Strony: [1] 2

Organ administracji prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe nie dysponuje w stosunku do geodety środkami dyscyplinującymi przewidzianymi w kpa

"(…) organ administracji prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe nie dysponuje w stosunku do geodety środkami dyscyplinującymi przewidzianymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Organ ten nie ma podstaw do stosowania jakichkolwiek "środków przymusu", np. w razie pozostawania w zwłoce z wykonaniem czynności rozgraniczenia (...)

Czytaj więcej...

Ustalenie granic niezgodnie z ustawowymi kryteriami rozgraniczenia może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji rozgraniczeniowej

"(…) szczególnie istotne wady pracy geodezyjnej, np. rozgraniczenie działek dokonane z pominięciem istniejących dokumentów, wyłącznie na podstawie oświadczenia stron, może stanowić podstawę dla stwierdzenia nieważności decyzji rozgraniczeniowej.

Czytaj więcej...

Przekazanie sprawy do sądu powoduje, że decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości - w zaskarżonym zakresie - traci byt prawny.

"Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości wydana na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne traci moc już w samym momencie skutecznego złożenia przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia żądania przekazania sprawy do sądu powszechnego, ale wyłącznie w części w jakim była objęta tym żądaniem.

Czytaj więcej...

Odmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego tylko w drodze wydania postanowienia

" (...) nie budzi już wątpliwości, że przepis ten – w myśl którego, gdy żądanie [wszczęcia postępowania – uw. Sądu], o którym mowa w art. 61 k.p.a. zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 k.p.a.) – znajduje zastosowanie także w sprawach o rozgraniczenie (...) ”

Czytaj więcej...

Ostateczna decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości nie wyklucza zasiedzenia przygranicznego pasa gruntu

(…) nieskorzystanie przez stronę z uprawnienia do żądania przekazania sprawy sądowi i tym samym uzyskanie przez decyzję rozgraniczeniową cech decyzji ostatecznej, nie zamyka stronie drogi do żądania przed sądem stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie własności przygranicznego pasa gruntu z datą wcześniejszą, niż dzień wydania decyzji.”

Czytaj więcej...

Akta sprawy w sądzie powszechnym - to nie powód, aby SKO nie orzekało o nieważności decyzji rozgraniczeniowej

"(...) orzecznictwo sądowe nie traktuje okresu pozostawania akt w sądzie powszechnym jako przyczynę zwalniającą organ administracji publicznej od obowiązku dołożenia starań w kierunku podjęcia wymaganego rozstrzygnięcia albo podjęcia czynności zmierzających do pozyskania wymaganej do rozpoznania sprawy dokumentacji w postaci choćby kopii niezbędnych dokumentów (...)

(...) wszczęte postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji o rozgraniczeniu, po której strona zażądała przekazania sprawy do sądu jest uznawane za przyczynę zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego przed sądem powszechnym. Ewentualna wada dająca podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji tkwi bowiem w samej decyzji i ma skutek ex tunc – a więc od momentu jej wydania"


Czytaj więcej...

Geodeta nie ma kompetencji do wstrzymania czynności związanych z rozgraniczeniem nieruchomości

"(...) geodeta uprawniony nie ma kompetencji do dowolnego decydowania o szybkości podejmowanych czynności zmierzających do ustalenia przebiegu granicy. W szczególności, nie ma obowiązującego przepisu prawa, który geodecie uprawnionemu, dawał by uprawnienie do "wstrzymania czynności związanych z rozgraniczeniem na wniosek strony"  (...)

To, że przepisy rozporządzenia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie zakreślają geodecie terminów do dokonania czynności ustalenia przebiegu granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym, nie zmienia faktu, że samo postępowanie prowadzi właściwy organ, który winien stosować przepisy k.p.a. dotyczące terminów załatwienia spraw."

Czytaj więcej...

Koszty rozgraniczenia nie zawsze po połowie...

"(...) nie w każdym przypadku właściciel sąsiedniej nieruchomości, w stosunku do której nastąpiło wszczęcie administracyjnego rozgraniczeniowego, będzie "skazany" na konieczność poniesienia połowy kosztów tego postępowania."

Czytaj więcej...

Samodzielne określanie przez organ administracji kręgu spadkobierców - niedopuszczalne

"(...) organy administracji nie przeprowadzają postępowania spadkowego po zmarłych, a tym samym nie mogą rozstrzygać samodzielnie komu przysługują prawa majątkowe wchodzące w skład masy spadkowej. Następstwo prawne praw dziedzicznych, które wchodzą w skład spadku po osobie zmarłej, powinno być wykazane w postępowaniu administracyjnym według przepisów prawa cywilnego.

(...) w przypadku konieczności ustalenia stron postępowania będących następcami prawnymi nieżyjących osób fizycznych dowodem istnienia tego następstwa jest dowód w postaci postanowienia właściwego sądu powszechnego o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia."

Czytaj więcej...

Organ administracji związany orzeczeniem sądu powszechnego, wydanego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

"Gdy dojdzie do uregulowania spornej granicy orzeczeniem sądu powszechnego, wyłączona już jest możliwość innego ustalenia tej granicy przez organ administracji."

Czytaj więcej...

Ponowne rozgraniczenie dopuszczalne jedynie po wystąpieniu nowych okoliczności faktycznych w zakresie stanu władania

"Możliwość prowadzenia ponownego postępowania rozgraniczeniowego może mieć miejsce wówczas gdy po zakończonym postępowaniu rozgraniczeniowym, czyli po ustaleniu stanu prawnego granicy i jej utrwaleniu w terenie nastąpiły nowe zdarzenia o charakterze faktycznym, które mogą sprawiać, że stan władania gruntami różni się od tytułu prawnego do tego władania. Jednym słowem ponowne postępowanie rozgraniczeniowe może mieć miejsce tylko wówczas gdy nowe zdarzenia o charakterze faktycznym dotyczące stanu władania gruntami mają miejsce już po zakończeniu wcześniejszego postępowania rozgraniczeniowego."

Czytaj więcej...

Do pzgik jedynie dokumentacja techniczna. Formalnej oceny czynności ustalenia granic dokunuje wójt, a nie starosta.

"Z treści przepisu art.33 ust.2 pkt 2 ustawy jednoznacznie wynika, że włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega dokumentacja techniczna. (...)

Włączenie do zasobu poprzedzone jest czynnościami sprawdzającymi poprawność wykonania zgłoszonych prac ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Dopiero po przyjęciu do zasobu dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości geodeta przekazuje właściwemu organowi dokumentację z rozgraniczenia. Właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta), dysponując protokołem potwierdzającym włączenie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjnego, może w tym momencie przystąpić do oceny przekazanej przez upoważnionego geodetę dokumentacji z rozgraniczenia (art.33 ust.2 ustawy). To organ administracji prowadzący rozgraniczenie zobowiązany jest ustawowo do formalnej oceny przekazanej dokumentacji z rozgraniczenia."

Czytaj więcej...

Znaczenie granic nieruchomości pochodzących z uwłaszczeń z 1971r.

"Kognicja sądu w postępowaniu rozgraniczeniowym obejmuje ustalenie przebiegu granicy według kryteriów określonych w art.153 k.c. Jeżeli linia graniczna stała się sporna, to sąd może sięgnąć do dalszych kryteriów rozgraniczenia, jeżeli nie można ustalić stanu prawnego, przez który należy rozumieć w razie wydania na graniczne grunty aktów własności ziemi, jak wynika już z powyższych uwag, stan samoistnego posiadania w dniu 4 listopada 1971r., nawet jeżeli granice ewidencyjne uwłaszczonych działek miały odmienny przebieg. Innymi słowy samoistny posiadacz nabywał własność nieruchomości na podstawie art.1 ust.1 ustawy w takich granicach, w jakich faktycznie wykonywał swe władztwo w stosunku do posiadanej nieruchomości w dniu wejścia ustawy uwłaszczeniowej w życie, nawet jeżeli stan jej posiadania nie był zgodny z obszarem i konfiguracją działek wynikających z ewidencji gruntów.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2