Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOpinia PTG ws. projektu założeń do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego przygotował i przekazał na ręce Głównego Geodety Kraju opinię naszego Stowarzyszenia w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień w zakresie opracowania projektu założeń do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W obszernej opinii PTG zarówno ustosunkowało się do przedłożonych propozycji, ale także wskazało potrzebę dokonania bardziej kompleksowych, wręcz systemowych zmian tej ustawy.

Wśród propozycji PTG znalazły się m.in.

- sprzeciw w zakresie obejmowania nowelizacją ustawy czynności gik obowiązujących w budownictwie;
- propozycja dokonania gruntownej reformy w zakresie terenów zamkniętych, w szczególności poprzez likwidację wszystkich obecnych terenów dla których obowiązuje klauzula „jawne”;
- sprzeciw dla proponowanej nowelizacji obecnych zasad przeprowadzania kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców;
- dookreślenie podmiotów uprawnionych do wykonywania prac gik, w tym sprzeciw aby prace te mogły być wykonywane przez jednostki państwowe i samorządowe;
- postulat, aby zgłoszeniu nie podlegały prace geodezyjne i kartograficzne w wyniku których nie powstają materiały podlegające przyjęciu do zasobu;
- postulat o zniesienie obligatoryjnej kontroli dokumentacji przyjmowanej do zasobu;
- postulat dot. zniesienia administracyjnej fazy postępowania rozgraniczeniowego i przeniesienie tych kompetencji dla geodetów uprawnionych; w przypadku pozostawienia procedury administracyjnej – postulat o ustawowy wymóg zatrudniania geodetów gminnych;
- ustawowe dopuszczenie do bezspornego ustalania (przez geodetów uprawnionych) granic nieruchomości bez procedury rozgraniczeniowej;
- sprzeciw w zakresie propozycji przenoszenia kompetencji właściwych dla organów nadzoru budowlanego dla organów ewidencyjnych;
- postulat o maksymalne uproszczenie procedury wprowadzania zmian do operatu ewidencyjnego, w tym o wyeliminowanie możliwości prowadzenia nieuzasadnionych postępowań administracyjnych;
- propozycja zniesienia opłat dla wszelkich prac gik, w wyniku których następuje wzbogacenie zasobu lub następuje aktualizowanie operatu ewidencyjnego;
- sprzeciw w zakresie różnicowania wykonawców poprzez naliczanie opłat (zwalnianie) wg kryterium podmiotu zlecającego wykonanie prace gik;
- postulat o ustanowienie prostych i przejrzystych zasad naliczania opłat, eliminujący możliwość dowolności interpretacji i zróżnicowanego ich naliczania w całym kraju;
- sprzeciw w zakresie naliczania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przyjętych do zasobu i zgodności z danymi zawartymi w bazach danych;
- negatywna opinia w stosunku do propozycji finansowania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a polegająca na finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowej ze środków samorządów terytorialnych;
- propozycja gruntownej reformy przepisów z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodetów, w szczególności postulat o wykreślenie z ustawy przepisów sprzecznych z normami konstytucyjnymi oraz pilne rozpoczęcie prac mających na celu powołanie samorządu zawodowego;
- sprzeciw – z uwagi na niekonstytucyjność proponowanych rozwiązań - w stosunku do próby zmiany dotychczasowej roli organów służby geodezyjnej i kartograficznej jako oskarżycieli publicznych, czyli jak ma to miejsce przy wykroczeniach, na rolę organów orzekających w sprawie (nakładanie kar pieniężnych w drodze wydawania decyzji administracyjnych);
- postulat o zamieszczenie przepisów przewidujących sankcje i konsekwencje w przypadku niewywiązywania się zobowiązanych podmiotów do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w ustawowo określonych terminach.

Niezależnie od uwag szczegółowych PTG przedstawiło swoje postulaty natury systemowej, w tym w zakresie nieuprawnionego monopolu państwa w zakresie zarządzania i udostępniania informacji geoprzestrzennej, a także niekonstytucyjności przepisów zobowiązujących wykonawców geodezyjnych do zgłaszania wszelkich prac oraz przekazywania materiałów powstałych w ich wyniku do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Poniżej publikujemy pełny tekst stanowiska PTG w tej sprawie.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/20.2013_Opinia_PTG_ws._zalozen_do_nowelizacji_ustawy_Prawo_geodezyjne_i_kartograficzne.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/20.2013_Opinia_PTG_ws._zalozen_do_nowelizacji_ustawy_Prawo_geodezyjne_i_kartograficzne.pdf</a>

Artykuły w « Wystąpienia PTG 2013 »

Komentarze *