Strony: [1]

Organ ewidencyjny nie może oceniać dokumentów określających stan prawny nieruchomości ani uzależniać zmian w ewidencji od wyniku takiej oceny

"Organ ewidencyjny może wpisać do ewidencji gruntów i budynków tylko takie prawo do nieruchomości, które jednoznacznie, w sposób niewątpliwy wynika z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu, nie może zaś takiego prawa ani ustanowić, ani wyinterpretować (...)

Tak więc w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmian w ewidencji gruntów nie można oceniać aktów, orzeczeń i czynności prawnych objętych § 12 rozporządzenia ani uzależniać zmian w ewidencji od wyniku takiej oceny."

Czytaj więcej...

Wydano decyzję o wyłaczeniu gruntów z użytkowania rolniczego? To taką zmianę w ewidencji starosta ma obowiązek wprowadzić z urzędu.

"(...) decyzją właściwy organ zezwolił inwestorom (...) na trwałe wyłączenie z użytkowania rolniczego (...) gruntów rolnych (...) z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu jednorodzinnego. Do powyższej decyzji dołączono mapę zasadniczą z naniesionymi zmianami wynikającymi z tego rozstrzygnięcia. Była to więc zmiana danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikająca z decyzji administracyjnej. W takim zaś przypadku obowiązek zgłoszenia właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków nie obciąża właścicieli nieruchomości.

Stosownie bowiem do art. 22 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, obowiązek zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków nie dotyczy zmian takich danych wynikających z decyzji administracyjnych."

Czytaj więcej...

Zawisłość sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie uzasadnia zawieszenia postępowania ewidencyjnego

"(...) przyszłe rozstrzygnięcie w przedmiocie zmian prawa własności bądź innych praw, nie może mieć wpływu na aktualną treść operatu ewidencji gruntów dlatego zawisłość sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie może być uznana za zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie." (tj. uzasadniające zawieszenie postępowania ewidencyjnego)

Czytaj więcej...

Sąsiad nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym aktualizacji ewidencji.

"(...) stroną postępowania dotyczącego zmiany danych ewidencyjnych jest tylko właściciel lub inne podmioty władające konkretną działką ewidencyjną. Przymiot strony nie przysługuje natomiast właścicielowi lub współwłaścicielom sąsiedniej nieruchomości."

Czytaj więcej...

Organ ewidencyjny nie jest uprawniony do oceny technicznej dokumentacji pomiarowej.

"(...) w ramach procedury wprowadzania zmian do ewidencji gruntów, organy nie są uprawnione do oceny technicznej dokumentacji pomiarowej, stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji, a także prowadzenia pomiarów kontrolnych istniejących punktów granicznych w stosunku do osnowy geodezyjnej."

Czytaj więcej...

Istota pojęcia - aktualizacja ewidencji gruntów.

"W pojęciu aktualizacji danych ewidencyjnych mieści się wymiana (uaktualnienie) danych ewidencyjnych polegająca na wprowadzeniu nowych informacji wynikających z dokumentów źródłowych, o których mowa w § 12 ust. 1 i §46 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) oraz usuwanie (prostowanie) błędnych wpisów znajdujących się w bazie danych ewidencyjnych, ale tylko takich, które mają charakter oczywistych - w świetle złożonych dokumentów - pomyłek."

Czytaj więcej...

Organ ewidencyjny nie ma uprawnienia do podważania treści dokumentów włączonych do pzgik.

"(...) obecne zapisy ewidencyjne, odpowiadają wynikom pomiarów dokonanych w trakcie odnowienia operatu ewidencji gruntów (...) i dokumenty, które wówczas powstały, zostały złożone oraz przyjęte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, co świadczy o ich sporządzeniu zgodnie z prawem i określonymi standardami, a organ ewidencyjny nie posiada kompetencji do podważania ich treści."

Czytaj więcej...

Ocena operatu technicznego przyjętego do pzgik w postępowaniu ewidencyjnym.

"Treść przepisu § 46 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia nie zwalnia jednak organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków od obowiązku dokonania oceny dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Ocena ta musi polegać na dokonaniu kontroli, czy dokumentacja taka stanowi wystarczającą podstawę wprowadzenia zmian z uwagi na ich przedmiot (...)”

Czytaj więcej...

Rejestrowy, a nie konstytutywny, charakter zapisów w ewidencji gruntów.

"Wpis w rejestrze określonej osoby jako właściciela nie przesądza absolutnie o jej prawach do danej nieruchomości w zakresie powierzchni lub granic. Wpis ewidencyjny co do osoby właściciela danej nieruchomości ani nie korzysta z domniemania prawdziwości (jak odpowiednie wpisy w księdze wieczystej), ani też nie mówi się o rękojmi wiary publicznej tych wpisów (w przeciwieństwie do rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych)."

Czytaj więcej...

Strony: [1]