* *

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
87 1140 2004 0000 3602 7749 1738

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneużytkowników
  • Użytkowników w sumie: 967
  • Najnowszy: Adrian
Statystyki
  • Wiadomości w sumie: 24833
  • Wątków w sumie: 2125
  • Dziś online: 23
  • Najwięcej online: 275
  • ( 7 Luty 2017, 00:41)
Użytkownicy online
Użytkowników: 2
Gości: 20
W sumie: 22

Nowe tematy

PRZENIESIONY: Uwierzyteln...konstrukcja "blaszana"Pismo GGKZakaz narzekaniaZgłoszenie pracy - podzia...My tu "gadu gadu", a skła...ZAWIADOMIENIE - Ustalenie...zasiedzenie a weryfikacja...Legislacyjna "czarna dziu...

Strony: [1] 2 3 ... 25

QUO VADIS GEODEZJO cd

Prezentujemy artykuł autorstwa Radosława Smyk o zawodzie geodety, czyli kim byliśmy, kim jesteśmy i QUO
VADIS....

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków PTG - Jesień 2019

Na podstawie §18 ust.2 Statutu, Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
zwołuje
w dniu 9 listopada 2019r. o godz. 11.00 w Katowicach
Walne Zebranie Członków
Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

Głównym celem Zebrania jest podsumowanie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz przeprowadzenie dyskusji w sprawie dalszej strategii działania oraz w sprawach bieżących

Czytaj więcej...

Główny Geodeta Kraju udzielił odpowiedzi na skargę PTG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, informuję, że Główny Geodeta Kraju rozpatrzył skargę naszego
Stowarzyszenia z dnia 31 lipca 2019r. na działania Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego udzielając  
odpowiedzi pismem nr NG-OSG.051.59.2019.AA z dnia 24 września 2019 roku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. działając na na podstawie art. 304 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w  wykonaniu uchwały podjętej przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego nr 8/VI/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., zostało przez nasze Stowarzyszenie złożone zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa, określonego w art. 231 §1 ustawy Kodeks karny, przez osoby będące funkcjonariuszami publicznymi wykonujące w imieniu wojewody zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Czytaj więcej...

Wojewoda Małopolski prawie udzielił odpowiedzi na skargę PTG

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  7  sierpnia  2019 r.  wpłynęła  informacja  od  Wojewody  
Małopolskiego  o  przekazaniu  skargi  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego na Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego  do   Głównego  Geodety  Kraju.

Jednocześnie  Wojewoda  Małopolski  częściowo  ustosunkował  się  do  stawianych  w  skardze  zarzutów, twierdząc, że  Małopolski  WINGiK  
działał  zgodnie  z  wytycznymi  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  6  lipca  2019 r. Z treści  dalej  wynika, że  czynności  MWINGiK  nie  miały  
charakteru  kontroli, a  były  jedynie  czynnościami  wyjaśniającymi  poprzedzającymi  skierowanie  sprawy  do  Rzecznika  Dyscyplinarnego.

skarga Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego

Czytaj więcej...

Skarga do Wojewody Małopolskiego na inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  31  lipca  2019 r. została  wysłana  skarga  do  Wojewody  Małopolskiego  na  panią  Danutę  Paluch  pełniącą  funkcję  Małopolskiego  
Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego.
Pani  Danuta  Paluch, która  wykonuje  swoje  zadania  w  imieniu  wojewody, w  ocenie Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego, przekroczyła  swoje ustawowe  kompetencje  oraz  podjęła  działania  w  stosunku  do  starosty  
nie  mając  ku  temu  legalnej  podstawy  prawnej.

Czytaj więcej...

Czyżby PTG otrzymało upoważnienie Ministra Inwestycji i Rozwoju do przeprowadzenia konsultacji publicznych..

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że w  dniu  24  lipca  2019  r.  otrzymaliśmy  odpowiedź  na  nasz  list  otwarty  skierowany  do  Pana  Mateusza  Morawieckiego – Prezesa  Rady  
Ministrów  z  dnia  28  czerwca  2019 r.   LIST  OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW

W  celu  osiągnięcia  konsensusu  i  jedności  stanowisk, Pan  Minister  zaproponował, aby  Polskie  Towarzystwo  Geodezyjne  poddało  swoje  propozycje  rozwiązań  wzajemnemu  opiniowaniu  przez  pozostałe  organizacje
działające  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii…
Czyżby  Pan  Minister  upoważnił  nasze  Stowarzyszenie  do  przeprowadzenia  konsultacji  publicznych  wśród  wszystkich  organizacji  i  innych  zainteresowanych  podmiotów…?
Jeśli  tak, to  oczekujemy  na  oficjalne  upoważnienie  i  zapewniamy, że dochowamy  należytej  staranności  przy  wykonywaniu  powierzonego  zadania.

Czytaj więcej...

LIST OTWARTY do Prezesa Rady Ministrów

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  28  czerwca  2019 roku, został  
przesłany  
do  Pana  Mateusza  Morawieckiego  Prezesa  Rady  Ministrów  list  otwarty  
w  którym  Stowarzyszenie  nasze  wyraża  sprzeciw  wobec  projektowanym  zmianom  w  ustawie  Prawo  
geodezyjne  i  kartograficzne
oraz  krytykę    sposobu  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji  publicznych  
do  których  został  upoważniony  przez  Ministra Rozwoju i Inwestycji  Główny  Geodeta  Kraju.

Czytaj więcej...

LIST OTWARTY do Ministra Inwestycji i Rozwoju

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poniżej publikuje list otwarty skierowany
do Pana Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie sprzeciwu wobec
procedowanej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne[/i].

List ten został podpisany między innymi przez nasze Stowarzyszenie, które w pełni popiera
konieczność przerwania trwających prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem

Czytaj więcej...

Wyniki ankiety PTG nr 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poniżej przedstawia wyniki ankiety, jaka została przeprowadzona w dniach od 12 do 30 kwietnia 2019 r.

W ankiecie wzięło udział około trzystu osób ze wszystkich województw kraju. Niniejszym wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w wypełnieniu ankiety i zapraszamy wkrótce do uczestnictwa w kolejnej.

Czytaj więcej...

PTG negatywnie o projekcie nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego przedstawia opinię Stowarzyszenia, sporządzoną w ramach konsultacji społecznych dot. projektu zmian przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokonana przez nas analiza proponowanych zmian wykazała, że projekt w swojej istocie nie eliminuje istniejących wadliwych procedur, a wręcz utrwala dotychczasową filozofię funkcjonowania Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz niezdrowe stosunki pomiędzy organami administracji a wykonawcami prac. Polskie Towarzystwo Geodezyjne nie wyraża zgody na tak sformułowane propozycje. Uważamy, że skoro projekt nie załatwia
właściwie żadnego z istotnych problemów, to zasadnym jest nawet pozostawienie obecnego stanu prawnego bez zmian.

Czytaj więcej...

Quo vadis geodezjo

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego publikuje  artykuł  Radosława  Smyka  w którym  nasz  kolega  
identyfikuje  istotne  dla  naszego  środowiska  występujące  od  lat  problemy , które  konsekwentnie  są  ignorowane  
przez  centralne  organy  służby  geodezyjnej  i  kartograficznej  i  polityków.

Czytaj więcej...

Ankieta w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań w stosowaniu przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne poniżej publikuje ankietę w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań w
stosowaniu przepisów z zakresu geodezji i kartografii przez organy i instytucje publiczne. Celem ankiety jest
zbadanie skali oraz miejsca występujących nieprawidłowości i zaniedbań w prowadzonych postępowaniach
administracyjnych, sądowych i cywilno-prawnych.

Czytaj więcej...

Strony: [1] 2 3 ... 25