* *

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
87 1140 2004 0000 3602 7749 1738

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneużytkowników
  • Użytkowników w sumie: 945
  • Najnowszy: enqpenq
Statystyki
  • Wiadomości w sumie: 24387
  • Wątków w sumie: 2090
  • Dziś online: 35
  • Najwięcej online: 275
  • ( 7 Luty 2017, 00:41)
Użytkownicy online
Użytkowników: 0
Gości: 18
W sumie: 18

Nowe tematy

Konsultacje w zakresie ko...Wykonawca a Kierownik pra...Odpowiedź MIR na list ...Zakaz narzekaniaLubelskie "PRAWO WOJEWÓDZ...Czy kielecki WING ma racj...dostęp do MSPPMapa z projektem podziału...Wyniki ankiety PTG ws. ni...Legislacyjna "czarna dziu...Rozgraniczenie - wezwanieKraków: Chcą zasiedzieć 2...

Strony: [1] 2 3 ... 25

LIST OTWARTY do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poniżej publikuje list otwarty skierowany do Pana Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie sprzeciwu wobec procedowanej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

List ten został podpisany między innymi przez nasze Stowarzyszenie, które w pełni popiera konieczność przerwania trwających prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety PTG nr 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poniżej przedstawia wyniki ankiety, jaka została przeprowadzona w dniach od 12 do 30 kwietnia 2019 r.

W ankiecie wzięło udział około trzystu osób ze wszystkich województw kraju. Niniejszym wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w wypełnieniu ankiety i zapraszamy wkrótce do uczestnictwa w kolejnej.

Czytaj więcej...

PTG negatywnie o projekcie nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego przedstawia opinię Stowarzyszenia, sporządzoną w ramach konsultacji społecznych dot. projektu zmian przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokonana przez nas analiza proponowanych zmian wykazała, że projekt w swojej istocie nie eliminuje istniejących wadliwych procedur, a wręcz utrwala dotychczasową filozofię funkcjonowania Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz niezdrowe stosunki pomiędzy organami administracji a wykonawcami prac. Polskie Towarzystwo Geodezyjne nie wyraża zgody na tak sformułowane propozycje. Uważamy, że skoro projekt nie załatwia
właściwie żadnego z istotnych problemów, to zasadnym jest nawet pozostawienie obecnego stanu prawnego bez zmian.

Czytaj więcej...

Quo vadis geodezjo

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego publikuje  artykuł  Radosława  Smyka  w którym  nasz  kolega  
identyfikuje  istotne  dla  naszego  środowiska  występujące  od  lat  problemy , które  konsekwentnie  są  ignorowane  
przez  centralne  organy  służby  geodezyjnej  i  kartograficznej  i  polityków.

Czytaj więcej...

Ankieta w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań w stosowaniu przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne poniżej publikuje ankietę w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań w
stosowaniu przepisów z zakresu geodezji i kartografii przez organy i instytucje publiczne. Celem ankiety jest
zbadanie skali oraz miejsca występujących nieprawidłowości i zaniedbań w prowadzonych postępowaniach
administracyjnych, sądowych i cywilno-prawnych.

Czytaj więcej...

Polskie Towarzystwo Geodezyjne z kontrolą geodety nadal w poczekalni Głównego Geodety Kraju

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poniżej publikuje - jak się wydaje jałową- korespondencję pomiędzy naszym stowarzyszeniem, a Głównym Geodetą Kraju, dotyczącą nieprawidłowości w działaniu niektórych wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Czytaj więcej...

Odpowiedź PTG na wezwanie Głównego Geodety Kraju do uzupełnienia naszego pisma z dnia 11 lutego 2019r. - c.d.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 7 marca 2019r. do Głównego Geodety Kraju zostało wysłane pismo, wzywające do wszczęcia postępowania w trybie przepisów kpa, na żądanie
organizacji społecznej, w przedmiocie uchylenia czynności kontroli przedsiębiorcy dokonanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Pismo to doprecyzowuje wystosowany
przez nas wniosek z dnia 11 lutego 2019r.

Czytaj więcej...

Odpowiedź Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego na wezwanie Głównego Geodety Kraju do uzupełnienia naszego pisma z dnia 11 lutego 2019 r

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 11 marca 2019r. do Głównego Geodety Kraju zostało wysłane pismo będące odpowiedzią na wystosowane do naszego Stowarzyszenia wezwania w zakresie złożenia uzupełnienia naszego wniosku poprzez sprecyzowanie w jakim trybie zostały wniesione nasze zarzuty i żądania.

Czytaj więcej...

Dość patologii przy rozpatrywaniu skarg na geodetów oraz kontroli przedsiębiorców. Wystąpienie PTG do Głównego Geodety Kraju

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że pismem z dnia 11 lutego 2019r. złożył wniosek do Głównego Geodety Kraju o objęcie kontrolą kilku wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego w zakresie ustalenia i następnie wyeliminowania bezprawności procederu rozpatrywania skarg wnoszonych przez obywateli na geodetów, a także stosowania wadliwych, wręcz patologicznych praktyk w
procedurze kontroli przedsiębiorców.

Pismem z dnia 27 lutego 2019r. otrzymaliśmy odpowiedź…

Czytaj więcej...

Informacja Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w sprawie współpracy w ramach Porozumienia Apel 45

Polskie Towarzystwo  Geodezyjne otrzymało pismo podpisane przez przedstawicieli
pięciu  z  sześciu  podmiotów, które wchodzą w skład Porozumienia  Apel45.
Pismo, które załączamy poniżej, zawiera stanowisko podpisanych podmiotów w  związku  z  sytuacją, jaka zaistniała po  wyrażeniu  braku  zgody  PTG  na formułę działania zaproponowaną w gronie Komitetu Wykonawczego.
Przedstawiając to pismo do wiadomości naszych Członków wypada skomentować niektóre ustalenie poczynione przez autorów tego pisma.

Czytaj więcej...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w sprawie realizacji Porozumienia Apel 45

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 25 stycznia 2019r.
przekazaliśmy na ręce Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego inicjatywy Apel 45 stanowisko naszego
Stowarzyszenia w sprawie realizacji  Porozumienia Apel45.

Czytaj więcej...

Jarosław FORMALEWICZ: Propozycja zmian przepisów geodezyjnych dla potrzeb realizacji inwestycji.

Propozycja zmian przepisów geodezyjnych dla potrzeb realizacji inwestycji.

Czytaj więcej...

Już nie ma żadnych wątpliwości. Opłaty za urzędowe klauzulowanie dokumentów geodezyjnych pobierane były bezprawnie

Komentarz Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego do wyroku NSA z dnia 18 października 2018r. sygn. I OSK 669/17 w sprawie klauzulowania dokumentów geodezyjnych.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2 3 ... 25