Strony: [1]

Rozpatrując odwołanie od decyzji starosty WINGIK ma zbadać od nowa, czy sporządzony operat nadaje się do przyjęcia do zasobu

"Organ II instancji (…) nie kontroluje prawidłowości postępowania prowadzonego przed organem I instancji lecz ponownie rozpatruje sprawę, czyli bada ją od nowa w oparciu o zgromadzone dokumenty oraz obowiązujące prawo. Organu odwoławczego nie ograniczają uchybienia i nieprawidłowości wskazane przez organ, który sporządził protokół weryfikacji (…)."

Czytaj więcej...

Druga weryfikacja operatu? Ale pod warunkiem formalnego wycofania pierwszego protokołu weryfikacji, w drodze wydania decyzji administracyjnej

"(...) weryfikacja operatu następuje w drodze czynności materialno- technicznej, a jej ewentualne wycofanie (spowodowane np. omyłką) może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej (...) "

Czytaj więcej...

Analiza wykorzystania materiałów pzgik - TAK, pisemne sprawozdanie z tej analizy - NIE

"(...) przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia [ws. standardów - przyp. PTG] pozostawia wykonawcy decyzję w jakim zakresie wykorzystuje materiały zgromadzone w PZGiK oraz nie precyzuje metodyki przeprowadzanej analizy. Trudno zatem wymagać od wykonawcy pisemnego sprawozdania z tej analizy (...) "

Czytaj więcej...

Kontroli starosty podlega dokumentacja techniczna, a nie dokumentacja rozgraniczeniowa

"(...) kontroli organu (...) winna podlegać wyłącznie dokumentacja techniczna z postępowania rozgraniczeniowego, o której mowa w § 24 wskazanego powyżej rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, nie zaś dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości, o której mowa w § 19 tegoż rozporządzenia."

Czytaj więcej...

Uzasadnienie odmowy przyjęcia dokumentacji do pzgik winno być precyzyjne i profesjonale. Teoretycznie rzecz biorąc...

"(...) podstawowym normatywnym warunkiem niewadliwej odmowy włączenia przedkładanych materiałów (dokumentów) do zasobu jest wykazanie przez organy, iż nie odpowiadają one któremukolwiek z kryteriów kontroli dokonywanej na podstawie §9 ww. rozporządzenia.(...)

Brak wskazania konkretnych prawnych podstaw odmowy (z powołaniem się na akt prawny i enumeratywnie wskazany przepis) kierowanych do konkretnych usterek, ze wskazaniem w jakim kryterium kontroli wynikającym z §9 usterki się mieszczą powoduje, że takie rozstrzygnięcie organu nie poddaje się w zasadzie kontroli Sądu. Ogólne stwierdzenie, ze geodeta nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa bez wskazania konkretnych przepisów prawa, ich artykułów i paragrafów nie spełnia wymagań odmowy, o której mowa w §12 ust.1 ww. rozporządzenia."

Czytaj więcej...

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nie podlega przyjęciu do pzgiik, a 'wyniesienie' podziału wcale nie jest obligatoryjne.

"Skoro zatem skarżący nie składał wniosku o przyjęcie dokumentacji z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, to brak było podstaw dla odmowy przyjęcia do zasobu dokumentacji geodezyjnej z powodu braku protokołu o którym mowa w §15 ust.2 rozporządzenia podziałowego. Powyższe świadczy o przekroczeniu przez Starostę przyznanych mu kompetencji kontrolnych przez nakładanie na wykonawcę prac geodezyjnych obowiązków, które nie pozostają w związku z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji do zasobu.

(...) wykonawca prac geodezyjnych nie był uprawniony do wnioskowania o przyjęcie do zasobu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, gdyż jest to akt administracyjny a nie efekt pracy geodezyjnej. Takie żądanie – o ile oczywiście byłoby złożone, gdyż w przekazanych Sądowi aktach sprawy brak dowodu na potwierdzenie tej okoliczności – nie mogło prowadzić do postępowania kontrolnego określonego w przepisach rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r. Ostateczna decyzja o podziale, przekazywana jest Staroście przez organ który ją wydał celem ujawnienia zmian w operacie ewidencyjnym (§46 w związku z §10 i §11 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków)."

Czytaj więcej...

Tryb zaskarżenia: wezwanie starosty do usunięcia naruszenia prawa.

"(...) postępowanie w sprawie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych(...) (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz.837) jest postępowaniem z zakresu administracji publicznej. (...)

Czynność taka z zakresu administracji publicznej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na mocy przepisu art.3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153, poz.1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.). Zgodnie jednak z art.52 §1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Natomiast jeżeli ustawa nie przewidywała środków odwoławczych w sprawie będącej przedmiotem skargi, należało przed wniesieniem skargi zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, stosownie do treści art.52 §3 p.p.s.a.

(...) złożenie, w trybie §12 ust.2 cyt. rozporządzenia wydanego w wykonaniu powyższej delegacji ustawowej, wniosku do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu nie jest środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art.52 §1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jest środkiem przewidzianym w ramach wewnętrznej procedury postępowania w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych."

Czytaj więcej...

Strony: [1]