*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjne100 pytań do Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. nowelizacji ustawy Pgik

W dniu 12 lipca 2014r. weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane do niej przepisy trzech rozporządzeń wykonawczych. Regulacje te w sposób często rewolucyjny dokonują zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobie naliczania opłat za materiały udostępniane z zasobu, trybie kontroli przedsiębiorców, zasadach ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów i kartografów itd.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne w dniu 21 lipca skierowało do Ministra Administracji i Cyfryzacji prośbę o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na szereg pytań oraz wątpliwości, jakie w związku z wprowadzonymi zmianami zostały zgłoszone przez naszych członków.

Wśród ponad 100 zadanych pytań w szczególności znajdują się pytania obejmujące:

1.   Zakres podmiotowy oraz tryb przeprowadzania kontroli przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pytamy, czy kontroli podlega geodeta upoważniony do ustalenia granic w procedurze administracyjnej, biegły sądowy, mierniczy górniczy i asystent mierniczego górniczego, ponieważ osoby te realizując swoje zadania wcale nie są zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie posiadają statusu przedsiębiorcy. Część pytań dotyczy trybu prowadzenia czynności kontrolnych, ponieważ z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wcale nie wynika, jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych. Pytania dotyczą także kwestii legalności udostępniania przez przedsiębiorcę materiałów objętych licencją organowi kontrolującemu. Czy takie udostępnienie jest zgodne z postanowieniami licencji?

2.   Zgłaszanie prac i ich weryfikacja

Czy opracowanie geodezyjne sporządzone przez geodetę w procedurze rozgraniczenia w ogóle podlega weryfikacji, skoro geodeta ten z formalnego punktu widzenia nie jest wykonawcą prac geodezyjnych i prac kartograficznych (w rozumieniu art.11 ust.1, art.12 ust.1 i art.12a ustawy)? Jakie są konkretne zasady weryfikacji: czy badanie zgodności opracowań geodezyjnych z przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii to także badanie ich zgodności z przepisami innych ustaw niż Prawo geodezyjne i kartograficzne? Czy prace geodezyjne, które dotychczas nie podlegały zgłoszeniu, wobec utraty mocy obowiązującej rozporządzenia ws. zgłaszania prac z 2001r., obecnie nadal nie podlegają temu obowiązkowi, czy też obecnie istnieje obowiązek ich zgłaszania (przy pracach nad zmianą ustawy mowa była w zasadzie o objęciu obowiązkiem zgłoszenia tylko wytyczanie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu)?
 
3.   Naliczanie opłat za udostępniane materiały zasobu.

Większość zadanych przez nas pytań dotyczy zasad naliczania opłat. Zarówno bowiem z załącznika do ustawy, jak i z nowych rozporządzeń wykonawczych, wcale nie wynika, jaki jest zakres przedmiotowy udostępnianych materiałów zasobu, ani nie jest określony precyzyjny i jednoznaczny sposób obliczania jednostek rozliczeniowych będących podstawą do naliczenia opłaty. Pytamy np. czy treść udostępnianych map w postaci drukowanej jest identyczna (tożsama),  z treścią map udostępnianych w postaci wektorowej lub rastrowej? W jaki sposób określane winny być jednostki rozliczeniowe podawane w hektarach, w szczególności dla sieci uzbrojenia terenu, gdzie dotychczas jednostkami rozliczeniowymi były jednostki długości? Czy fatycznie „pełny” zbiór danych z EGIB zawiera w sobie elementy wyszczególnione w innych pozycjach cennika? Czy wykonawca narusza prawo wykorzystując w pracach geodezyjnych i pracach kartograficznych dane już uprzednio „zakupione” z zasobu? Dotyczy to w szczególności ponownego wykorzystania danych szczegółowej osnowy geodezyjnej, która przez lata nie ulega zmianom, a geodeci działający na danym terenie od lat posiadają i wykorzystują te dane przy wykonywanych pracach.

4.   Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Wolą ustawodawcy w dalszym ciągu odpowiedzialność zawodowa geodetów uprawnionych i kartografów ponoszona ma być przed organami państwowymi. Jednakże na nowych zasadach, co ma w zamyśle prawodawcy wzmocnić pozycję osoby obwinionej i zagwarantować jej konstytucyjne prawa do obrony i do sądu. Czy aby na pewno przyjęte rozwiązania są właściwe? Czy rzecznik dyscyplinarny, albo komisja dyscyplinarna ma prawo wszcząć postępowanie z urzędu, np. na skutek inspiracji ze skarg składanych przez obywateli? Pytamy np. jaka to kwota wyrażona w zł stanowi „mienie dużej wartości”, którego zagrożenie może stanowić podstawę do pozbawienia uprawnień geodetę uprawnionego? Bo ani znowelizowana ustawa, ani Kodeks postępowania karnego, nie określają tej kwoty (w przeciwieństwie do mienia o „znaczne” lub „wielkiej” wartości: odpowiednio 200 000 i 1 000 000 zł)? Jaki jest formalny tryb orzekania trzyosobowych komisji dyscyplinarnych? Ustawa Pgik stanowi, że komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia. Jednakże w jaki sposób zapadają te orzeczenia: jednomyślnie, większością głosów, a może „przewodniczący” tego składu jednoosobowo wydaje orzeczenie? Nasze wątpliwości w tym zakresie powstały dlatego, że ustawodawca w sprawach nieuregulowanych w ustawie Pgik nakazuje stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących postępowania uproszczonego (art.46w ustawy). Tyle tylko, że postępowaniach uproszczonych sąd orzeka jednoosobowo… Stosowanie przepisów kpk dotyczących trybu uproszczonego uzasadnia zadanie pytania, czy komisja dyscyplinarna może wydać orzeczenie w trybie zaocznym? Pytamy także o zasady ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego przez osobę ukaraną: jak je się w ogóle liczy?

Wyrażamy przekonanie i oczekiwanie, że Minister Administracji i Cyfryzacji udzieli wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Jest to o tyle ważne, że wyrażone stanowisko z pewnością będzie miało także duże znaczenie dla ujednolicenia stosowania prawa przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na obszarze całego kraju.


Poniżej zamieszczamy tekst wystąpienia do MAiC.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-07-21_100_Pytan_do_MAiC.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2014-07-21_100_Pytan_do_MAiC.pdf</a>

Artykuły w « Wystąpienia PTG 2014 »

Komentarze *