Strony: 1 [2]

Organ I instancji nie ma uprawnienia do zaskarżania decyzji organu wyższego stopnia.

"Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego stroną postępowania sądowoadministacyjnego nie może być organ, który rozstrzygał sprawę w pierwszej instancji, bowiem jego rola w postępowaniu skończyła się z chwilą wydania zindywidualizowanego aktu prawnego skierowanego do podmiotu znajdującego się na zewnątrz administracji publicznej (...).

Ponieważ nadrzędnym celem postępowania sądowoadministacyjnego jest ochrona wolności i praw jednostki przed niezgodnym z prawem działaniem administracji publicznej, sądy administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości nie są właściwe do rozpatrywania odwołań organów niższego stopnia od decyzji organów wyższego stopnia, którymi uchylono rozstrzygnięcie pierwszej instancji. Kontrola administracji publicznej w rozumieniu ustawy o ustroju sądów administracyjnych nie może oznaczać naruszenia przez sąd zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Dopuszczenie możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięć przez organy I instancji doprowadziłoby do podważenia zasady instancyjności postępowania administracyjnego oraz pozbawiłoby sądy funkcji organów ochrony prawnej, powodując iż w istocie stałyby się one kolejną instancją w toku postępowania administracyjnego."

Czytaj więcej...

Błędne oznaczenie strony postępowania skutkuje obarczeniem wadą kwalifikowaną wydanej decyzji

"W przypadku, gdy jako stronę oznaczono podmiot, który nie był i nie może być stroną postępowania, bowiem postępowanie nie dotyczyło jego interesu prawnego lub obowiązku, to taka decyzja jest obarczona wadą, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. W przypadku zaś wielości stron postępowania oznaczenie jako strony osoby, która nie jest i nie może być stroną powoduje kwalifikowaną wadę decyzji także wówczas, gdy pozostałe strony są oznaczone prawidłowo."

Czytaj więcej...

Kpa nie przewiduje odrębnego trybu doręczania decyzji administracyjnej 'do wiadomości'.

"Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje odrębnego trybu doręczania decyzji administracyjnej "do wiadomości". Natomiast przepis art.109 §1 kpa daje organowi prawo doręczenia decyzji administracyjnej na piśmie jedynie stronom postępowania zakończonego tą decyzją. Z doręczeniem decyzji administracyjnej wiążą się bowiem przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego skutki prawne (...). Skoro zapadła w postępowaniu decyzja została skutecznie doręczona wymienionym w niej osobom, oznacza to, że były one przez organ I instancji uznane za strony postępowania."

Czytaj więcej...

Istota wznowienia znaków granicznych.

"Istotą wznowienia znaków granicznych jest ich fizyczne odtworzenie, a więc przywrócenie stanu, jaki istniał przed ich przesunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Tak pojmowanego przez ustawodawcę wznowienia znaków granicznych nie dokonuje się w postępowaniu administracyjnym, lecz w wyniku czynności materialno – technicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych – na zlecenie, a więc i na koszt zainteresowanych osób. W razie istnienia sporu co do położenia znaków przed ich przesunięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, spór taki nie jest rozstrzygany w postępowaniu administracyjnym lecz sądowym."

Czytaj więcej...

Strony: 1 [2]