Strony: [1] 2

Sądowa loteria, czyli co skład sędziowski, to inne orzeczenie. Ostatnia (i słuszna) wersja NSA: to wykonawcy mieli rację w sprawie uwierzytelniania dokumentacji geodezyjnej...

"(...) przy interpretacji przepisów prawa pierwszeństwo ma wykładnia językowa. Jeżeli zaakceptowanie jej pozwala na zrozumienie przepisu należy się do niej ograniczyć bez konieczności sięgania do wykładni systemowej czy celowościowej. (...) Artykuł 12b ust. 5 p.g.ik., przed nowelizacją [dokonaną ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 831), która weszła w życie 1 lipca 2015 r. - przyp. PTG], był jasny i wyraźny. Jego interpretacja nie wymagała wykładni innej niż gramatyczna. "

Czytaj więcej...

Scalone ‘na amen’, czyli niemożliwe jest przywrócenie stanu sprzed (wadliwego) scalenia wprost, z pominięciem sporządzenia nowej dokumentacji geodezyjnej

"Skoro w rozpatrywanej sprawie intencją żądania skarżącego było "przywrócenie stanu przed scaleniem" na skutek (…) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), orzekającego o uchyleniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia, to (…) zgodzić się należało ze stanowiskiem orzekających organów, że nie mogły zadośćuczynić żądaniu skarżącego."

Czytaj więcej...

Wznowienie znaków (wyznaczenie punktów) granicznych nie jest żadną podstawą do dokonywania zmian w egib

"Nie budzi wątpliwości, że wznowienie znaków (wyznaczenie punktów granicznych w oparciu o dane ewidencji) do żadnych zmian danych ewidencyjnych związanych z numerycznym opisem granic działki nie może doprowadzić. Materiały powstałe w wyniku takiego wznowienia nie mogą zatem służyć do aktualizacji operatu [ewidencyjnego - przyp. PTG] (...)
(...) dokumentacja sporządzona w toku prac prowadzonych przez geodetę na podstawie art. 39 ustawy nie mieści się w katalogu określonym w § 36 rozporządzenia, nie może zatem służyć wykazaniu przebiegu granic działki ewidencyjnej."

Czytaj więcej...

NSA: organ miał (i nadal ma!) obowiązek uwierzytelnić dokumenty geodezyjne z urzędu. A wykładnia celowościowa przepisu art.12b ust.5 była niedopuszczalna.

"Z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd [w wyroku z 28 sierpnia 2015r. sygn. I OSK 785/15 - przyp. PTG] nie można się zgodzić. Z art. 12b ust. 5 przed nowelizacją w żadnym razie nie wynikało, aby jedynym trybem uwierzytelniania dokumentów był tryb wnioskowy, a wprost przeciwnie, o czym była mowa wyżej. Nowelizacja natomiast wprowadziła wyłom w zasadzie uwierzytelniania z urzędu. Nie ma potrzeby dokonywania przy niniejszej sprawie wykładni art. 12b ust. 5 w nowym brzmieniu. Można powiedzieć jedynie, że o ile przepis ten przed nowelizacją był jasny i wyraźny, o tyle jego nowe brzmienie budzi wątpliwości interpretacyjne, kiedy i na jakie potrzeby uwierzytelnienie następuje na wniosek, a kiedy z urzędu, gdyż ten ostatni tryb działania wcale nie został przez nowelizację ustawy zmieniony.

Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał, iż Starosta Konecki był bezczynny, nie opatrując dokumentów złożonych przez S. K. stosownymi klauzulami urzędowymi."

Czytaj więcej...

NSA: Rozporządzenie z 2004r. ws. opłat? Przepis ten nie może być stosowany, poczynając od daty jego uchwalenia.

"(...) uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją przepis prawa nie może być stosowany przez sądy i inne organy w odniesieniu do stanów faktycznych sprzed ogłoszenia orzeczenia Trybunału, co oznacza, że przepis ten nie może być stosowany, poczynając od daty jego uchwalenia. Ponadto z treści art. 190 ust. 3 Konstytucji można wyprowadzić wniosek, że skoro Konstytucja RP wyjątkowo zezwala na obowiązywanie niekonstytucyjnego aktu prawnego, to regułą jest jego nieobowiązywanie a więc niestosowanie (...)."

Czytaj więcej...

Ustalenie granic w trybie przepisów rozporządzenia ws. egib, wyznaczenie punktów graniczych oraz wznowienie znaków graniczych - tylko z uprawnieniami z zakresu 2.

"Słusznie (...) organ – powołując art. 39 p.g.i.k. oraz § 37 i § 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji – stwierdza, że wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie granic (...) zobowiązuje wykonawcę do posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 2."

Czytaj więcej...

Opatrywanie klauzulami dokumentów geodezyjnych wykonanych dla zamawiającego odbywa się z urzędu i bez opłat

"Opatrzenie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych realizuje prace geodezyjne odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w art. 40 ust. 8 p.g. i k. jest oczywistą konsekwencją pozytywnego wyniku weryfikacji I przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego. Ustawodawca nie uzależnił dokonania takiej czynności od uiszczenia jakichkolwiek opłat. "

Czytaj więcej...

Brak postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia nie uzasadnia zawieszenia postępowania administracyjnego

"(…) brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych nie uniemożliwia organowi prowadzenia postępowania. Organ może poczynić ustalenia czy osobami uprawnionymi do uczestniczenia w postępowaniu, jako następcy prawni wymienionych zmarłych są osoby zajmujące się ich nieruchomościami, aktualnie jako zarządcy masy spadkowej, albo kuratorzy (art. 30 § 5 k.p.a.) ewentualni posiadacze nieruchomości."

Czytaj więcej...

Odwołania od decyzji ustalających opłaty za udostępniane materiały zasobu rozpatruje… SKO

"Pobierane opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (...)  stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, konsekwencją czego jest stosowanie do tych należności przepisu art. 61 i następnych ustawy o finansach publicznych. (...)

Z tego względu w niniejszej sprawie, i z uwagi na przywołane przepisy ustawy o finansach publicznych, jako organ odwoławczy od decyzji wydanej przez Starostę Słupskiego w stosunku do należności budżetu powiatu, należy wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku.."

Czytaj więcej...

Strona nie może żądać wyłączenia przyjętej do zasobu dokumentacji geodezyjnej

"Z przepisu art.40 ust.4 p.g i k. wynika, że z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyłączane są takie materiały, które utraciły przydatność użytkową. O tym jakie materiały utraciły taką przydatność decyduje komisja powołana przez organ prowadzący zasób. Szczegółowa procedura działania wymienionej komisji została określona w § 27 rozporządzenia z 5 września 2013r. Z wymienionego przepisu nie wynika aby wyłączenie materiałów z zasobu mogło nastąpić na żądanie strony, która nie zgadza się z treścią takiego materiału. Oznacza to, że strona nie jest uprawniona do żądania wyłączenia określonej dokumentacji z zasobu geodezyjnego."

Czytaj więcej...

W demokratycznym państwie prawnym nie ma miejsca na bezwzględny prymat interesu społecznego (publicznego) nad indywidualnym interesem strony

"(...) w postępowaniu dyscyplinarnym, jak się podkreśla w doktrynie, sens wymierzenia kary z reguły maleje w miarę upływu czasu od momentu dokonania uchybienia. Podkreślić należy w demokratycznym państwie prawnym nie ma miejsca na bezwzględny prymat interesu społecznego (publicznego) nad indywidualnym interesem strony (art. 2 Konstytucji RP).

Nadto zarówno organy administracji jak i sądy, jak się podnosi w doktrynie i w judykaturze, w razie wątpliwości interpretacyjnych, powinny dokonać wykładni regulacji ustawowej w zgodzie z priorytetami stanowionymi w Konstytucji RP, powinny dokonywać wykładni regulacji ustawowej w sposób najprzychylniejszy Konstytucji RP (wykładni prokonstytucyjnej), powinny poszukiwać takiego rezultatu wykładni ustawy, by respektować wartości konstytucyjne."

Czytaj więcej...

Spółdzielnia może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu bez zgody każdego z współwłaścicieli

"Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną."

Czytaj więcej...

Skargę na bezczynność organu można wnieść do WSA bez oczekiwania na rozpatrzenie zażalenia, wniesionego do organu wyższego stopnia.

"Skarżący bezpośrednio przed wniesieniem skargi do Sądu, bo w dniu 21 lutego 2013 r. złożył zażalenie na bezczynność Starosty do organu wyższego stopnia. Skarga do Sądu złożona została dzień później.

W orzecznictwie sądów administracyjnych brak jednolitego stanowiska co do tego, czy aby uznać zażalenie za skuteczne w postępowaniu sądowym w przedmiocie bezczynności musi upłynąć okres umożliwiający organowi wyższego stopnia dokonanie czynności, o których mowa w art. 37 § 2 k.p.a., który to okres z mocy art. 35 § 3 k.p.a. wynosi 1 miesiąc, czy też wystarczające jest samo złożenie zażalenia nie zaś oczekiwanie na jego rozpoznanie przez organ wyższego stopnia.

(...)

Sąd rozpoznający niniejszą skargę podziela drugi ze wskazanych poglądów uznając, że skuteczne wniesienie skargi jest uzależnione od spełnienia warunku formalnego jakim jest samo złożenie zażalenia, nie zaś oczekiwanie na jego rozpoznanie przez organ wyższego stopnia."

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2