Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNowe tematy

Czy słusznie starosta dał...Dwóch geodetów jednocześn...art.73 zmiana użytkuustalenie przebiegu grani...Weryfikacja operatówkłopoty po przyjęciu gran...FotowoltaikaCo powinien zawierać oper...Pole powierzchni działki ...A Ty już masz auto elektr...Aktualizowanie bazy EGiB.Podział w trybie art.98b ...Podział nieruchomości - w...Piwnica na mapiewykazy zmian punktówWznowienie punktów granic...Operat elektroniczny - po...Opatrzenie klauzulą urzęd...BPPpowierzchnia do 1/3 dział...

Strony: [1] 2 3 ... 29

STRONA POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO ZMIENIA ZŁOŻONE USTNIE OŚWIADCZENIE O USTALENIU GRANICY NA ZGODNE OŚWIADCZENIE STRON

Publikujemy wyrok WSA w Lublinie – III SA/Lu 1228/20. Skargę do WSA złożyła strona, która domagała się stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza w/s rozgraniczenia nieruchomości. Skarżący powołując się na fakt niepodpisania protokołu granicznego w trakcie czynności granicznych oraz wycofania ustnego oświadczenia o ustaleniu granicy – na zgodne oświadczenie stron, uznał że doszło do rażącego naruszenia prawa.

Czytaj więcej...

DANE OSOBOWE A UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PZGIK

W związku z coraz powszechniejszą praktyką stosowaną przez starostwa powiatowe polegającą na ograniczeniu udostępnianych danych osobowych wykonawcom prac geodezyjnych  w związku ze zgłoszonymi pracami , poniżej publikujemy odpowiedź Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jakiej udzielił geodecie, któremu organ administracji geodezyjnej przedłożył do akceptacji i podpisu „umowę powierzenia danych osobowych”.

Czytaj więcej...

KOLEJNA DECYZJA DOLNOŚLĄSKIEGO WINGIKa UCHYLONA PRZEZ WSA WE WROCŁAWIU

W dniu 24 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem sygn. akt II SA/Wr 109/21, po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2021 r. sprawy ze skargi wykonawcy prac geodezyjnych na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2021 r. nr GK-NG.7220.46.2020.BM
w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej,
uchylił zaskarżoną decyzję oraz  „ze względu na ekonomię procesową” poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

Czytaj więcej...

WINGIK ZOBOWIĄZANY DO WYDANIA ORYGINAŁU OPERATU W PRZYPADKU SPORZĄDZENIA NOWEGO PROTOKOŁU WERYFIKACJI

Publikujemy wyrok WSA we Wrocławiu – II SA/Wr 484/20 na mocy którego została uchylona decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przyjęcia operatu technicznego do PZGiK.

Czytaj więcej...

OPINIA PTG W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W/S EGIB

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ,
do Głównego Geodety Kraju działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,  została przesłana opinia naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

W OBRONIE JAKICH WARTOŚCI WYSTĘPUJE SKO W KROŚNIE

Przedstawiając  11 stycznia 2021 roku  WYROK  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1000/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku,
dotyczący podziału nieruchomości składającej się z dwóch przylegających do siebie działek ewidencyjnych mieliśmy nadzieję,
że przysłuży się on przywracaniu służebnej roli administracji geodezyjnej i branży geodezyjnej wobec obywateli.
 
Omawiany wyrok dzięki rozbudowanemu uzasadnieniu ma szanse na spełnienie roli edukacyjnej w obszarze dotyczącym prawa własności do nieruchomości a w szczególności, w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości i roli jaka w tych sprawach przypada różnym organom administracji.

Czytaj więcej...

WYROK SĄDU KARNEGO CZY GEODETA MA PRAWO UZUPEŁNIAĆ TREŚĆ PROTOKOŁU Z USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZEŃ STRON

Geodeta uprawniony stanął przed Sądem Karnym jako oskarżony o fałszowanie dokumentów,  to jest o przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy uznał winę geodety i wydał wyrok skazujący.

Wina geodety, zdaniem Sądu Rejonowego, miałaby polegać na sfałszowaniu protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wskutek przekopania istniejących znaków granicznych  
oraz uzupełnieniu przez geodetę w/w protokołu o rodzaj stabilizacji ustalonych punktów granicznych, po fakcie złożenia zgodnego oświadczenia stron do protokołu, poświadczonego ich podpisami.

Czytaj więcej...

REKOMENDACJE PTG W SPRAWIE WYKONYWANIA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH - § 31 ROZPORZĄDZENIA STANDARDÓW (…)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Od 22 sierpnia 2020 r. obowiązują przepisy nowego Rozporządzenia w sprawie standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (…).

Czytaj więcej...

JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU W STOSUNKU DO NADZOROWANEGO PRZEZ SIEBIE ORGANU ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r.
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
udostępnił informację publiczną o którą WNIOSKOWALIŚMY w dniu 07 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

PODZIĘKOWANIE DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z przyjemnością informuje,
że nasze  Stowarzyszenie otrzymało  podziękowanie od Pani Urszuli Leśniak z Zawoi.

Czytaj więcej...

WYROK WSA W RZESZOWIE-PODZIAŁ GEODEZYJNY TO JESZCZE NIE PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie sygn. akt II SA/Rz 1000/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku nie tylko ze względu na ostateczne rozstrzygnięcie
ale głównie przez głębokie i wszechstronne uzasadnienie, jest cennym źródłem do interpretacji prawa dotyczącego kwestii podziałów nieruchomości
i mamy nadzieję, że przysłuży się uporządkowaniu oraz ujednoliceniu praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Czytaj więcej...

UZNANIE SKARGI ZA ZASADNĄ TO NIE WSZYSTKO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 07 stycznia 2021 r. ,
w związku z otrzymaniem od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 odpowiedzi na    SKARGĘ   na Starostę Opatowskiego, został  do ŚINGiK wystosowany wniosek o udzielnie informacji publicznej w zakresie:

Czytaj więcej...

OPINIA PTG W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W/S STANDARDÓW TECHNICZNYCH (…)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu że w dniu 31 grudnia 2020 r., w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (…), do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii została wysłana opinia naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2 3 ... 29