Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNowe tematy

ustalenie przebiegu grani...Podział na powiększenie n...BPPmapa do celów prawnych do...Problem z uzgodnieniem mi...PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RA...Połączenie działek w jedn...Zawiadomienia, nowelaAktualizowanie bazy EGiB.art.73 zmiana użytkuCzy słusznie starosta dał...

Strony: [1] 2 3 ... 29

Norma Branżowa zalecana do stosowaniaprzez Polskie Towarzystwo Geodezyjne podczas opracowywania wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uchwałą z dnia 14 grudnia 2021r.  zatwierdził opracowaną przez Komisję Standaryzacyjną PTG Normę Branżową, dotyczącą rekomendowanych zasad sporządzania wstępnego podziału nieruchomości

Czytaj więcej...

ZNAK GRANICZNY JAKO PRZEDMIOT CZYNNOŚCI WYKONAWCZEJ PRZESTĘPSTWA STYPIZOWANEGO W ART. 277 K.K.

Publikujemy Wyrok Sądu Najwyższego IIIKK 108/19 z dnia 24 września 2020r., w którym sędziwie Sądu Najwyższego dokonali rozstrzygnięcia w sprawie – w jakich okolicznościach znak graniczny może być za taki znak uznany, a w związku z tym, kiedy  podlega on ochronie.

Czytaj więcej...

STRONA POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO ZMIENIA ZŁOŻONE USTNIE OŚWIADCZENIE O USTALENIU GRANICY NA ZGODNE OŚWIADCZENIE STRON

Publikujemy wyrok WSA w Lublinie – III SA/Lu 1228/20. Skargę do WSA złożyła strona, która domagała się stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza w/s rozgraniczenia nieruchomości. Skarżący powołując się na fakt niepodpisania protokołu granicznego w trakcie czynności granicznych oraz wycofania ustnego oświadczenia o ustaleniu granicy – na zgodne oświadczenie stron, uznał że doszło do rażącego naruszenia prawa.

Czytaj więcej...

DANE OSOBOWE A UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PZGIK

W związku z coraz powszechniejszą praktyką stosowaną przez starostwa powiatowe polegającą na ograniczeniu udostępnianych danych osobowych wykonawcom prac geodezyjnych  w związku ze zgłoszonymi pracami , poniżej publikujemy odpowiedź Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jakiej udzielił geodecie, któremu organ administracji geodezyjnej przedłożył do akceptacji i podpisu „umowę powierzenia danych osobowych”.

Czytaj więcej...

KOLEJNA DECYZJA DOLNOŚLĄSKIEGO WINGIKa UCHYLONA PRZEZ WSA WE WROCŁAWIU

W dniu 24 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem sygn. akt II SA/Wr 109/21, po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2021 r. sprawy ze skargi wykonawcy prac geodezyjnych na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2021 r. nr GK-NG.7220.46.2020.BM
w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej,
uchylił zaskarżoną decyzję oraz  „ze względu na ekonomię procesową” poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

Czytaj więcej...

WINGIK ZOBOWIĄZANY DO WYDANIA ORYGINAŁU OPERATU W PRZYPADKU SPORZĄDZENIA NOWEGO PROTOKOŁU WERYFIKACJI

Publikujemy wyrok WSA we Wrocławiu – II SA/Wr 484/20 na mocy którego została uchylona decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przyjęcia operatu technicznego do PZGiK.

Czytaj więcej...

OPINIA PTG W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W/S EGIB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ,
do Głównego Geodety Kraju działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,  została przesłana opinia naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

W OBRONIE JAKICH WARTOŚCI WYSTĘPUJE SKO W KROŚNIE

Przedstawiając  11 stycznia 2021 roku  WYROK  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1000/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku,
dotyczący podziału nieruchomości składającej się z dwóch przylegających do siebie działek ewidencyjnych mieliśmy nadzieję,
że przysłuży się on przywracaniu służebnej roli administracji geodezyjnej i branży geodezyjnej wobec obywateli.
 
Omawiany wyrok dzięki rozbudowanemu uzasadnieniu ma szanse na spełnienie roli edukacyjnej w obszarze dotyczącym prawa własności do nieruchomości a w szczególności, w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości i roli jaka w tych sprawach przypada różnym organom administracji.

Czytaj więcej...

WYROK SĄDU KARNEGO CZY GEODETA MA PRAWO UZUPEŁNIAĆ TREŚĆ PROTOKOŁU Z USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZEŃ STRON

Geodeta uprawniony stanął przed Sądem Karnym jako oskarżony o fałszowanie dokumentów,  to jest o przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy uznał winę geodety i wydał wyrok skazujący.

Wina geodety, zdaniem Sądu Rejonowego, miałaby polegać na sfałszowaniu protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wskutek przekopania istniejących znaków granicznych  
oraz uzupełnieniu przez geodetę w/w protokołu o rodzaj stabilizacji ustalonych punktów granicznych, po fakcie złożenia zgodnego oświadczenia stron do protokołu, poświadczonego ich podpisami.

Czytaj więcej...

REKOMENDACJE PTG W SPRAWIE WYKONYWANIA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH - § 31 ROZPORZĄDZENIA STANDARDÓW (…)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Od 22 sierpnia 2020 r. obowiązują przepisy nowego Rozporządzenia w sprawie standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (…).

Czytaj więcej...

JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU W STOSUNKU DO NADZOROWANEGO PRZEZ SIEBIE ORGANU ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r.
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
udostępnił informację publiczną o którą WNIOSKOWALIŚMY w dniu 07 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIE DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z przyjemnością informuje,
że nasze  Stowarzyszenie otrzymało  podziękowanie od Pani Urszuli Leśniak z Zawoi.

Czytaj więcej...

WYROK WSA W RZESZOWIE-PODZIAŁ GEODEZYJNY TO JESZCZE NIE PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1000/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku nie tylko ze względu na ostateczne rozstrzygnięcie
ale głównie przez głębokie i wszechstronne uzasadnienie, jest cennym źródłem do interpretacji prawa dotyczącego kwestii podziałów nieruchomości
i mamy nadzieję, że przysłuży się uporządkowaniu oraz ujednoliceniu praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2 3 ... 29