Strony: [1] 2

Tylko brak KW oraz innego dokumentu własności uzasadnia konieczność zawiadamiania stron o czynnościach przyjęcia granic

"Przepis § 6 ust. 4 rozporządzenia, który przewiduje zawiadomienie właścicieli sąsiednich nieruchomości o czynnościach przyjęcia granic, odnosi się wyłącznie do sytuacji, o której mowa w §6 ust.3 rozporządzenia, a mianowicie do przypadku, gdy brak jest księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości i wówczas granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych z katastru nieruchomości."

Czytaj więcej...

Opinia ws zgodności podziału z planem miejscowym nie przesądza o powierzchni wydzielanych działek

"(...) wydanie opinii dotyczy wyłącznie stwierdzenia, czy proponowany podział jest zgodny z planem w zakresie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania. Określenie ostatecznych, definitywnych wielkości działek, jakie mają powstać w wyniku podziału nie mieści się natomiast w tym zakresie. Podane w postanowieniu wielkości nie są bezwzględnymi wielkościami. Opinia odnosi się do proponowanego podziału nieruchomości, który nie musi spełniać warunków wymaganych dla dokumentów geodezyjnych, a zatem podane wielkości w przybliżeniu są weryfikowane w następnym etapie postępowania podziałowego. "

Czytaj więcej...

Sąsiad nie jest stroną postępowania podziałowego.

"W przypadku podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) stronami postępowania podziałowego są wyłącznie właściciele lub użytkownicy wieczyści przedmiotowej nieruchomości. Z treści przepisów art. 93 - 98 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynika, że w zasadzie o tym, w jaki sposób będzie podzielona nieruchomość, decyduje jej właściciel. Jeżeli projektowany podział nieruchomości jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), nikt poza właścicielem nieruchomości nie może decydować o sposobie przebiegu granic działek na jego nieruchomości."

Czytaj więcej...

Związanie organu postanowieniem opiniującym wstępny projekt podziału do czasu zmiany planu.

"(...) postanowienie opiniujące podział nieruchomości podejmowane jest na podstawie ustaleń planu miejscowego wobec czego byt prawny opinii jest ściśle związany z mocą obowiązującą tego planu. Oznacza to, że jedynie w razie zmiany planu lub jego uchylenia, postanowienie opiniujące, wydane na jego podstawie przestaje być aktualne a co za tym idzie przestaje wiązać organ orzekający o podziale nieruchomości, który to organ w dacie podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia projektu orzeka już na podstawie nowego planu miejscowego."

Czytaj więcej...

Przy podziale w trybie art.95 pkt 7 uogn warunki techniczno - budowlane usytuowania budynków nie mają zastosowania.

"W myśl §2 ust.1 tegoż rozporządzenia podział nieruchomości dokonywany w trybie art.95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest objęty zakresem jego regulacji. Przepisy tego aktu wykonawczego stosuje się tylko i wyłącznie przy projektowaniu i budowie, w tym także rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem §207 ust 2. Przepis §12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odnosi się do budynków "sytuowanych", a więc zakres jego zastosowania dotyczy sytuacji projektowania i budowy nowych budynków lub innych działań określonych w §2 wskazanego rozporządzenia, tj. m.in. rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku (...)"

Czytaj więcej...

Postulatywny, a nie wiążący, charakter dróg wewnętrznych określonych w mpzp.

"(...) wskazane odcinki dróg wewnętrznych nie są w projekcie planu wiążącymi wytycznymi, lecz mają jedynie charakter postulatywny (jak wszystkie projektowane drogi wewnętrzne w projekcie planu miejscowego) (...)"

Czytaj więcej...

Opiniowanie podziału nieruchomości jedynie częściowo objętej mpzp.

"Przepis art.93 u.g.n. stanowi, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w razie braku tego planu stosuje się przepisy art.94. Z kolei przepis art.94 u.g.n., wynika, że w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli: - nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo - jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z treścią wskazanych przepisów, jak też biorąc pod uwagę fakt, że brak jest uregulowań prawnych, które odnoszą się do możliwość podziału nieruchomości, która częściowo jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a częściowo nie jest nim objęta, należało uznać, że organy winny były dokonać oceny możliwości proponowanego podziału nieruchomości, z jednej strony, na podstawie art.93 u.g.n., co do tej części nieruchomości, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, z drugiej zaś strony, na podstawie art.94 u.g.n., co do tej części nieruchomości, która nie jest objęta tym planem.

Obowiązek taki nakłada zresztą wprost przepis art.93 ust.4 u.g.n., który stanowi, że zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95, tej ustawy, które nie występują w omawianej sprawie), opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta; w przypadku zaś podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art.94 ust.1 u.g.n"

Czytaj więcej...

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy powoduje zniesienie statusu gruntu jako rolny.

"W sytuacji zatem, gdy dla konkretnej nieruchomości ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, to takie nowe ustalenia są wiążące. Jednocześnie nieruchomości takich nie można uznawać za wykorzystywane na cele rolne w rozumieniu art. 92 u.g.n.. To oznacza, iż w stosunku do takich nieruchomości nie ma zastosowania regulacja wynikająca z art. 93 ust. 2a tej ustawy."

Czytaj więcej...

Gmina może realizować swoje uprawnienia planistyczne w mpzp, a nie w decyzji o warunkach zabudowy.

"Z treści art. 56 i art. 61 u.p.z.p. wyraźnie wynika, iż wydania decyzji o warunkach zabudowy ustawodawca nie pozostawił uznaniu organu wykonawczego gminy. Spełnienie warunków określonych w art. 61 obliguje organ do pozytywnego załatwienia sprawy. Dla rozstrzygnięcia mogą mieć zatem znaczenie tylko przesłanki wymienione w tym unormowaniu. Przysługujące gminie, niekwestionowane prawo władztwa planistycznego może być realizowane tylko w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym rada gminy ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 u.p.z.p)."

Czytaj więcej...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać podziałów nieruchomości.

"(...) brak jest wystarczających podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu podziału nieruchomości ustaleniami planu miejscowego, a taki zapis wykracza poza materię planu, określoną w przywołanych przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym."

Czytaj więcej...

Gmina nie ma prawa określać zasad podziału nieruchomości w mpzp.

"W ustawie o gospodarce nieruchomościami wprost wskazano na konieczność uwzględnienia warunków wprowadzonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jedynie w przypadku scalenia i podziału nieruchomości, natomiast podział nieruchomości uregulowany w art. 93 i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczalny jest jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność owa, nie oznacza jednak uprawnienia do zamieszczania w planie warunków podziału – ustalenia te mogą dotyczyć wyłącznie przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu."

Czytaj więcej...

O przebiegu służebności decydują zainteresowani, a nie organ administracji.

"(...) decyzja stwierdzająca podział, stosownie do powołanego art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., winna zawierać zobowiązanie właściciela, ze przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostanie dla nich ustanowiona służebności drogowa. Zapis ten ma jedynie charakter informacyjny dla potencjalnych nabywców wydzielonych działek oraz dla notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia tych działek. (...)

Organ administracji publicznej nie jest powołany do decydowania jakie nieruchomości ma obciążać służebność drogowa. Służebność drogi koniecznej może zostać ustanowiona wolą zainteresowanych stron w drodze czynności cywilnoprawnej jaką jest zawarcie umowy o stosownej treści bądź też na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego. Organ administracji publicznej uprawnień w tym zakresie nie posiada."

Czytaj więcej...

Faktyczne ustanowienie służebności dopiero przy zbyciu nieruchomości, a nie na etapie wydawania decyzji zatwierdzającej podział.

"(...) na etapie ewidencyjnego podziału nieruchomości należy zatem określić jedynie faktyczną możliwość zapewnienia tego dostępu do drogi publicznej poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej z zastrzeżeniem w decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości warunku ustanowienia określonej służebności drogowej lub zbycia udziału w prawie do działki drogi wewnętrznej albo też poprzez zastrzeżenie w omawianej decyzji ustanowienia służebności drogi koniecznej na innych działkach gruntu, jeżeli nie wydzielono drogi wewnętrznej. Zastrzeżeń tych dokonuje się w decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnie z art. 99 u.g.n. (...)

Jednakże opis ten nie jest wiążący przy zbywaniu wydzielonych działek gruntu na odrębną własność lub w odrębne prawo użytkowania wieczystego, skoro w chwili zbywania wydzielonych działek gruntu ich właściciel lub użytkownik wieczysty może postanowić o innym sposobie zapewnienia dostępu tym działkom do drogi publicznej aniżeli sposób opisany we wstępnym projekcie podziału nieruchomości."

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2