuowana nie ma zastosowania art. 32 ust.1. Gdyby termin wstrzymania czynności był dłuższy niż jeden miesiąc wówczas ustalenie nowego terminu powinno nastąpić zgodnie z wymogami art.32 ust.1. (...)

Tym samym w przypadku wstrzymania czynności przez geodetę - zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy - do zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu nie stosuje się art. 32 ust. 1, zawiadomienie może nastąpić w każdej formie w tym również telefonicznej."

Czytaj więcej...

Wójt gminy związany wnioskiem w przedmiocie rozgraniczenia.

"Określenie przez ustawodawcę, że rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami oznacza tyle, że postępowaniem rozgraniczeniowym mogą być objęte tylko niektóre granice nieruchomości, jeżeli istnieje taka tylko potrzeba. Potrzeba ta wynika natomiast z istnienia sporu co do przebiegu granicy. Stan sporu co do przebiegu granicy determinuje treść złożonego wniosku o rozgraniczenie. Organ administracji jest związany treścią wniosku i nie ma podstawy prawnej do rozszerzania przedmiotu postępowania o dokonywanie rozgraniczenia w zakresie, co do którego wniosek nie został złożony."

Czytaj więcej...

Sąsiad nie jest stroną postępowania podziałowego.

"W przypadku podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) stronami postępowania podziałowego są wyłącznie właściciele lub użytkownicy wieczyści przedmiotowej nieruchomości. Z treści przepisów art. 93 - 98 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynika, że w zasadzie o tym, w jaki sposób będzie podzielona nieruchomość, decyduje jej właściciel. Jeżeli projektowany podział nieruchomości jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), nikt poza właścicielem nieruchomości nie może decydować o sposobie przebiegu granic działek na jego nieruchomości."

Czytaj więcej...

Związanie organu postanowieniem opiniującym wstępny projekt podziału do czasu zmiany planu.

"(...) postanowienie opiniujące podział nieruchomości podejmowane jest na podstawie ustaleń planu miejscowego wobec czego byt prawny opinii jest ściśle związany z mocą obowiązującą tego planu. Oznacza to, że jedynie w razie zmiany planu lub jego uchylenia, postanowienie opiniujące, wydane na jego podstawie przestaje być aktualne a co za tym idzie przestaje wiązać organ orzekający o podziale nieruchomości, który to organ w dacie podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia projektu orzeka już na podstawie nowego planu miejscowego."

Czytaj więcej...

Przy podziale w trybie art.95 pkt 7 uogn warunki techniczno - budowlane usytuowania budynków nie mają zastosowania.

"W myśl §2 ust.1 tegoż rozporządzenia podział nieruchomości dokonywany w trybie art.95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest objęty zakresem jego regulacji. Przepisy tego aktu wykonawczego stosuje się tylko i wyłącznie przy projektowaniu i budowie, w tym także rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem §207 ust 2. Przepis §12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odnosi się do budynków "sytuowanych", a więc zakres jego zastosowania dotyczy sytuacji projektowania i budowy nowych budynków lub innych działań określonych w §2 wskazanego rozporządzenia, tj. m.in. rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku (...)"

Czytaj więcej...

Postulatywny, a nie wiążący, charakter dróg wewnętrznych określonych w mpzp.

"(...) wskazane odcinki dróg wewnętrznych nie są w projekcie planu wiążącymi wytycznymi, lecz mają jedynie charakter postulatywny (jak wszystkie projektowane drogi wewnętrzne w projekcie planu miejscowego) (...)"

Czytaj więcej...

Opiniowanie podziału nieruchomości jedynie częściowo objętej mpzp.

"Przepis art.93 u.g.n. stanowi, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w razie braku tego planu stosuje się przepisy art.94. Z kolei przepis art.94 u.g.n., wynika, że w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli: - nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo - jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z treścią wskazanych przepisów, jak też biorąc pod uwagę fakt, że brak jest uregulowań prawnych, które odnoszą się do możliwość podziału nieruchomości, która częściowo jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a częściowo nie jest nim objęta, należało uznać, że organy winny były dokonać oceny możliwości proponowanego podziału nieruchomości, z jednej strony, na podstawie art.93 u.g.n., co do tej części nieruchomości, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, z drugiej zaś strony, na podstawie art.94 u.g.n., co do tej części nieruchomości, która nie jest objęta tym planem.

Obowiązek taki nakłada zresztą wprost przepis art.93 ust.4 u.g.n., który stanowi, że zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95, tej ustawy, które nie występują w omawianej sprawie), opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta; w przypadku zaś podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art.94 ust.1 u.g.n"

Czytaj więcej...

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy powoduje zniesienie statusu gruntu jako rolny.

"W sytuacji zatem, gdy dla konkretnej nieruchomości ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, to takie nowe ustalenia są wiążące. Jednocześnie nieruchomości takich nie można uznawać za wykorzystywane na cele rolne w rozumieniu art. 92 u.g.n.. To oznacza, iż w stosunku do takich nieruchomości nie ma zastosowania regulacja wynikająca z art. 93 ust. 2a tej ustawy."

Czytaj więcej...

Gmina może realizować swoje uprawnienia planistyczne w mpzp, a nie w decyzji o warunkach zabudowy.

"Z treści art. 56 i art. 61 u.p.z.p. wyraźnie wynika, iż wydania decyzji o warunkach zabudowy ustawodawca nie pozostawił uznaniu organu wykonawczego gminy. Spełnienie warunków określonych w art. 61 obliguje organ do pozytywnego załatwienia sprawy. Dla rozstrzygnięcia mogą mieć zatem znaczenie tylko przesłanki wymienione w tym unormowaniu. Przysługujące gminie, niekwestionowane prawo władztwa planistycznego może być realizowane tylko w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym rada gminy ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 u.p.z.p)."

Czytaj więcej...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać podziałów nieruchomości.

"(...) brak jest wystarczających podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu podziału nieruchomości ustaleniami planu miejscowego, a taki zapis wykracza poza materię planu, określoną w przywołanych przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym."

Czytaj więcej...

Strony: 1 ... 21 22 [23] 24 25