Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Elizy Orzeszkowej 6 lok 4
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNowe tematy

Zmiana oznaczenia dzialkiteren zamkniętyDron w małej firmiePomiar Modyfikacja współrzędnychrozgraniczenie w trybie a...Wyznaczenie punktu granic...Jedna dzialka dwie księgi...Jedna dzialka dwie księgi...Czy muszę ustalać wszystk...poszukujękontrowersje z Weryfikato...Punkty atrybucie ISD=2ustalenie w trybie EGiBInwentaryzacjadoręczenieart. 98bMapa do celów projektowyc...Projekt rozporządzenia w/...wznowienie znaków granicz...

Strony: [1] 2 3 ... 29

MODYFIKACJA WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH A RZECZYWISTOŚĆ

Publikujemy analizę istniejącego stanu prawnego dotyczącą modyfikacji współrzędnych punktów granicznych. Wnioski końcowe wynikające z tego opracowania wskazują wprost, że organ odmawiający uzgodnienia modyfikacji zmusza do łamania prawa. Jednakże geodeta dokonujący obliczenia powierzchni działek bez złożenia wniosku o uzgodnienie modyfikacji, też te prawo narusza. Oczywiście tylko w takim przypadku, gdy wartość odchyłki przekracza błąd wynikający z przyjętej do pomiaru technologii.

Czytaj więcej...

STANOWISKO PTG WOBEC ZAWIESZENIA PRAC ZESPOŁU PRZY RMiŚP

W związku z pismem czterech organizacji wchodzących w skład Zespołu ds. Geodezji i Budownictwa przy Radzie Przedsiębiorców, przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz decyzją o kolejnym zawieszeniu prac Zespołu w temacie utworzenia samorządu zawodowego, Polskie Towarzystwo Geodezyjne wyraziło swoją opinię wobec tych faktów w piśmie które niniejszym załączamy

Czytaj więcej...

OPINIA PTG W/S PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMINIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE EGiB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego  w dniu 14 lutego 2022 r. przesłał opinię w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej...

KTO JEST ADRESATEM NORMY ZAWARTEJ W ART. 42 UST 3 USTAWY I KTO DOKONUJE KONTROLI JEJ STOSOWANIA

Publikujemy artykuł autorstwa Pana Andrzeja Żylis - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
w którym zostało omówione stosowanie normy prawnej zawarte w art. 42 ust 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej...

APELUJEMY O PRZYWRÓCENIE DIALOGU W GEODEZJI

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 24 maja zostało wysłane do Ministra Rozwoju i Technologii pismo, w którym
apelujemy o przywrócenie w geodezji dialogu z organizacjami i instytucjami reprezentującymi osoby pracujące w geodezji.

Czytaj więcej...

WERYFIKACJA TO NIE KONTROLA

Pomimo uproszczenia i znacznego "odchudzenia" przepisów dotyczących wykonywania pomiarów geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej do weryfikacji, to jednak bardzo często zdarzają się przypadki, gdy weryfikator stawia się w roli kontrolera jakości wykonanych prac geodezyjnych.

Czytaj więcej...

ART.42.3 W NEGATYWNYM PROTOKOLE WERYFIKACJI

W związku z coraz częściej powtarzanymi się przypadkami polegającymi na umieszczaniu w negatywnym protokole weryfikacji
jako naruszonego przez wykonawcę prac geodezyjnych przepisu prawa art. 42 ust 3 ustawy pgik

Czytaj więcej...

AKTUALIZACJA ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że
w dniu 23 marca 2022 roku kolega Jarosław FORMALEWICZ
został Sekretarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

Czytaj więcej...

Norma Branżowa zalecana do stosowaniaprzez Polskie Towarzystwo Geodezyjne podczas opracowywania wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uchwałą z dnia 14 grudnia 2021r.  zatwierdził opracowaną przez Komisję Standaryzacyjną PTG Normę Branżową, dotyczącą rekomendowanych zasad sporządzania wstępnego podziału nieruchomości

Czytaj więcej...

ZNAK GRANICZNY JAKO PRZEDMIOT CZYNNOŚCI WYKONAWCZEJ PRZESTĘPSTWA STYPIZOWANEGO W ART. 277 K.K.

Publikujemy Wyrok Sądu Najwyższego IIIKK 108/19 z dnia 24 września 2020r., w którym sędziwie Sądu Najwyższego dokonali rozstrzygnięcia w sprawie – w jakich okolicznościach znak graniczny może być za taki znak uznany, a w związku z tym, kiedy  podlega on ochronie.

Czytaj więcej...

STRONA POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO ZMIENIA ZŁOŻONE USTNIE OŚWIADCZENIE O USTALENIU GRANICY NA ZGODNE OŚWIADCZENIE STRON

Publikujemy wyrok WSA w Lublinie – III SA/Lu 1228/20. Skargę do WSA złożyła strona, która domagała się stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza w/s rozgraniczenia nieruchomości. Skarżący powołując się na fakt niepodpisania protokołu granicznego w trakcie czynności granicznych oraz wycofania ustnego oświadczenia o ustaleniu granicy – na zgodne oświadczenie stron, uznał że doszło do rażącego naruszenia prawa.

Czytaj więcej...

DANE OSOBOWE A UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PZGIK

W związku z coraz powszechniejszą praktyką stosowaną przez starostwa powiatowe polegającą na ograniczeniu udostępnianych danych osobowych wykonawcom prac geodezyjnych  w związku ze zgłoszonymi pracami , poniżej publikujemy odpowiedź Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jakiej udzielił geodecie, któremu organ administracji geodezyjnej przedłożył do akceptacji i podpisu „umowę powierzenia danych osobowych”.

Czytaj więcej...

KOLEJNA DECYZJA DOLNOŚLĄSKIEGO WINGIKa UCHYLONA PRZEZ WSA WE WROCŁAWIU

W dniu 24 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem sygn. akt II SA/Wr 109/21, po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2021 r. sprawy ze skargi wykonawcy prac geodezyjnych na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2021 r. nr GK-NG.7220.46.2020.BM
w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej,
uchylił zaskarżoną decyzję oraz  „ze względu na ekonomię procesową” poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2 3 ... 29